Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
8.3 Reseptpliktlige legemidler med generisk konkurranse


8.3.1 Byttelisten
Hjemmel for Legemiddelverkets utarbeidelse og vedlikehold av listen over generisk likeverdige legemidler, "byttelisten", er apotekloven § 6-6. Listen danner grunnlaget for hvilke legemidler apotekene kan foreslå bytte mellom, og den oppdateres hver måned.

Byttelisten fungerer som en oversikt over legemiddelgrupper der det er generisk konkurranse, og de generiske legemidlene er funnet likeverdige og derfor byttbare, og/eller der det er konkurranse mellom original- og parallellimporterte legemidler. Generisk konkurranse vil normalt kunne inntre når originallegemidlets patenttid er utløpt, og likeverdige produkter finnes på markedet, mens konkurranse mellom original- og parallellegemiddel vil kunne oppstå før patenttiden er utløpt. Generisk konkurranse og oppføring på byttelisten er et kriterium for inkludering i trinnprissystemet.

Ordningen med generisk bytte bidrar til å redusere legemiddelutgiftene både for folketrygden og den enkelte legemiddelbruker. Apotekene informerer pasienten om priser på legemidler som Legemiddelverket har vurdert som likeverdige, og kan ofte tilby rimeligere legemidler enn det legen har rekvirert. Både legen og pasienten har rett til å reservere seg mot at apoteket bytter til et billigere legemiddel. Reservasjon mot bytte til billigere legemiddel kan medføre høyere egenbetaling, som vist i kapittel 5.1.2.

8.3.2 Legemidler innenfor trinnprissystemet
Prisfastsettelsen for legemidler innenfor trinnprissystemet er nærmere omtalt i kapittel 5.1.2. Per 31. desember 2018 var 130 virkestoffer med i trinnprissystemet. Innenfor ett virkestoff kan det være varenummer (styrker, formuleringer) som ikke har trinnpris. Omsetningen av varenumre som har trinnpris var i 2018 over 3,6 mrd. kroner. Omsetningen av varenumre med trinnpris er 6,9 prosent høyere i 2018 enn 2017.

Nedenfor presenteres de 50 virkestoffene med høyest omsetning innenfor trinnprissystemet. Også i tabellen er kun omsetning av varenumre som har trinnpris inkludert.

Trinnprissystemet omfatter virkestoff med svært varierende omsetning. De 23 største virkestoffene utgjør halvparten av samlet omsetning, mens de 23 minste virkestoffene utgjør under 2 prosent av samlet omsetning. Det er 38 virkestoff som omsatte for mindre enn 10 mill. kroner, hvorav 21 for under 5 mill. kroner

8.3.3 Legemidler med generisk konkurranse utenfor trinnprissystemet
Ikke alle virkestoff med generisk konkurranse med i trinnprissystemet. Dette kan skyldes at Legemiddelverket ikke har vurdert de som byttbare i apotek. Legemidler som er underlagt en særregel om "begrenset bytte" har heller ikke trinnpris. Begrenset bytte innebærer at legen må gi særskilt godkjennelse ved legemiddelbytte i hvert enkelt tilfelle, bortsett fra ved oppstart av behandlingen. For nærmere forklaring om hvorfor byttbare legemidler med generisk konkurranse ikke blir inkludert i trinnprissystemet, se kapittel 5.1.3.

I tabell 8.3.3 er det en oversikt over de 10 mest solgte virkestoffene som er oppført på byttelisten og som har generisk konkurranse, men ikke trinnpris. Tallene er begrenset til reseptpliktige pakninger som er byttbare og det finnes generiske alternativer.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring