Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
5.5 Prisfastsettelse i de andre nordiske landene og prissammenligninger i Norden


Myndighetenes fastsettelse av apotekenes avanse i Norge, Sverige, Danmark og Finland
Legemiddelmyndighetene i de nordiske landene fastsetter apotekenes maksimale avanser på reseptpliktige legemidler med markedsføringstillatelse.

I Danmark gjennomføres det forhandlinger og inngås avtale om apotekenes rammevilkår mellom myndighetene og apotekbransjen. I avtalen er det angitt både forventninger og forpliktelser knyttet til de fremforhandlede rammevilkårene gjennom avansen. Også i Sverige har det tradisjonelt vært avholdt slike forhandlinger.

I motsetning til i Danmark, gjennomføres det ikke slike forhandlinger eller avtaler i Norge. I Norge vurderes og fastsettes apotekavansen ensidig av staten. Tradisjonelt gjøres dette uten andre kjøreregler enn at Stortinget orienteres indirekte gjennom budsjettforutsetninger for folketrygdens legemiddelrefusjonskapittel. Regelverket har ingen kriterier for hva avansen skal dekke, slik at nivået på apotekavansen fremstår som tilfeldig.

De regulerte apotekavansene er for alle landene i hovedsak basert på et prosentpåslag på innkjøpspris og et fast kronetillegg.

Avanseregler i Norge

For farmasøytiske spesialpreparater levert etter spesielt godkjenningsfritak, er prosentpåslaget 25 prosent av faktisk innkjøpspris og kronetillegget 35 kroner per pakning med eventuelt tillegg for A-B-preparater.

Det er forskriftsfestet (se fotnote 1) at dersom apotek oppnår lavere innkjøpspris enn fastsatt maksimal AIP for legemidler utenfor trinnprissystemet, skal minst halvparten av differansen mellom maksimal AUP og den AUP som fremkommer ved at maksimale apotekavanser tillegges oppnådd AIP, tilfalle kunden (gevinstdelingsmodellen). Dette gjelder ikke for legemidler som er inkludert i trinnprissystemet.

Avansepåslaget skal også dekke legemiddelomsetningsavgiften, jf. kap 5.3. Avgiften var på 0,55 prosent av AIP i 2016. Denne satsen ga 99 mill. kroner i inntekter til statskassen i 2015. En liten andel av avgiftsinntektene føres tilbake til apotekene i form av driftsstøtte (3,5 mill. kroner i 2015 av en avgiftsinngang på 99 mill. kroner).

Avanseregler i Sverige

For generiske og byttbare legemidler mottar apoteket 11,50 kroner ekstra, slik at avansetabellen for disse blir som i tabell 5.5.3.

I tillegg er det maksimalavanser på stomiartikler og legemiddelnære forbruksartikler.

Svenske apotek betaler ikke legemiddel- eller apotekavgift.  

Avanseregler i Danmark
Nivået på den samlede bruttofortjeneste fastsettes i avtale mellom Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danmarks Apotekerforening.

Apotekavansene i Danmark ble endret i 2016. De gjeldende avanseregler er som vist i tabell 5.5.4

I likhet med norske apotek betaler også danske apotek særlige avgifter. Avgiftsstrukturen er kompleks. 

Avanseregler i Finland

I tillegg til dette, mottar finske apotek et ekspedisjonsgebyr på 2,17 euro per resept. Dette gebyret skiller seg fra vanlige kronetillegg ved at en resept med flere pakker av samme legemiddel kun utløser ett ekspedisjonsgebyr, mens det ville utløst flere ekspedisjonsgebyr hvis resepten besto av flere forskjellige legemidler.

Maksimalavansene i Finland må ses i sammenheng med apotekavgiften. Alle apotek er pliktig å innbetale en apotekavgift. Apotekavgiften beregnes ut fra det enkelte apoteks legemiddelomsetning til publikum. Det var forutsatt at finske apotek i 2016 skulle betale ca. 162 mill. euro i apotekavgift.

Nivået på apotekavansene i Norge, Sverige, Danmark og Finland
Tabell 5.5.6 viser hvor stor apotekets avanse (se fotnote 2) blir i de ulike landene for gitte innkjøpspriser når de ulike landenes avanseregler anvendt på et utvalg av innkjøpspriser. Finske avanser er utelatt fra tabell 5.5.6, ettersom avansetallene alene gir et galt inntrykk av finske apoteks inntjening fordi finske apotek betaler betydelig høyere avgifter, som er forutsatt dekket av avansen. For utregning av svenske avanser er det lagt til grunn avansen for patenterte, ikke byttbare legemidler, dvs. tabell 5.5.2.

Norske avanser er høyere enn danske avanser inntil innkjøpspris i Norge passerer ca. 377 NOK. Norske avanser er lavere enn svenske avanser inntil innkjøpsprisen passerer ca. 2 465 NOK.

For å få et relevant sammenligningsgrunnlag, må man i tillegg se hen til avgiftsbelastningen på apotekene i de respektive landene. Siden finske apotek betaler i størrelsesorden 162 mill. euro i avgift, er netto avanse etter avgift betydelig lavere enn avansesatsene gir inntrykk av. Apotek i Norge og Danmark betaler ulike avgifter, mens svenske apotek ikke betaler noen form for avgifter.

En gjennomsnittlig norsk markedsført reseptpliktig legemiddelpakning og en gjennomsnittlig blåreseptpakning har innkjøpspriser i apotek på henholdsvis 259,30 og 251,21 kroner. Svenske avanseregler tillagt disse innkjøpsprisene gir høyere avanse enn de norske avansereglene, mens danske avanseregler gir noe lavere avanse. Sistnevnte må ses i sammenheng med svakere degressivitet i den danske avansestrukturen.

I figur 5.5.1 vises den prosentuelle forskjellen i avansekronene for gitte innkjøpspriser grafisk.

Fotnoter:
1 Legemiddelforskriften § 12-3
2 I Sverige gis det 11,5 svenske kroner ekstra tillegg for byttbare legemidler, mens A-B-legemidler gis 10 kroner ekstra tillegg i Norge

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring