Gå til innholdet
Rapporter og faktanotater


Apotekforeningen gjennomfører egne prosjekter og bestiller utredninger fra eksterne miljøer, og rapportene fra noen av disse prosjektene er samlet under. I tillegg samler vi her korte faktanotater og analyser som vi utarbeider for aktuelle saker og temaer vi er opptatt av.

 

September 2020
RAPPORT: Apotekenes avanse på reseptlegemidler: Formål, fakta og utvikling
Apotekenes avanse på reseptlegemidler har gått ned de siste årene, samtidig må apotekene gjøre flere oppgaver som de ikke får betalt for. Det går frem av en ny rapport fra Apotekforeningen, som analyserer utviklingen av apotekavansen og fremmer forslag til nødvendige forbedringer av avansesystemet. 
Les rapporten


 

November 2019
POSISJONSDOKUMENT: Apotekene som del av løsningen på fremtidens helseutfordringer
Apotekene og helsepersonellet som arbeider der, kan bidra til å løse noen av fremtidens helseutfordringer. For å komme dit må både politikere, helsemyndigheter og apotekbransjen 
fatte beslutninger og gjennomføre tiltak som endrer og utvider apotekenes samfunnsoppdrag. Dette dokumentet beskriver hvorfor og hvordan. 
Les dokumentet 


 

Juni 2019
RAPPORT: Kartlegging av legemiddelmangel i apotek
Formålet med kartleggingen var å undersøke omfanget av og tidsforbruket ved håndtering av legemiddelmangel i primærapotek og publikumsavdelingen i sykehusapotek. Resultatene kan også fungere som et utgangspunkt for senere kartlegginger og for å kunne sammenligne utvikling over tid.
Les rapporten


 

Mai 2019
LEGEMIDDELANALYSE: Bytte og innføring av trinnpris for inhalasjonspulver
Om hvilke konsekvenser innføring av bytte for Symbicort og Seretide i 2018 har fått på priser og utgifter, reservasjoner mot bytte, generikaandel, forbruksendringer etc.
Les legemiddelanalysen


 

Mars 2019
FAKTANOTAT: Legemiddelmangel - stort, alvorlig og økende problem
Legemiddelmangel er et stort, alvorlig og økende problem. Fra flere hold tas det til orde for at det legges frem planer for hva som kan gjøres for bedre å sikre at norske pasienter får tilgang til de legemidlene de bruker. For å lage en slik plan, er det nødvendig med gode fakta og analyser av legemiddelmangel. En slik analyse finnes ikke i dag.
Les faktanotatet


 

Januar 2019
FAKTANOTAT: Legemiddelmangel i Norge
Legemiddelmangel er ikke et særnorsk problem, men en global utfordring. Den mest vanlige årsaken er produksjonsproblemer. Legemiddelindustrien samler produksjonen av legemidler på færre steder. Med færre produksjonssteder, får svikt i produksjonen større konsekvenser enn tidligere. Samtidig er det stadig strengere kvalitetskrav til produksjonen. Dette bidrar til at mangel på legemidler blir et økende problem.
Les faktanotatet


 

Juni 2018
Vil legemiddelutgifter i Norge gå opp eller ned hvis vi bruker andre lands priser?
Det er en generell oppfatning blant aktører på legemiddelområdet at prisnivået på reseptpliktige legemidler i Norge er lavt.  En serie med prisundersøkelser som ble gjennomført i Norge i perioden 2008 til 2015 dokumenterte dette. Apotekforeningens formål med denne undersøkelsen er å se om norske legemiddelutgifter ville stige eller synke med svenske priser på reseptpliktige legemidler i Norge. 
Les rapporten


 

Desember 2016
Rapport:  Kartlegging av apotektjenester - intervensjoner, veiledning og informasjon
Formålet med kartleggingen var å undersøke hvor mange og hvilke apotektjenester som utføres i forbindelse med reseptekspedisjon, samt tidsbruken knyttet til dette. I tillegg ble det undersøkt hvor ofte det henvises til lege, og hvor ofte apotekansatte gir egenomsorgsråd i selvvalget som vurderes å spare kundene for unødvendige legebesøk. 
Les rapporten


 

Juni 2015
Priser på reseptpliktige legemidler i Norge og Sverige for 2013-2014 (2015)
Rapporten sammenligner priser på reseptpliktige legemidler i Norge og Sverige for perioden 2013 og 2014. Med utgangspunkt i registerdata på apoteknivå med detaljert salgsinformasjon per produkt fra både Norge og Sverige, beregnes en rekke prisindekser basert på (volumveide) gjennomsnittpriser på virkestoffnivå.
Les rapporten


 

Juni 2014
Farmasøyttjenester
Pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter. En oversikt over status internasjonalt 
På bakgrunn av Helse- og omsorgsdepartementets bestilling til Helsedirektoratet («Utredninger om farmasøyttjenester og etterlevelse av behandling med legemidler») har Apokus, på oppdrag fra Apotekforeningen, utarbeidet en rapport om pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter internasjonalt.
Les rapporten


 

September 2014
Informasjon i apotek for trygg bruk av nye antikoagulantia
En samlet norsk apotekbransje iverksatte informasjonskampanjen «Nye Blodfortynnende 2013» for å forhindre alvorlige hendelser knyttet til økt bruk av, og overgang til, de nye antikoagulasjonsmidlene Pradaxa® (dabigatran), Xarelto® (rivaroksaban) og Eliquis® (apixaban). Denne studien ble gjennomført for å evaluere utbyttet av kampanjen.
Les rapporten


 

August 2013
Forprosjekt oppstartsveiledning
Forprosjektet har hatt som mål å etablere en rådgivningstjeneste for pasienter med kroniske lidelser. Som legemiddelbrukere skiller disse seg ut ved at de skal bruke legemidler over lang tid, ofte livet ut.
Les rapporten


 

Oktober 2011
Comparing Pharmaceutical Prices in Europe
I denne rapporten sammenlignes prisene på legemidler mellom Norge og ni andre land i vest-Europa: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Nederland, Sverige og Storbritannia. 
Les rapporten


 

August 2010
Evaluering av arbeidet med pandemiberedskapen
Rapporten består av en evaluering av de tiltak som ble diskutert og gjennomført i forbindelse med Influensa H1N1-pandemien i 2009.
Les rapporten


 

Juni 2010
Kassasjon av legemidler i apotek
Kassasjonsstudien fra 2010 viser at det kastes legemidler for mer enn 550 mill. kroner i året i Norge. Hovedårsaken til at legemidler kastes er overskudd etter avsluttet behandling. Omlag halvparten av respondentene opplyser at legemidler til kassasjon leveres på apoteket. 
Les rapporten


 

2010
Are Pharmaceuticals Still Inexpensive in Norway?
Denne undersøkelsen er utarbeidet av Institute for Research in Economics and Business Administration (SNF) på vegne av Apotekforeningen, og tar for seg hvorvidt prisnivået på reseptbelagte legemidler er dyrere eller billigere i Norge enn sammenlignbare land i Europa. 
Les rapporten hos SNF

ÅRSRAPPORT ARKIV 

Her finner du oversikt over årsrapporter som Apotekforeningen har gitt ut digitalt.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring