Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
6.1 Omsetning i apotek


Apotekene hadde i 2016 en totalomsetning på 32,9 mrd. kroner inkl. merverdiavgift. Dette er en vekst på 7,9 prosent sammenlignet med 2015. For nærmere angivelse av omsetningens fordeling, se figur 6.1.1.

En årsak til at omsetningen har økt mer de tre siste årene enn tidligere er at en svak krone har ført til at maksimalprisene har økt gjennom de årlige maksimalprisrevisjonene. Norge har dermed importert høyere priser. Prisene vil derfor reduseres når kronen igjen styrkes. En annen årsak er at det er kommet flere nye og svært dyre legemidler de siste årene, bl.a. legemidler mot kreft og hepatitt C.

Gjennomsnittlig omsetning per apotek var i 2016 anslagsvis 38,6 mill. kroner inkludert mva., noe som er en økning i forhold til 2015 på 3,6 prosent. Til grunn for denne beregningen ligger gjennomsnittlig antall apotek for hvert av disse årene. At veksten i den gjennomsnittlige omsetningen per apotek ikke øker like mye som totalomsetningen øker, henger sammen med at antall apotek også har økt.

Tallene inkluderer ikke salg av farmasøytiske tjenester i apotek. Dette dreier seg blant annet om inntekter knyttet til undervisning og opplæring. Det er spesielt sykehusapotekene som har inntekter knyttet til dette.

Inhalasjonsveiledning ble lansert i 2016 som en ny, offentlig finansiert helsetjeneste i apotek. Omsetningen av denne tjenesten er inkludert i tallene.

Legemidlenes andel av totalomsetningen i apotek har vist en nedadgående tendens etter 2004. I de siste årene kan det imidlertid se ut som om denne tendensen har stoppet opp. I 2016 utgjorde legemidler 76,9 prosent av apotekenes totale omsetning, mot 83,5 prosent i 2004. Det er imidlertid betydelige forskjeller i utviklingen mellom primærapotek og offentlige sykehusapotek.

Tabell 6.1.2 viser at det er svært store forskjeller på primærapotek og sykehusapotek, jf. at gjennomsnittlig omsetning per apotek er på henholdsvis 31,5 og 220,9 mill. kroner inkl. mva. Primærapotekene sto for 78,5 prosent av den totale omsetningen i apotek i 2016, noe som er den samme andelen de hadde i 2015. Siden 2010 har sykehusapotekene økt sine markedsandeler med 2 prosentpoeng. Primærapotekene hadde i 2016 en samlet vekst på 8,0 prosent, mens gjennomsnittlig omsetning per primærapotek økte med 3,5 prosent. I samme periode er gjennomsnittlig omsetning per sykehusapotek økt med 7,8 prosent.

Videre i kapitlet sees det nærmere på primær- og sykehusapotek hver for seg.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring