Gå til innholdet
Publikasjoner


Under følger en oversikt over publikasjoner ol. Apotekforeningen utgir, det meste er nå tilgjengelig elektronisk. Brosjyre serien Gode råd har Universitetet i Oslo tatt over ansvaret for og vi gir dessverre ikke lenger ut boka Reseptfritt.


A P O T E K B O K A
Apotekboka er digitalisert. Her kan du søke etter lover, forskrifter og offentlige retningslinjer innenfor apotek- og legemiddelområdet.

A P O T E K   O G   L E G E M I D L E R
Apotek og legemidler gir et raskt overblikk over apotek- og legemiddelmarkedet og blir oppdatert en gang i året - les mer på statistikksiden vår. 

Vi lager også et lite hefte som oppsummerer apotek- og legemiddelmarkedet, og det kan bestilles gratis per e-post. Husk å oppgi antall og postadresse. 

S I G N E R I N G   I   R E S E P T U R E N
Apotekansatte kan laste ned Signering i resepturen fra Apotekinfo.

Studenter og lærersteder kan ta kontakt med vendil.ase@apotek.no for å få Signering i resepturen tilsendt som pdf per e-post.

R A P P O R T E R  O G  F A K T A N O T A T E R
Apotekforeningen publiserer en del rapporter og faktanotater, hovedsaklig om faglige og økonomiske tema.
 
U T G Å T T E   P U B L I K A S J O N E R   O G   B R O S J Y R E R
Apotekforeningen har i en årrekke gitt ut boka Reseptfritt, som inneholder oversikter over de reseptfrie legemidlene og gir en kort innføring i egenomsorgsområder som det ofte veiledes om i apotek. Vi gir dessverre ikke ut denne boka lengre. 

Fra 1. januar 2017 utgir ikke lenger Apotekforeningen brosjyreserien «Gode råd» til småbarnsforeldre, men arbeidet til den tverrfaglige forfattergruppa videreføres ved Universitetet i Oslo ved Farmasøytisk institutt (Farmakoepidemiologi og samfunnsfarmasi). Her finner du nå brosjyrene (UiO)

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring