Gå til innholdet

Apotekforeningen

Nyhet

Riktig medisin fra helseministeren

– Tiltakene i helseminister Bent Høies nye legemiddelpolitikk peker i riktig retning. Pasientene vil få bedre legemiddelbehandling når denne stortingsmeldingen omsettes til praksis, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.


22.05.2015

Riktig medisin fra helseministeren

Legemiddelmeldingen 2015. (Foto fra omslaget til meldingen, Helse- og omsorgsdepartementet)

Regjeringen vil at legemiddelpolitikken skal bidra til bedre folkehelse, og at den skal sikre god kvalitet i legemiddelbehandlingen.
 

– Dette er målsetninger vi selvsagt er enig i. Jeg er sikker på at den nye rollen apotekene og farmasøytene får, vil bidra til at disse målene kan nås bedre og raskere, sier adm. direktørPer T. Lund.  


Les Stortingsmelding nr. 28 (2014-15): Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse


Blant de mange tiltakene regjeringen vil gjennomføre, trekker han særlig frem at det skal vurderes å innføre standardiserte veiledningstjenester i apotek, og hvordan disse kan gis offentlig finansiering. Dette kan for eksempel gjelde veiledning fra apotekfarmasøyt til pasienter med astma og KOLS. Lund har også store forventninger til at oppstartveiledning til pasienter som starter på ny livslang legemiddelbehandling kan bli en permanent tjeneste i apotek, når forskningsprosjektet Medisinstart er gjennomført.


«Fordi apotek er et godt lavterskeltilbud for helsetjenester, er det viktig å vurdere hvordan man kan styrke rådgiverrollen apotekfarmasøyter har, for å sikre bedre etterlevelse av behandling».

 

En klar bestilling

– Bedre opplæring og veiledning til pasienter som er avhengig av langvarig legemiddelbehandling er et viktig tiltak. Mange har problemer med å bruke legemidlene sine slik de er ment, og får dermed dårligere resultat av behandlingen og redusert livskvalitet. Apotekene er klare til å gi sitt bidrag. Pasienter som bruker mange legemidler vil også ha stor nytte av god veiledning i apotek, mener Lund.
 

Systematiske legemiddelgjennomganger og bedre og enklere pasientinformasjon er også tiltak som omtales i meldingen, og som skal gi bedre kvalitet i legemiddelbehandlingen.


– Jeg opplever at Høie gir apotekene og farmasøytene en tydeligere rolle i primærhelsetjenesten, og at samhandlingen med andre helseaktører blir viktigere. Dette gir oss et godt utgangspunkt for tettere samarbeid med bl.a. fastlegene. For å få til et slikt samarbeid, trengs det mer formelle møteplasser der farmasøyter og fastleger kan samarbeide om pasientenes legemiddelbruk. Jeg savner enda tydeligere signaler i denne retningen fra helseministeren, påpeker Lund.


Den største svakheten med stortingsmeldingen er at det er mye som skal vurderes og utredes før det kan iverksettes. – Jeg mener tiden er overmoden for å iverksette flere av disse tiltakene. Vi har kunnskap nok, fastslår han.


Bedre tilgang til legemidler

Regjeringen vil utrede en ordning med farmasøytutlevering av legemidler. Farmasøytutlevering innebærer at enkelte reseptfrie legemidler bare kan utleveres fra farmasøyt i apotek. Farmasøytutlevering kan være aktuelt for enkelte reseptfrie legemidler der det er særlig behov for å informere kunden om legemidlets effekt, bivirkninger, bruksmåte eller lignende. Myndighetene vurderer om det finnes reseptpliktige legemidler som kan gjøres reseptfrie med krav om utlevering av farmasøyt.


– Dette er et tiltak det er enkelt å få gjennomført, og som kan gi pasientene trygg og enkel tilgang til enkelte legemidler som de i dag må ha resept på, mener Per T. Lund.


Skal vurdere apotekavansen

«Nivået på apotekenes avanse for salg av legemidler har vært tilnærmet uendret over mange år. Apotekforeningen ønsker en ny modell hvor apotekene i større grad får betalt for de tjenestene de utfører. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Statens legemiddelverk i oppdrag å foreta en gjennomgang og vurdering av trinnprisordningen og apotekenes avanse i løpet av 2016.» Helseministeren viser i denne sammenheng også til forslaget om å utrede muligheten for å innføre standardiserte veiledningstjenester i apotek.


Apotekforeningen har tidligere pekt på behovet for et forutsigbart avansesystem som dekker apotekets faktiske kostnader ved reseptekspedering.

 

– Vi må få en modell som legger betydelig større vekt på de tjenestene som utføres i forbindelse med reseptekspederingen, og mindre vekt på legemiddelets pris. Jeg tolker helseministerens bestilling som at det er dette han nå ønsker å utrede. Dessuten er det et veldig positivt signal at denne vurderingen skal gjøres i sammenheng med innføring av nye veiledningstjenester i apotek. Dette må bety at f.eks. en tjeneste som veiledning av astma- og KOLS-pasienter finansieres av det offentlige, konkluderer Per T. Lund i Apotekforeningen.  
 

 

 

Les Helse- og omsorgsdepartementets pressemelding

 

 


TILBAKE

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring