Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
5.4 Offentlige avgifter


Legemiddelomsetningsavgiften
Legemiddelomsetningsavgiften er en flat avgift innkrevd på grossistnivå (se fotnote 1), men betalt av apotekene. Sektoravgiften skal blant annet dekke utgiftene til tilskudd til fraktrefusjon av legemidler, drift av de regionale legemiddelinformasjonsenhetene (RELIS), etterutdanning og tilskudd til apotek m.v.

Avgiften innkreves av grossistene på vegne av staten, ved at avgiftsbeløpet tillegges på fakturaen til apoteket. Siden 1. januar 2009 har avgiften vært på 0,55 prosent av innkjøpsprisen (ekskl. mva.) (se fotnote 2). Apotekene har ikke anledning til å kreve avgiften dekket av kunden, og må således dekke avgiftsbeløpet av apotekavansen. I statsbudsjettet for 2017 er det vedtatt at avgiften skal reduseres til 0,45 prosent av AIP.

Apotekene betalte om lag 99 mill. kroner i avgift for 2014.

Merverdiavgift
Alt salg av legemidler, både reseptpliktig og reseptfritt, er pålagt full merverdiavgift på 25 prosent. For næringsmidler er det 15 prosent merverdiavgift. Næringsmidler omfatter praktisk talt alle varer som kan tygges, suges eller svelges av mennesker, med unntak av legemidler. Næring som inntas via sonde direkte til magesekk eller tarm, anses ikke som legemiddel, men som næringsmiddel. Andre varer som selges i apotek med 15 prosent merverdiavgift er helsekostpreparater, vitamin- og mineralpreparater som ikke er godkjent som legemidler, tran, vingjær, krydder, konserveringsmidler og andre tilsetningsstoffer til mat, som skal spises, brukes til te osv., tyggegummi og drops/pastiller/halstabletter.

Fotnoter:
1 Legemiddelomsetningsavgiften er hjemlet i Legemiddelloven § 18 første ledd, jf. grossistforskriften kapittel VI. Avgiften er på kap. 5572, post 70 i Prop. 1 S (2014–2015).
2 Fra 2003 til og med 2008 var avgiften på 1,3 prosent av innkjøpspris.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring