Gå til innholdet

Apotekforeningen vil

Apotekforeningen vil videreutvikle apotekpolitikken, med mål om at apotekene kan tilby innbyggerne flere og bedre helsetjenester. Tjenestetilbudet skal primært rettes mot legemiddelbrukere, og skal gi den enkelte bedre helse og øke apotekenes samfunnsnytte. I det følgende utdyper vi hva Apotekforeningen vil arbeide for på viktige områder:

Tjenester i apotek rettet mot pasienter

Feil legemiddelbruk er en av helsetjenestens største utfordringer. Forskning har vist at så mye som en av fem akuttinnleggelser er en konsekvens av feil legemiddelbruk. WHO fastslår at 30-50 prosent bruker legemidlene sine feil, og at utviklingen av antibiotikaresistens er blant våre største helseutfordringer.

Apotekforeningen vil:

 • Videreføre, dokumentere og utvide tjenestene apotekene allerede utfører, som vaksinasjon, Inhalasjonsveiledning, Medisinstart og multidose.
 • Innføre flere prøveordninger med nye offentlig finansierte apotektjenester.
 • Arbeide for at apotekloven og forskrifter gjennomgås for å tilrettelegge for utvikling av helsetjenester.
 • Innføre en standardisert tjeneste der apotekfarmasøyter følger opp pasienter som bruker fem eller flere legemidler.
 • Utvide ordningen Reseptfritt med veiledning med flere produkter.
 • Arbeide for å begrense antibiotikaresistens.
 • Arbeide for at LUA-ordningen evalueres med hensyn til pasientsikkerhet og legemiddelpolitiske mål, spesielt med tanke på unge legemiddelbrukere og andre sårbare grupper.

Tjenester rettet mot den offentlige helsetjenesten

Apotek kan spille en enda viktigere rolle som førstelinjen i helsetjenesten, og bidra som partner for den offentlige helsetjenesten og kommunene. Vi mener at apotek kan være med på å frigjøre kapasitet i kommune- og spesialisthelsetjenesten i hele landet.

Apotekforeningen vil:

 • Samarbeide med myndighetene og KS om å utarbeide en veileder for hvordan kommuner kan bruke kompetansen i apotekene bedre for å løse sine oppgaver.
 • Bidra til at apotekene får en sentral rolle i et voksenvaksinasjonsprogram.
 • Arbeide for at alle farmasøyter i apotek får rekvireringsrett til alle ikke-levende vaksiner.
 • Arbeide for å innføre profesjonsnøytrale vaksinasjonstakster.
 • Sikre at apotek involveres i kommunenes og myndighetenes beredskapsarbeid.
 • Arbeide for at det utredes om apotekenes tilgjengelighet kan utnyttes bedre for befolkningsgrupper som øvrig helsetjeneste har utfordringer med å følge opp.

Forutsigbare økonomiske rammevilkår

Apotek er en strengt regulert bransje. Myndighetene regulerer om lag 3/4 av apotekenes omsetning. 2/3 av apotekenes samlede avanse ved salg av reseptpliktige legemidler kommer fra faste kronetillegg. For å ivareta sine livsviktige funksjoner og videreutvikle tjenestetilbudet, må apotekene ha gode nok og forutsigbare økonomiske rammevilkår.

Apotekforeningen vil:

 • Innføre årlig inflasjonsjustering av apotekenes faste kronetillegg ved salg av reseptpliktige legemidler og faste takster på tjenester.
 • Sikre at offentlige takster innføres som hovedregel på nye tjenester som utføres i apotek over hele landet.
 • Innføre en minstepris og prisjustering av gamle trinnpriser.
 • Sikre apotekene økonomisk kompensasjon for praktisk håndtering av mangelsituasjoner i apotek.

Digitalisering i apotek

I Norge samarbeider apotekbransjen godt. Apotekbransjen har i fellesskap utviklet og finansiert felles digital infrastruktur og pasientjournal i apotekene. Apotekbransjen er positive til utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger.

Apotekforeningen vil:

 • Arbeide for at apotekene ikke blir mer økonomisk belastet enn andre helseaktører ved bruk av offentlige e-helseløsninger.
 • Sikre at apotek ikke må betale for løsninger og komponenter de ikke bruker.
 • Være med på å etablere løsninger for effektiv digital dialog mellom apotek og fastleger.
 • Bidra til at apotekene får tilgang til pasientens legemiddelliste (PLL) når det er tjenstlig behov for det.
 • Arbeide for at myndighetene tilrettelegger for en felles digital fullmaktsløsning for uthenting av varer på resept.

Gode løsninger på mangelsituasjoner

Legemiddelmangel er en økende internasjonal utfordring som vil påvirke apotekene i årene fremover, og har de senere år økt i omfang og hyppighet.  Dette kan få store konsekvenser for legemiddelbrukerne. Da apotekloven ble skrevet, var ikke legemiddelmangel et like stort internasjonalt problem. I dag brukes det svært mye tid i apotek på å håndtere mangelsituasjoner.

Apotekforeningen vil:

 • Etablere en nasjonal innsatsgruppe for håndtering av mangelsituasjoner med deltagelse av apotekbransjen.
 • Arbeide for at apotekbransjen involveres aktivt i nasjonalt beredskapsarbeid innen legemiddelområdet.
 • Gi apotekfarmasøyter mulighet til å justere styrke/dosering av foreskrevne legemidler og bytte legemiddel i tråd med nasjonale retningslinjer ved mangelsituasjoner.
 • Arbeide for innføring av en ny hjemmel, slik at myndighetene og apotek kan rasjonere i situasjoner med legemiddelmangel.
 • Sikre apotekene økonomisk kompensasjon for praktisk håndtering av mangelsituasjoner i apotek.

Tilgangen til kvalifisert arbeidskraft

Ansatte i apotek består i hovedsak av farmasøyter med master- eller bachelorgrad og apotekteknikere. Disse yrkesgruppene er autorisert helsepersonell. Fra 2010 til 2022 er antall årsverk i apotek økt med over 29 prosent. Økningen skyldes at antallet farmasøyter har økt fra vel 2 300 til nesten 4 000 årsverk, en økning på 68 prosent. Det er fortsatt stort behov for mer helsepersonell i apotek. For å dekke behovet for farmasøyter i apotekene, er det over flere år rekruttert mange farmasøyter fra utlandet.

Apotekforeningen vil:

 • Arbeide for at det etableres flere studieplasser i farmasi i Norge.
 • Bidra til at det iverksettes tiltak for å øke andelen som fullfører farmasistudiet.
 • Arbeide for at myndighetene prioriterer behandling av søknader om autorisasjon fra utenlandske farmasøyter.
 • Arbeide for å etablere et deltidsstudium for utdanning av bachelorfarmasøyter i Norge.
 • Sikre apotekteknikere bedre muligheter til etter- og videreutdanning.
 • Vurdere oppgavefordelingen internt i apotekene, med særlig blikk på at apotekteknikere kan frigjøre tid hos farmasøytene.
 • Styrke og videreutvikle felles opplæringstilbud for alle ansatte i apotek.
 • Utvikle flere bransjestandarder for å sikre et apotektilbud med høy kvalitet over hele landet.

Bærekraftige apotek

Apotekbransjen ønsker å være pådrivere for bærekraftig utvikling og arbeide for å nå FNs bærekraftsmål. Sammen med medlemsgrupperingene skal vi utvikle bransjefelles tiltak som styrker arbeidet med bærekraft og miljøhensyn i apotekene.

Apotekforeningen vil:

 • Arbeide for mer bærekraftig apotekdrift i Norge.
 • Delta i relevante internasjonale fora for å dele erfaringer og kunnskap

Bakgrunn

Apotek er en del av førstelinjen i helsetjenesten og utgjør et viktig lavterskel helsetilbud. Apotekenes viktigste rolle er å bidra til riktig legemiddelbruk i befolkningen. De skal sikre god tilgjengelighet til legemidler og andre apotekvarer, og tilby helsetjenester som har god kvalitet.

Utviklingstrekk i helsesektoren fremover

Helsetjenesten står overfor store utfordringer. Andelen eldre i befolkningen vil øke kraftig de neste 20 årene, og vil fortsette å øke også etter dette. Som en følge av at flere lever lenger og at det blir flere eldre, kommer også flere til å leve med sykdom.

Konsekvensen av den demografiske utviklingen, er at flere trenger legemiddelbehandling. I tillegg kommer det stadig nye legemidler som gjør at flere sykdommer kan behandles. Antallet personer med sammensatte lidelser som må behandles med flere ulike legemidler, vil også øke.

Helsepersonellkommisjonen, som våren 2023 blant annet utredet utfordringer med oppgavefordeling i helsetjenesten, pekte på at det vil bli flere hjelpetrengende per helsepersonell i årene fremover. De mener det ikke vil være mulig å øke bemanningen i helsetjenesten i takt med den demografiske utviklingen. Bedre arbeidsdeling, effektivisering og nye arbeidsmåter må til. 

For å opprettholde et godt helsetjenestetilbud til hele befolkningen over hele landet, blir det nødvendig med mer samarbeid og mer hensiktsmessig arbeidsdeling mellom helseprofesjonene. Digitalisering og bruk av ny teknologi blir også viktig fremover. Når det gjelder legemiddelbehandling, må det settes inn tiltak som sikrer at pasientene får best mulig behandlingsresultat av legemidlene sine, med lavest mulig ressursinnsats.

Helsetjenesten er i hovedsak organisert slik at det er legen som stiller diagnosen og iverksetter behandling, mens annet helsepersonell bidrar med oppfølging og supplerer behandlingen. Slik bør det fortsatt være, men apotekene kan i større grad bidra til god veiledning og oppfølging av behandlingen.

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse