Gå til innholdet
Helsepolitikk

Elektronisk legemiddelliste vil øke pasientsikkerheten

Apotekforeningen mener det er viktig å få på plass Pasientens legemiddelliste, og støtter forslag til forskriftsendringer som gjør dette mulig.


Jostein Soldal
26. september 2017

Apotekforeningen støtter en utvidelse av oppgavene i farmasøytkontrollen og forutsetter at det legges til rette for forskriftsmessige, administrative og økonomiske endringer i apotek ved utvikling, innføring og forvaltning av legemiddellisten.

Vis Skjul bildetekst

– En nasjonal, elektronisk legemiddelliste gjør det mulig å få en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkelte pasients legemiddelbehandling. Dette er vi selvsagt positive til. Det er et stort behov for å få en samlet oversikt over den enkeltes legemiddelbruk både i helsetjenesten og for den enkelte pasient. Pasientens legemiddelliste vil kunne sikre riktigere legemiddelbruk og bedre oppfølging av legemiddelbehandlingen, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg. 

Apotekforeningen mener i sitt svar på Helse- og omsorgsdepartementets høring at tilrettelegging for pasientens legemiddelliste ikke er ensbetydende med at legemiddelbehandlingen er vurdert og av god kvalitet. Listen vil dessuten bare være en oversikt over hvilke legemidler pasienten har fått rekvirert, ikke hvilke legemidler pasienten faktisk bruker. 

– Apotekene vil derfor fortsatt ha en viktig rolle ved ekspedisjon av resepter og kvalitetssikring av legemiddelbehandlingen. Undersøkelser i apotek viser at det oppdages feil og mangler i 3,4 % av alle reseptekspedisjoner. Mange av disse feilene oppdages fordi apotekene ser hva pasienten har fått ekspedert tidligere i sitt apotek. En utvidelse av denne historikken og mulighet til å avdekke feil vil øke pasientsikkerheten, sier Faksvåg. 

Han mener også at legemiddellisten vil kunne være et verktøy for å utvide arbeidsoppgavene i apotek, med bedre kvalitetssikring av og hjelp til pasientens legemiddelbruk. Det er imidlertid nødvendig å gjøre det tydeligere hvilke oppgaver apotekene kan bli tildelt, og det må presiseres hvordan feil i pasientens legemiddelliste skal håndteres av apoteket og meldes tilbake til lege. Det må være et krav at slike meldinger skal være elektroniske.  

I høringssvaret pekes det også på at apotekbransjen er i ferd med å utvikle et nytt felles IT-system som vil standardisere og kvalitetssikre informasjonsflyten med offentlige løsninger. Apotekforeningen mener derfor at det bør tydeliggjøres i rekvirerings- og utleveringsforskriften at farmasøytkontroll innebærer en vurdering av resepten opp mot opplysninger i pasientens legemiddelliste og tilgjengelig resepthistorikk. 

Apotekforeningen støtter en utvidelse av oppgavene i farmasøytkontrollen og forutsetter at det legges til rette for forskriftsmessige, administrative og økonomiske endringer i apotek ved utvikling, innføring og forvaltning av legemiddellisten. 

Apotekbransjen støtter at det kreves et høyt sikkerhetsnivå for å få tilgang til Legemiddellisten. Personvernhensynene må bli godt ivaretatt.  

Les Apotekforeningens høringssvar her


TILBAKE

Relatert InnholdApotekforeningens høringssvar om pasientens legemiddelliste

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring