Gå til innholdet

Apotekforeningen

VisLukk innholdsfortegnelse
Vedlegg 1: Definisjoner

 

A-/B-preparater
Legemidler (i reseptgruppe A eller B) som inneholder narkotiske og /eller psykotrope stoffer, for eksempel sterke smertestillende legemidler, legemidler mot angst og uro, legemidler for søvn mv.

AIP
Apotekenes innkjøpspris.

Apotekavanse
Differansen mellom apotekets utsalgspris (ekskl. mva.) og innkjøpspris.

Apotekpreparat
Legemiddel som  ikke kan skaffes fra farmasøytisk industri. Apotekpreparatene tilvirkes innenfor den sentrale serviceproduksjonsordningen for apotek (SPAS). 

ATC-systemet
Internasjonalt (Anatomical Therapeutic Chemical) klassifikasjonssystem for legemidler, anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO). Systemet er hierarkisk, og legemidlene er klassifisert ned til virkestoffnivå. For nærmere beskrivelse av ATC-systemet, se kapittel 8. 

AUP
Apotekenes utsalgspris.

Begrenset bytte
Regel som gjelder visse legemidler på byttelisten.  Legen må godkjenne legemiddelbytte i hvert enkelt tilfelle, bortsett fra ved oppstart av behandling.

Bidragsordningen
Stønadsordning for blant annet legemidler. Bidrag kan ytes til dekning av utgifter til bestemte formål som ellers ikke omfattes av folketrygdloven eller annen lov.

Blå resept
Resept på legemiddel, medisinsk forbuksmateriell eller næringsmiddel som refunderes etter reglene i blåresetpforskriften.

Bruttoavanse/bruttofortjeneste
Differansen mellom apotekets utsalgspris (ekskl. mva.) og innkjøpspris.

Bruttomargin
Den prosentvise andelen av apotekets utsalgspris (ekskl. mva.) som ikke går til innkjøp av legemidler (vareforbruket).

Bytteliste
Liste fastsatt av Legemiddelverket over de legemidler som kan byttes på apoteket uten at lege kontaktes på forhånd.

Definerte døgndoser (DDD)
Måleenhet som brukes ved estimering av legemiddelforbruk for internasjonale sammenligninger og bruk, over tid. Den antatt gjennomsnittlige døgndosen brukt ved preparatets hovedindikasjon for voksne.

Degressiv avanse
Innebærer at avansen (prosentpåslaget) er avtakende med økt innkjøpspris.

Distriktsapotekavtalen
Avtale mellom myndigheter og apotekkjedene om opprettholdelse av apotektilbudet i distrikts-Norge.

Egenandel
Det beløpet pasienten selv må betale for legemidler som refunderes av folketrygden.

E-resept
Resept som overføres elektronisk fra rekvirent til apotek via Reseptformidleren.

Farmasøytisk kontroll
Farmasøytens faglige kontroller ved reseptekspedering.

Filialapotek
Et apotek under stedlig ledelse av en apotekbestyrer, men under samme apotekkonsesjon og driftskonsesjon som et hovedapotek.

Foretrukket legemiddel
Myndighetsfastsatt regel om at et bestemt legemiddel innenfor en legemiddelgruppe skal være  førstevalg ved behandling.  Regelen gir føringer for rekvirering av legemidler på blå resept.

Forhåndsgodkjent refusjon
En rekke legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler er forhåndsgodkjent for refusjon på blå resept.

Frikort
Bevis fra folketrygden på at maksimal egenandel for legemidler mv., legehjelp og psykologhjelp er betalt for inneværende år.

Generisk forskrivning
Også kalt virkestofforskrivning. Legen oppgir virkestoff-navnet i stedet for et merkevarenavn på resepten, f.eks. atovastatin i stedet for Lipitor (R).

Generisk legemiddel/synonymer
Legemidler som inneholder samme virkestoff i samme styrke og legemiddelform. Et generisk legemiddel er "synonymt" med det originale legemidlet.

Gevinstdelingsmodell
Dersom apotek oppnår lavere innkjøpspris enn fastsatt maksimal AIP, skal minst halvparten av differansen mellom maksimal AUP og den AUP som fremkommer ved at maksimale apotekavanser tillegges oppnådd AIP, tilfalle kunden.

GIP
Grossistenes innkjøpspris.

Godkjenningsfritak
En ordning som sikrer tilgang til legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i Norge.

H-resept
Resepter på de legemidlene regionale helseforetak har finansieringsansvaret for.

Handelsvarer
Produkter som selges fra apotek og som ikke er definert som legemidler. Begrepet omfatter blant annet forhandlingspliktige produkter som medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til medisinsk behandling.

Horisontal integrasjon
Når en person eller et firma eier mer enn ett apotek.

Hvit resept
Også kalt normalresept. Resept for legemidler som kunden betaler selv.

Indikasjon
De sykdommer/symptomer legemidlet er godkjent brukt mot.

Individuell søknad
Lege kan, på vegne av pasient, søke om refusjon for legemidler og næringsmidler som ikke er omfattet av forhåndsgodkjent refusjon. Helfo fatter vedtak om individuell refusjon. 

Internasjonal referanseprising
Fastsettelse av pris gjennom å se til prisnivå i utlandet.

Kombinasjonspreparater/sammensatte legemidler
Legemidler med to eller flere virkestoffer.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Bruk av legemidler som virkemiddel for rehabilitering av rusmisbrukere.

Legemiddelform
Den bruksferdige formen av legemiddelet/virkestoffet, (eks. tablett, depottablett, salve, stikkpille, mikstur).

Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Divisjon legemidler (tidligere LIS) i Sykehusinnkjøp HF innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i spesialisthelsetjenesten, i den hensikt å redusere RHFenes legemiddelkostnader.

Legereservasjon
Leger kan på medisinsk grunnlag reservere seg mot at apoteket foretar generisk bytte ved ekspedisjojn av resept. Legen skal dokumentere det medisinske grunnlaget i sin journal.

Lokal virkning
Legemiddelet påføres der det skal virke, for eksempel legemidler til bruk på huden.

LUA
Salg av et utvalg reseptfrie legemidler utenom apotek.

Markedsføringstillatelse (MT)
Et legemiddel må ha utstedt en markedsføringstillatelse fra Statens legemiddelverk før det tillates markedsført/solgt i Norge.

Medisinutsalg
Medisinutsalg selger reseptfrie legemidler under tilsyn og veilednng fra et lokalt apotek. Mange medisinutsalg har avtale med apoteket om å utlevere pakker med reseptmedisin til utsalgets kunder. Se også pakkekommisjonærordningen.

Midlertidig refusjon
Legemidler kan tas opp på blå resept midlertidig med betingelse om at utdypende dokumentasjon leveres innen en fastsatt frist.

Multidose
Maskinelt pakkede legemidler til den enkelte pasient. Hver pakke/pose inneholder de legemidlene som pasienten skal skal ta på et bestemt tidspunkt.

Naturlegemidler
Inneholder stoffer fra naturen som har vært brukt i folkemedisin.

Ordinasjon
Det enkelte legemiddel på en resept.

Ordre
Ordresalg er salg av legemidler mv. på annen måte enn via resept til enkeltpasient, f.eks. salg basert på rekvisisjon fra sykehus, sykehjem eller andre institusjoner og kunder.

Originalproduktet
Det første produktet/legemiddelet av et nytt virkestoff – produktet som opprinnelig var patentert.

Pakkekommisjonsordning
Ordning for forsendelse av legemidler til pasienter som er bosatt på steder uten apotek. Stedets butikk (pakkekommisjonær) mottar pakker fra samarbeidende apotek og står for utleveringen til pasient. Ordningen er gjerne knyttet til medisinutsalg.

Parallellimportert legemiddel
Innebærer at et legemiddel som allerede har norsk markedsføringstillatelse, importeres fra et land innenfor EØS-området utenom legemiddelfirmaets egne kanaler.

Pasientreservasjon
Kunden har anledning til å reservere seg mot at apoteket foretar generisk bytte. Dersom kundene, innenfor blåreseptordningen, selv velger et legemiddel med en pris høyere enn trygdens maksimale refusjonspris, må forskjellen mellom refusjonspris og legemidlets pris betales av kunden.

Patentert legemiddel
Patent er en tidsbegrenset enerett som patentmyndigheten etter søknad tilstår oppfinneren. Hensikten er å stimulere til utvikling av nye legemidler. Det går ofte 8–10 år fra patentet er tatt ut til legemidlet er til salgs i markedet. Den reelle tiden for patentbeskyttet salg er dermed som regel 10–12 år.

Preparatlisten
Legemidler som godkjennes for refusjon, føres opp på listen over refusjonsberettigede legemidler.

Primærapotek
Apotek som hovedsakelig baserer seg på salg av legemidler til den enkelte legemiddelbruker, enten etter resept fra rekvirenter eller reseptfritt salg.

Provisorfarmasøyt
Universitetsutdannede farmasøyter med mastergrad (5 års utdanning på universitet og autorisasjon som provisorfarmasøyt).

Psykotrope stoffer
Psykotrope stoffer virker på sentralnervesystemet der det forandrer hjernens funksjon og fører til midlertidige endringer i persepsjon, humør, bevissthet eller adferd.

Refusjonsprisen
Den prisen som trygden maksimalt refunderer for et legemiddel/annet refusjonsberettiget produkt.

Rekvisisjon
Rekvirering av legemidler fra person med rekvireringsrett på annen måte enn ved resept.

Resept
Rekvirering av legemidler til bruk for bestemte personer eller dyr, til bruk i rekvirentens praksis eller fra person med rekvireringsrett.

Reseptekspedisjon
Farmasøytisk kontroll og istandgjøring av legemiddel i henhold til resept.

Reseptfrie legemidler
Legemidler som kan kjøpes uten resept. Et utvalg av de reseptfrie legemidlene kan kjøpes andre steder enn i apotek, f.eks. på bensinstasjoner og dagligvareforretninger (LUA-ordningen).

Reseptarfarmasøyt
Høgskoleutdannede farmasøyter med bachelorgrad (3 års utdanning på høyskole og autorisasjon som reseptarfarmasøyt).

Reseptregisteret
Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder personentydig statistikk over bruken av legemidler på resept i Norge. Registeret driftes av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Resepturtilvirket preparat
Preparat tilvirket i apotek, på bestilling fra rekvirent til enkeltpasient.

Sykehusapotek
Et apotek i samlokalisering med et sykehus som inngår i offentlige helseplaner, og som har legemiddelforsyning til sykehuset som sin primæroppgave.

Systemisk virkning
Virkning ved at legemiddelet løses opp og absorberes i blodet og føres til området i kroppen hvor det skal virke.

Terapitradisjoner
Vanligst brukte terapi for en sykdom/ plage.

Tredjepartsfinansiering
Den som betaler legemidlet (folketrygden) er en annen enn den som bestemmer legemiddelbruken (legen), som igjen er en annen enn brukeren.

Trinnprissystemet
Prissystem for et utvalg legemidler som ikke er patentbeskyttet og er ført opp på Legemiddelverkets bytteliste.

Usammensatte legemidler
Legemidler med kun ett virkestoff.

Vareforbruksprosent
Den prosentvise andelen av apotekets utsalgspris (ekskl. mva.) som går til innkjøp av legemidler.

Varenummer
Et unikt nummer for en legemiddelpakning med et definert innhold. Legemiddelpakninger med ulike styrker, legemiddelformer og antall tabletter osv. har forskjellige varenummer.

Vertikal integrasjon
Når en person eller et firma eier både apotek og grossist.

Veterinærpreparat
Legemidler til bruk hos dyr.

Virkestoff
Den komponenten i et legemiddel som gir legemidlets virkning.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring