Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
4.4 Rammevilkårsendringer i 2016


Egenandeler
Den prosentvise egenandelen økes fra 38 til 39 prosent, men den maksimale egenandelen på 520 kroner og det årlige taket på 2 185 kroner beholdes nominelt uendret.

Offentlig finansiert veiledningstjeneste for inhalasjonslegemidler
Det innføres en prøveordning med en utvidet veiledningstjeneste for pasienter med astma eller kols. Tjenesten skal utføres av farmasøyter i apotek, og skal honoreres med 80 kroner per gang. Til sammen er det bevilget 5 millioner kroner til dette, noe som tilsvarer betaling for veiledning for 62 500 pasienter.

Apotekavansen endres
Prosenttillegg 2 i apotekavansen reduseres fra 3,0 til 2,5 prosent. A/B-tillegget heves samtidig fra 10 til 15 kroner.

Overføring av mange legemidler til H-resept
Finansieringsansvaret for legemidler innenfor legemidler til behandling av hepatitt C, legemidler til bruk ved våt makuladegenerasjon og legemiddelgruppene veksthormoner, blodkoagulasjonsfaktorer, immunstimulerende legemidler og anemilegemidler overføres til de regionale helseforetakene fra 1. januar 2016. Hensikten er bl.a. å kunne gjøre det lettere å få rabatter gjennom anbud. Disse legemidlene har en samlet årlig omsetning på ca. 1,2 milliarder kroner.

Stomi
I statsbudsjettet foreslås det at barrierekluter/hudfilmkluter ikke lenger skal dekkes av blåreseptordningen. Dette innebærer at produktgruppen fjernes fra produkt- og prislistene for inkontinens og stomi.

Nettapotek med reseptpliktige legemidler
Fra 1. januar 2016 er det åpnet for å drive netthandel med reseptpliktige legemidler. De tekniske løsningene kom på plass noe senere, og netthandel med reseptlegemidler startet 19. oktober 2016.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring