Gå til innholdet

Årsrapport 2016

Å oppsummere det året vi har lagt bak oss kunne vi gjort med ett eneste ord: Inhalasjonsveiledning

For første gang får pasienter en tjeneste i apotek som er betalt av folketrygden. Det har resultert i 50 000 veiledningssamtaler mellom farmasøyter og astma- og kolspasienter i løpet av det første året. Vi har hørt om utallige pasienter som har fått pusten tilbake etter disse samtalene. Jeg er stolt og imponert over den innsatsen som er gjort i apotekene for denne pasientgruppen.

Les administrerende direktør Per T. Lunds oppsummering av 2016 

Nå opplever jeg at apotekbransjen er inne i et veldig godt driv, som vi tar med oss inn i 2017. 

Stortinget mener at farmasøytenes kompetanse i større grad må komme pasientene til gode. Apotekene er et viktig lavterskeltilbud i helsetjenesten, sa de, da de behandlet Legemiddelmeldingen. De vil ha flere veiledningstjenester i apotekene.

Stortinget har selvsagt rett. Derfor la vi i fjor også frem resultatene fra Medisinstart-studien, som dokumenterer at store pasientgrupper vil ha god nytte av nettopp slike veiledningstjenester som Stortinget etterlyser. Medisinstart vil være «Pasientens helsetjeneste» i praksis. 2017 vil vise om også regjering og Storting følger opp sin egen politikk i praksis.

Det er viktig å satse på nye tjenester i apotek, for å sikre pasientene riktig legemiddelbruk. Men vi må ikke glemme at apotekene faktisk allerede driver med veiledning i stort omfang. I fjor kartla vi hvilke apotektjenester som utføres og tellet hvor ofte det skjer. Tallene er store. Du kan lese mer om dem nedenfor.

Jeg tror 2016 også vil bli husket som det året startskuddet gikk for å lage en helt ny IT-løsning for apotek. Her går alle apotekeierne sammen om å lage en helt ny bransjeløsning som bl.a. skal gi bedre løsninger for resepthåndtering, refusjon, journalføring og farmasøytiske tjenester. Dette kommer vi til å høre mye om i tiden som kommer.

Et viktig dokument for oss som er opptatt av apotekenes rammevilkår ble levert fra Legemiddelverket til Helse- og omsorgsdepartementet. Evalueringen av apotekavansen og trinnprissystemet ble et godt utgangspunkt for helseministeren når han skal foreslå endringer i strukturen for apotekavansen for Stortinget til høsten.

2016 ble et aktivt politisk år for apoteksektoren, mye takket være Legemiddelmeldingen. Nå opplever jeg at apotekbransjen er inne i et veldig godt driv, som vi tar med oss inn i 2017. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Dette mener kundene

3 av 4

Tre av fire sier at de er svært fornøyd med det apoteket de vanligvis bruker

65 %

Godt over halvparten av oss handlet reseptpliktige legemidler da vi var på apoteket

God service

God kundeservice og informasjon er viktigst for oss når vi er på apoteket

Dette viser resultater fra Apotekbarometeret høsten 2016. Det er små bevegelser i tallene fra forrige måling, og resultatene er i hovedsak svært positive.

Tilliten til apotek ligger på samme høye nivå. Tilfredsheten med det apoteket man bruker mest har aldri vært målt høyere, og det er fortsatt svært få som mener apotek bare tenker på profitt. Det er en jevnt økende andel som oppgir at de alltid, eller som regel, får informasjon om hvordan de skal bruke legemidlene sine. På minussiden registrerer vi at det er flere som opplever å ikke få tak i alle legemidlene de skal ha i apotek. Dette målet på leveringsgrad er redusert fra 95 til 93 prosent fra målingen i april.
 
Apotekforeningen har sammen med 14 andre organisasjoner deltatt i Kantar TNS' Helsepolitisk barometer, som ble gjennomført for første gang i år. Undersøkelsen har i noen grad bidratt til å plassere apotek inn i en større helsepolitisk sammenheng. Hovedresultatene fra spørsmålene om apotek er:
 

84 % opplever å få gode
råd om legemidlene
sine og hvordan de
skal brukes
 

50 % får gode råd om
helse
 

58 % ønsker at
apotekene kan
tilby flere
helsetjeneste

Inhalasjonsveiledning - ny tjeneste i apotek

Tjenesten ble offisielt lansert 3. mars av helseminister Bent Høie på Apotek 1 Nordstjernen i Oslo. I løpet av de ti månedene tjenesten har vært tilbudt i apotek i 2016, er det utført mer enn 40 000 inhalasjonsveiledninger. Foreløpig forskning viser at 7 av 10 ikke bruker inhalasjonsmedisinen riktig.

Målet med tjenesten er at astma- og kolspasienter skal få bedre inhalasjonsteknikk og derved bedre effekt av medisinene sine. Tjenesten er gratis for kunden, og apoteket får en takst som betales av staten. 

1. mars 2017 leverte Apotekforeningen, i samarbeid med Apokus, sin evaluering av tjenesten Inhalasjonsveiledning til Helsedirektoratet.

Her er noen av funnene fra Apotekforeningens rapport:

  • Inhalasjonsveiledning gir betydelig og signifikant reduksjon av feil
  • Pasientene har svært godt utbytte av tjenesten
  • Apotekere og tjenestefarmasøyter synes det går bra å gjennomføre tjenesten i hverdagen
  • Farmasøytene gir opplæringsprogrammet og tjenestemateriellet svært god score

Resultatene bygger på en studie med 405 pasienter fra 42 apotek, der man blant annet har målt inhalasjonsteknikk før og etter gjennomført tjeneste i apotek.

I studien har studiefarmasøytene brukt sjekklister med alle trinnene i inhalasjonsprosessen som pasienten skal gjøre riktig. Undersøkelsen viser at bare 5 prosent av pasientene gjør alt riktig når de bruker Turbuhaler før de får veiledning av farmasøyt i apoteket. Etter veiledning bruker ca. 76 prosent av pasientene Turbuhaler riktig.

Halvparten av pasientene som ble tilbudt Inhalasjonsveiledning takket ja til å motta tjenesten. Undersøkelsen viste også at de pasientene som mottok tjenesten, var svært fornøyde. På en skala fra 1-5 svarte pasientene i gjennomsnitt 4,2 på om se synes tjenesten var nyttig for dem og 4,4 på hvor fornøyd de var med tjenesten.

De samme pasientene som deltok i første del av undersøkelsen skal komme tilbake etter tre måneder for å se om inhalasjonsteknikken holder seg. Disse resultatene er foreløpig ikke klare.

Se kampanjesiden for mer informasjon om hvordan tjenesten Inhalasjonsveiledning gjennomføres i apotek.

DIFA – ny bransjeløsning i apotek under utvikling

Apotekforeningen skal, gjennom sitt datterselskap DIFA AS, anskaffe en ny felles IT-løsning på vegne av alle apotek. Spesifikasjonene til den nye løsningen kom på plass i løpet av 2016 og arbeidet med å finne leverandøren som skal utvikle den nye løsningen startet. Anskaffelsesprosessens planlegges avsluttet i løpet av høsten 2017.

Formålet med det nye bransjesystemet er å få laget en kostnadseffektiv og sikker løsning for at apotek skal kunne ekspedere resepter og utføre farmasøytiske tjenester som råd, veiledning og oppfølging av pasient. Kort fortalt vil funksjonaliteten i FarmaPro deles i to. DIFA skal få på plass et system som støtter legemiddelområdet, mens apotekene selv skal få på plass et system som støtter kasse, betaling, lager og logistikk.

Enkelt forklart skal den nye bransjeløsningen samle informasjon fra offentlige systemer og registre og gjøre denne tilgjengelig for apotekene. Rapportering fra apotekene til offentlige systemer skal også skje via den nye løsningen. Det nye bransjesystemet skal støtte legemiddelhåndteringen i apotek inne tre funksjonelle områder som i dag finnes i FarmaPro: Resepthåndtering, refusjon og rapportering. I tillegg skal det utvikles nye områder som det i dag finnes liten eller ingen støtte for i apotekene: Informasjon og rådgivning, farmasøytiske tjenester, journalføring og forfalskningsdirektivet. Det inkludere blant annet systemstøtte for Medisinstart og Inhalasjonsveildening, se illustrasjonen under. 

Her kan du se historien om IT-systemer i apotek:

Hva driver de med i apoteket?

6 av 10 trenger flere råd

I 6 av 10 reseptekspedisjoner får kunden informasjon og råd utover den standardiserte farmasøytkontrollen

1 million resepter har mangler

I oppmot 1 million tilfeller i året har resepten feil eller mangler som må rettes opp

10 % krever ekstra tiltak

I mer enn 10 prosent av reseptekspederingene er det en hendelse som krever ekstra innsats fra apotekpersonalet

Hvorfor tar det tid å ekspedere en helt vanlig resept? Hva gjør dere egentlig bak disken i apoteket?


Man hører ofte spørsmålene fra folk som har måttet vente noen minutter med kølapp på apoteket. 


For å kunne gi et godt svar på spørsmålene, har utredningssenteret Apokus i oppdrag fra Apotekforeningen fått et representativt utvalg apotek til å registrere alle tilleggsoppgaver de gjorde ved 40 000 reseptekspederinger i 2016. 

- Under forutsetning av at dette er et tverrsnitt av alle apotek, kan vi nå si hva vi bruker tiden på når farmasøytene behandler en resept og ekspederer legemidlene. Tallene blir store når man vet at det er omtrent 30 millioner ekspederinger av legemidler årlig i de 872 apotekene vi har i Norge, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.


I tillegg til de tre resultatene over, er hovedresultatene fra kartleggingsstudien av apotektjenester i 2016 følgende:

 


800 000 kunder

har ikke resept når de kommer i apoteket eller kan ikke identifisere seg slik det er krav om


400 000 kunder

får råd om oppfølging og håndtering av bivirkninger 


400 000 interaksjoner

mellom ulike legemidler håndteres av apotekpersonalet


70 000 tilfeller

av dobbeltforskrivning, altså at pasienten har to resepter på like legemidler, oppdages årlig i apotek


10 ganger i uka

kontakter hvert apotek legen fordi feilen eller mangelen ved resepten gjør det nødvendig


¼ av gangene

får ikke apoteket kontakt med lege


1 million samtaler

for å forklare generisk bytte av likeverdige legemidler


10 millioner samtaler

for å forklare hvordan legemiddelet skal brukes riktig


700 000 tilfeller

der apotekpersonalet demonstrerer praktisk bruk av legemidlet
 


 

Medisinstart - resultatene klare i oktober

To år etter at forskningsprosjektet Medisinstart startet opp, kunne Apotekforeningen og Apokus 13. oktober legge frem de første resultatene fra studien. Resultatene viser blant annet at pasienter som bruker statiner mot forhøyet kolesterol har hatt stort utbytte av tjenesten. 
 
Den endelige forskningsrapporten er ennå ikke publisert, men de viktigste resultatene kan du lese 
her.
 
Apotekforeningen jobber videre med at tjenesten skal få offentlig finansiering og kan tilbys på apotek. Helsedirektoratet skal levere en vurdering av Medisinstart og Inhalasjonsveiledning til Helse- og omsorgsdepartementet i mai 2017.

Dette skjedde også i 2016

Apotekavansen og trinnprismodellen ble evaluert

Statens legemiddelverk leverte i desember sin evaluering av apotekavansen og trinnprissystemet til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Der åpner de bl.a. for å endre apotekavansen i retning av høyere kronetillegg og lavere prosenttillegg, og gir uttrykk for at trinnprissystemet bør beholdes. Dette er i tråd med innspillene fra apotekbransjen.

Det forventes at HOD følger opp rapporten i 2017 og at man vil gjøre justeringer i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Politikere engasjerte seg også i Legemiddelmangel i 2016. – Jeg ønsker en årlig rapportering til Stortinget om utviklingen i legemiddelmanglene, sier stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) i en artikkel på apotek.no

H-resepter fikk elektronisk oppgjørsordning

Det er laget en ny elektronisk oppgjørsordning for H-resepter. Apotek sender oppgjørskrav til HELFO som kontrollerer kravet og deretter utbetaler oppgjør på vegne av helseforetakene. I forbindelse med etablering av elektronisk oppgjørsordning for H-resepter er H-reseptavtalen reforhandlet. Avtalen trådte i kraft 24. oktober 2016. Alle apotek som har vært tilknyttet den gamle avtalen er automatisk overført til ny avtale

H-reseptordningen ble etablert i 2006 som en følge av stortingsvedtak som bestemte at finansieringsansvaret for TNF-alfa-hemmere brukt utenom sykehus skulle overføres fra folketrygden til spesialisthelsetjenesten. Ordningen er siden utvidet til flere terapiområder. I 2016 var omsetningsverdien for H-resept-legemidler 3,3 mrd. kroner.

Apotek- og legemiddelstatistikk for 2016

25 milliarder

I 2016 brukte vi legemidler for mer enn 25 milliarder kroner

94%

94 prosent av oss bor i en kommune med minst ett apotek

868

Ved utgangen av 2016 var det 868 apotek

I fjor brukte vi legemidler for mer enn 25 milliarder kroner i Norge. Det tilsvarer at hver av oss i gjennomsnitt brukte legemidler for 4 762 kroner. Det offentlige betalte 3 500 av disse kronene, hovedsakelig gjennom folketrygden og sykehusene. 

Forbruket av legemidler økte med 1,9 prosent per innbygger. Omsetningsverdien av legemidlene økte med ca. 8,8 prosent fra 2015. Den viktigste årsaken til prisøkningen er at det har kommet flere nye dyre legemidler. Det har også blitt dyrere å kjøpe inn legemidler til Norge på grunn av den svake kronekursen. 

Det er generelt god tilgjengelighet på legemidler i Norge. Ved årsskiftet var det 868 apotek, og 94 prosent av oss bor i en kommune med minst ett apotek. Hver dag er 160 000 kunder innom et apotek. 

Se mer statistikk for 2016 her

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse