Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
6.2 Økonomi i primærapotek


Det er store variasjoner i størrelse på primærapotek. Enkelte primærapotek er apotek som er døgnåpne og ligger ved trafikknutepunkt som gjør at de har svært høy omsetning, mens andre apotek har få ansatte og liten omsetning. Primærapotek er derfor ikke en homogen gruppe apotek.

Samlet omsetning for primærapotekene økte med 8,0 prosent i forhold til 2015. Fra 2015 til 2016 økte omsetningen for alle legemidler samlet med 9,2 prosent, mens reseptpliktige legemidler økte med 9,6 prosent. Samtidig har det vært en omsetningsøkning på 5,9 prosent på reseptfrie legemidler. I samme periode har andre varer, hovedsakelig handelsvarer, økt med 4,9 prosent. Omsetning fordelt på utleveringskategori er gitt i tabell 6.2.1 og figur 6.2.1. Som figur 6.2.1 viser har handelsvarer fram til 2013 fått en stadig større andel av omsetningen, men denne utviklingen ser ut til å ha snudd de siste årene. I 2016 var 73,4 prosent av all omsetning i primærapotek salg av legemidler.

Primærapotekenes bruttofortjeneste
Tabell 6.2.2 viser primærapotekenes andel av omsetning fordelt på ulike resepttyper, samt gjennomsnittlig bruttofortjeneste per pakning.

Som det ble vist til ovenfor er legemiddelsalgets andel av primærapotekenes omsetning på 73,4 prosent. Hvis vi ser på primærapotekenes bruttofortjeneste er legemiddelsalgets andel 60,0 prosent.

64 prosent av primærapotekenes samlede omsetning stammer fra salg av reseptpliktige legemidler, jf. figur 6.2.1. Dersom man dekomponerer apotekenes bruttofortjeneste etter samme fordeling, dvs. differansen mellom apotekets utsalgspris (ekskl. mva.) og innkjøpspris, finner man at reseptpliktige legemidler bidrar med 41,7 prosent av apotekenes samlede bruttofortjeneste, jf. figur 6.2.2. Dette betyr at apotekenes fortjeneste i større grad hentes fra reseptfrie legemidler og andre apotekvarer, enn fra reseptpliktige legemidler. 

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring