Gå til innholdet
Rapporter og faktanotater


Apotekforeningen gjennomfører prosjekter og bestiller utredninger fra eksterne miljøer, og rapportene fra noen av disse prosjektene er samlet under. I tillegg kommer vi til å samle her korte faktanotater som vi utarbeider for aktuelle saker og temaer vi er opptatt av.

 

FAKTANOTAT: Legemiddelmangel i Norge

Legemiddelmangel er ikke et særnorsk problem, men en global utfordring. Den mest vanlige årsaken er produksjonsproblemer. Legemiddelindustrien samler produksjonen av legemidler på færre steder. Med færre produksjonssteder, får svikt i produksjonen større konsekvenser enn tidligere. Samtidig er det stadig strengere kvalitetskrav til produksjonen. Dette bidrar til at mangel på legemidler blir et økende problem.
Les hele faktanotatet her

Vil legemiddelutgifter i Norge gå opp eller ned hvis vi bruker andre lands priser?

Det er en generell oppfatning blant aktører på legemiddelområdet at prisnivået på reseptpliktige legemidler i Norge er lavt.  En serie med prisundersøkelser som ble gjennomført i Norge i perioden 2008 til 2015 dokumenterte dette. Apotekforeningens formål med denne undersøkelsen er å se om norske legemiddelutgifter ville stige eller synke med svenske priser på reseptpliktige legemidler i Norge. 

Les rapporten

Priser på reseptpliktige legemidler i Norge og Sverige for 2013-2014 (2015)

Rapporten sammenligner priser på reseptpliktige legemidler i Norge og Sverige for perioden 2013 og 2014. Med utgangspunkt i registerdata på apoteknivå med detaljert salgsinformasjon per produkt fra både Norge og Sverige, beregnes en rekke prisindekser basert på (volumveide) gjennomsnittpriser på virkestoffnivå.

Les rapporten

Farmasøyttjenester (2014)
Pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter. En oversikt over status internasjonalt 

På bakgrunn av Helse- og omsorgsdepartementets bestilling til Helsedirektoratet («Utredninger om farmasøyttjenester og etterlevelse av behandling med legemidler») har Apokus, på oppdrag fra Apotekforeningen, utarbeidet en rapport om pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter internasjonalt.

 Les rapporten

Informasjon i apotek for trygg bruk av nye antikoagulantia (2013)

En samlet norsk apotekbransje iverksatte informasjonskampanjen «Nye Blodfortynnende 2013» for å forhindre alvorlige hendelser knyttet til økt bruk av, og overgang til, de nye antikoagulasjonsmidlene Pradaxa® (dabigatran), Xarelto® (rivaroksaban) og Eliquis® (apixaban). Denne studien ble gjennomført for å evaluere utbyttet av kampanjen.

Les rapporten

Forprosjekt oppstartsveiledning (2013)

Forprosjektet har hatt som mål å etablere en rådgivningstjeneste for pasienter med kroniske lidelser. Som legemiddelbrukere skiller disse seg ut ved at de skal bruke legemidler over lang tid, ofte livet ut.

Les rapporten

Comparing Pharmaceutical Prices in Europe (2011)

I denne rapporten sammenlignes prisene på legemidler mellom Norge og ni andre land i vest-Europa: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Nederland, Sverige og Storbritannia. 

Les rapporten

Evaluering av arbeidet med pandemiberedskapen (2010)

Rapporten består av en evaluering av de tiltak som ble diskutert og gjennomført i forbindelse med Influensa H1N1-pandemien i 2009.

Les rapporten

Kassasjon av legemidler i apotek (2010)

Kassasjonsstudien fra 2010 viser at det kastes legemidler for mer enn 550 mill. kroner i året i Norge. Hovedårsaken til at legemidler kastes er overskudd etter avsluttet behandling. Omlag halvparten av respondentene opplyser at legemidler til kassasjon leveres på apoteket. 

Les rapporten

Are Pharmaceuticals Still Inexpensive in Norway? (2010)

Denne undersøkelsen er utarbeidet av Institute for Research in Economics and Business Administration (SNF) på vegne av Apotekforeningen, og tar for seg hvorvidt prisnivået på reseptbelagte legemidler er dyrere eller billigere i Norge enn sammenlignbare land i Europa. 

Les rapporten

ÅRSRAPPORT ARKIV 

Her finner du oversikt over årsrapporter som Apotekforeningen har gitt ut digitalt.

Apotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring