Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
2.1 Ansatte i apotek


Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter og apotekteknikere. Begge gruppene er autorisert helsepersonell. Gjennom helsepersonelloven er de underlagt samme grunnleggende lovverk som andre grupper av helsepersonell. Helsepersonelloven gir en rekke plikter som står i forhold til de rettigheter pasientene har etter pasientrettighetsloven. Dette lovverket gir, i kombinasjon med autorisasjonsordningen, en offentlig kvalitetssikring av yrkesutøvelsen i apotek, og bidrar til å styrke pasientsikkerheten. Sentralt i lovgivningen står krav til forsvarlig yrkesutøvelse, vedlikehold av kompetanse, regler for taushetsplikt og dokumentasjon av helsehjelp som ytes av helsepersonell.

Farmasøyter
Det finnes to kategorier farmasøyter, provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter.

Provisorfarmasøytene har 5-årig høyere utdanning med mastergrad. Reseptarfarmasøytene har 3-årig høyere utdanning med bachelorgrad. Mastergraden i farmasi kan også oppnås ved påbygging av bachelorgraden.

For å kunne ekspedere legemidler selvstendig etter resept og rekvisisjon, må man være autorisert farmasøyt i Norge.

Apotekere
Apotekeren er apotekets faglige og administrative leder. For å bli apoteker kreves mastergrad, autorisasjon som provisorfarmasøyt og to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning. Apotekeren skal sørge for at apotekvirksomheten til enhver tid drives etter de lover, forskrifter og krav til faglig og forsvarlig standard som er gitt. Apotekeren må ha driftskonsesjon for apoteket, som tildeles av Legemiddelverket. Apotekeren kalles også driftskonsesjonær.

Apotekteknikere
Apotekteknikere har oppgaver i forbindelse med reseptekspedisjon, service og kundekontakt, informasjon til publikum, varebehandling og kontorarbeid. Ved reseptekspedisjon må kontroll foretas av farmasøyt. Apotekteknikere har ikke rett til selvstendig å ekspedere legemidler etter resept eller rekvisisjon. Tittelen apotektekniker er beskyttet gjennom autorisasjonssystemet, og forbeholdt de som har gjennomført apotekteknikerutdanning, som er en utdanning i videregående skole.

Annet helsepersonell
De fleste ansatte i apotek som er autorisert helsepersonell, men ikke tilhører kategoriene farmasøyter eller apotekteknikere, er sykepleiere og hjelpepleiere. Det finnes også apotektekniker uten fagutdanning, disse kalles apotekmedarbeider.

Annen utdanning
I denne gruppen inngår andre yrkesgrupper som kontormedarbeidere, rengjøringspersonale, økonomer og sjåfører.

Antall autoriserte
I følge statistikk fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell var det 88 provisorfarmasøyter med studentlisens i 2016.  

En person kan både ha autorisasjon og lisens, for eksempel studentlisens og en endelig autorisasjon. Lisensen er begrenset og begrensningen vil fremkomme i helsepersonellregisteret. Tallene gjelder saker og ikke individer. Samme person kan altså telles flere ganger.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring