Gå til innholdet

Apotekforeningen

Høringer

Høringsuttalelser og -innspill

Apotekforeningen deltar i politiske prosesser og gir høringsuttalelser i en rekke saker der apotek- og legemiddelmyndighetene, bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet, Legemiddelverket, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet, ønsker synspunkter fra aktørene i markedet. 

28. april 2022
Høringssvar - Innspill til Totalberedskapskommisjonen 
Apotekforeningen har gitt innspill til kommisjonen om apotekenes roller og ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap. Legemiddelmangel er et økende problem og kan bli betydelig større dersom det inntreffer hendelser nasjonalt eller internasjonalt. Cyberangrep kan også true leveringssikkerheten for legemidler. Mangel på helsepersonell i apotek, som følge av høyt sykefravær eller krav om karantene, vil også utfordre apotekenes evne til å ivareta sitt samfunnsansvar.
Les hele innspillet her

8. april 2022
Høringssvar - Innspill til folkehelsemeldingen
Apotekforeningens innspill handler om at apotekene kan gis en større rolle i folkehelsearbeidet og bidra mer til god helse. Mange innbyggere bruker allerede helsepersonellet i apotek til å få god førstelinje helsehjelp. Dette gjelder ikke minst personer som er lite i kontakt med øvrig helsetjeneste. Denne funksjonen kan styrkes gjennom etablering av flere veiledningstjenester i apotek. Ett av virkemidlene for å sikre god folkehelse, er å ha høy vaksinasjonsgrad i befolkningen. 
Les hele innspillet her

4. april 2022
Høringssvar - Nasjonal styringsmodell for e-helse
Apotekforeningen støtter behovet for en nasjonal styringsmodell, samt fortsatt behov for tre ulike utvalg, inkludert et topplederutvalg. Foreningen stiller spørsmål ved hvordan er rådgivende organ skal kunne forplikte aktører utover det dagens modell gjør. Som representant for en vesentlig aktør på e-helseområdet bør Apotekforeningen ha plass i topplederutvalget i Nasjonalt e-helseråd.
Les hele innspillet her. 

28. februar 2022
Høringssvar – Prinsipper for koblingen mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet
Høringsnotatets forslag skal sikre innbyggere flere digitale helsetjenester og enkel bevegelse mellom disse. Apotekbransjen er ikke pålagt å ta i bruk Helsenorge, men er som andre aktører i sektoren pålagt å ivareta den registrertes rettigheter gjennom ulike innbyggertjenester. Vi ser verdien av å bruke Helsenorge og mener derfor det er viktig at private aktører også kan vise sine innbyggertjenester på helsenorge.
Les hele innspillet her

18. februar 2022
Høringssvar - Endringer i vergemålsloven - taushetsplikt og digitale vergefullmakter
I høringen omtales et prosjekt hvor formålet er at vergens papirfullmakt skal erstattes av digital fullmakt og tilgjengeliggjøres gjennom FUFINN-løsningen. I apoteket er informasjon om et vergemål nødvendige opplysninger når verge skal hente ut reseptvarer på vegne av den vergen representerer. Apotekpersonalet kontrollerer at den som representerer personen har nødvendige rettigheter til å hente ut reseptvarer og motta personopplysninger, og dokumenter utleveringen i apotekløsningen.
Les hele innspillet her

10. februar 2022
Høringssvar - Forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften - anbud på folketrygdfinansierte legemidler
Apotekforeningen er ikke prinsipiell motstander av anbud, men mener dagens system fungerer og bidrar til å oppfylle de legemiddelpolitiske målene. Høringsnotatet omtaler i liten grad hvordan et anbudsregime skal praktiseres, ei heller økonomiske konsekvenser eller organisatoriske endringer. Apotekforeningen forutsetter at apotekene får kompensert eventuelle merkostnader til systemutvikling e.l. som følge av innføring av anbud.
Les høringssvaret her

2. februar 2022
Høringssvar - Ny veileder: Internasjonale standarder for legemiddelinformasjon
Apotekforeningen støtter initiativet fra direktoratet om å etablere en slik veileder. Veilederen vil være relevant for apotekbransjen å legge til grunn i framtiden ved utvikling av nye tjenester og løsninger. Foreningen mener det er viktig at myndighetsaktørene deltar i det internasjonale arbeidet med standardisering og at Direktoratet sørger for at veilederen holdes oppdatert.
Les høringssvaret her

10. januar 2022
Høringssvar - Nasjonale faglige råd om legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang
Legemiddelsamstemming (LMS) og legemiddelgjennomgang (LMG) er svært viktige verktøy i arbeidet med å fremme riktig legemiddelbruk. Apotekforeningen støtter de nasjonale faglige rådene og at de fire tidligere produktene nå er samlet. Farmasøyter i apotek besitter viktig kompetanse og ser ofte behovet for LMS og LMG. Apotekforeningen mener det bør legges bedre til rette for tverrfaglig samhandling om LMS og LMG gjennom bruk av digitale verktøy og finansieringsordninger.
Les høringssvaret her

Høringsuttalelser og -innspill i 2021

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2021.

Høringsuttalelser og -innspill i 2020

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2020.

Arkiv 2014 - 2019

Vi har arkiv over Apotekforeningens høringsuttalelser fra 2014 tom 2019 liggende ute på nettsidene våre. Er du på utkikk etter høringsuttalelser eldre enn 2014? Ta kontakt med apotekforeningen@apotek.no

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring