Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
8.3 Reseptpliktlige legemidler med generisk konkurranse


8.3.1 Byttelisten
Hjemmel for Legemiddelverkets utarbeidelse og vedlikehold av listen over generisk likeverdige legemidler, ”byttelisten”, er § 6-6 i Apotekloven. Listen danner grunnlaget for hvilke legemidler apotekene kan foreslå bytte mellom, og den oppdateres hver måned.

Byttelisten fungerer som en oversikt over legemiddelgrupper der det er generisk konkurranse, og de generiske legemidlene er funnet likeverdige og derfor byttbare, og/eller der det er konkurranse mellom original- og parallellimporterte legemidler. Generisk konkurranse vil normalt kunne inntre når originallegemidlets patenttid er utløpt, og likeverdige produkter finnes på markedet, mens konkurranse mellom original- og parallellegemiddel vil kunne oppstå før patenttiden er utløpt. Oppføring på byttelisten er et kriterium for inkludering i trinnprissystemet.

Ordningen med generisk bytte bidrar til å redusere legemiddelutgiftene både for folketrygden og den enkelte legemiddelbruker. Apotekene informerer pasienten om priser på legemidler som Legemiddelverket har vurdert som likeverdige, og kan ofte tilby rimeligere legemidler enn det legen har rekvirert. Både legen og pasienten har rett til å reservere seg mot at apoteket bytter til et billigere legemiddel. Reservasjon mot bytte til billigere legemiddel kan medføre høyere egenbetaling, som vist i kapittel 5.1.2.

8.3.2 Omsetning og gjennomsnittlig pris for legemidler med generisk konkurranse
Åtte av de ti mest omsatte virkestoffene med generisk konkurranse er med i trinnprissystemet. Størrelsen på prisreduksjonene for trinnprisvirkestoffene henger nøye sammen med tidspunktet for inkludering i trinnprissystemet, eller fastsettelse av nye kuttsatser.

Myndighetene kan ifølge regelverket unnlate å ta inn et virkestoff i trinnprissystemet, hvis særlige grunner taler for det. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5.1.3.


8.3.3 Legemidler innenfor trinnprissystemet
Prisfastsettelsen for legemidler innenfor trinnprissystemet er nærmere omtalt i kapittel 5.1.2. Nedenfor presenteres omsetningen og forbruket av de 119 (se fotnote 1) virkestoffene som var med i trinnprissystemet per 31. desember 2016. Dette er dermed medregnet de 13 som ble inkludert i systemet i 2016. Dato for inklusjon er gitt i tabell 8.3.2.

Virkestoffene inkludert i trinnprissystemet per 31. desember 2016 omsatte i 2016 for mer enn 4,1 mrd. kroner. Det er 0,8 prosent mer enn de samme virkestoffene omsatte for i 2015. Det totale forbruket av virkestoffene i trinnprissystemet, målt i DDD, økte i samme periode med 2,0 prosent. 

8.3.4 Legemidler med begrenset bytte
Ti av virkestoffene på byttelisten er underlagt en særregel om ”begrenset bytte”. Dette innebærer at legen må gi særskilt godkjennelse ved legemiddelbytte i hvert enkelt tilfelle, bortsett fra ved oppstart av behandlingen. Det er bare levotyroksin-preparater og legemidler mot epilepsi som har begrenset bytte. Hvis legemidlene mot epilepsi benyttes til behandling av andre sykdommer, gjelder ikke begrensinger på bytte.

De ti virkestoffene som er underlagt begrenset bytte, omsatte for til sammen 392,6 mill. kroner i 2016. Tabell 8.3.3 viser utviklingen i omsetning for disse virkestoffene. 

Fotnote: 
1 Kabergolin er et virkestoff som har to ATC-nummer på grunn av ulike bruksområder. Det er dermed 107 ATC-nummer som er inkludert i trinnprissystemet.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring