Gå til innholdet

E-HELSE I APOTEK

Konkrete delmål for hvert strategisk satsingsområde:

Delmålene understøtter de strategiske satsingsområdene, jf. overordnet posisjonsdokument, og skal bidra til at apotekene blir en del av løsningen på fremtidens helseutfordringer. Det vil etableres en rullerende handlingsplan som skal synliggjøre tiltak for å realisere målene gradvis i perioden 2020 til 2023. 

 

1. Beholde og utvikle kompetanse i apotek 

 • Involvere og informere apotek i det som skjer i nasjonalt e-helsearbeid
 • Bidra til at apotekfaglig kompetanse involveres i utvikling av nye teknologiske løsninger
 • Bidra til kompetanseheving for apotekansatte i bruk av bransjefelles e-helseløsninger  og i temaer innen e-helse og annen teknologi av felles interesse for apotek. 

2. Utvikle nye teknologiske løsninger

 • Ferdigstille og innføre Eik 1.1
 • Bidra til at apotek kan realisere gevinster ved bruk av Eik samt vurdere videreutvikling basert på      pasientbehov og/eller kost/nytte for apotek.
 • Aktivt påvirke nasjonal e-helseutvikling, strategiutforming og finansieringsmodeller for å sikre at apotekenes interesser ivaretas.
 • Bidra til at apotek kan ta i bruk relevante nasjonale e-helseløsninger når disse er tilgjengelig.
 • Etablere og realisere en strategi for hvordan Apotekforeningen kan tilgjengeliggjøre og bruke data, utover dagens statistikkløsning.
 • Apotekforeningen følger med på teknologitrender som kan utfordre apotekenes posisjon eller gi muligheter for digitalisering og effektivisering. 

3. Dokumentere effekt og kvalitetsindikatorer

 • Anvende data for å dokumentere apotekenes leveranse på samfunnsoppdrag, for å måle helsegevinster, og for å øke kvalitet i beslutningsunderlag. 

4. Regelverk som støtter helsetjenester i apotek

 • Sikre at utvikling og endring av regelverket ikke er til hinder for digitalisering eller medfører store kostnader for apotek.
 • Påvirke regelverksutvikling på e-helseområdet for å sikre at apotekenes interesse ivaretas.

5. Sikre finansiering av helsetjenester i apotek

 • Sikre finansiering av digitale helsetjenester i apotek 

 

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse