Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
9.2 Legemidler på ordre sykehusapotek og primærapotek


Totalsalget av legemidler etter ordre (sykehusapotek og primærapotek) var på 4,0 mrd. kroner i 2016. Dette var en økning på 10,6 prosent fra 2016. Antall DDD økte med 1,3 prosent. I tabell 9.1.7 og 9.1.8 vises fordeling av salget mellom primærapotek og sykehusapotek, i tillegg fordelingen mellom reseptpliktige og reseptfrie legemidler.

Salget av legemidler fordelt på de to typene apotek viser at for primærapotekene har omsetningen økt med 3,5 prosent, mens forbruket (i DDD) ikke endret seg fra 2015 til 2016. For sykehusapotekene har omsetning på ordre økt med 12,1 prosent, mens forbruket er økt med 3,1 prosent.

Det påpekes at det er kun legemidler som blir solgt som en ordre som er med i tallene nedenfor. Resepter som ble sendt i en ordre fremkommer i kapittel 9.1.1.

Ordresalg fra primærapotek – sykehjem og andre helseinstitusjoner
Primærapotekenes omsetning etter ordre går primært til sykehjem, men også til andre helseinstitusjoner, legekontor og tannlegekontor mv. Tallene nedenfor omfatter ordresalg av reseptpliktige legemidler.

Omsetningen for reseptpliktige legemidler er økt med 3,5 prosent og forbruket er økt med 0,8 prosent sammenlignet med 2015. Den største gruppen reseptpliktige legemidler i bruk ved sykehjem er N, legemidler som virker på nervesystemet, med en omsetning på 128,7 mill. kroner i 2016. Nummer to er gruppe J, legemidler til bruk ved infeksjoner og midler til behandling av virussykdommer, med 63,1 mill. kroner. Av forbruk er det også gruppe N som er størst med 12,7 mill. DDD, mens gruppe C er nummer to med 8,6 mill. DDD. 

Ordresalg fra sykehusapotek – sykehus
Ordresalg fra sykehusapotek er i all hovedsak salg til sykehusene. I tillegg kan det være noe salg til sykehjem, andre kommunale institusjoner og lege- og tannlegepraksiser. Ordresalg fra sykehusapotek omtales derfor som sykehussalg. Legemidler som er finansiert av helseforetak på resept etter H-resept er ikke med i denne statistikken, men fordeler seg på omsetning på resept både på primærapotek og sykehusapotek.

Totalt ble det omsatt reseptpliktige legemidler til sykehus for mer enn 3,5 mrd. kroner i 2016, en økning på 11,9 prosent fra 2015. Forbruket i DDD ble samtidig økt med 3,7 prosent, og utgjorde i 2016 54,1 mill. DDD. Den klart største legemiddelgruppen er ATC-gruppe L (antineoplastiske og immunmodulerende midler) med en omsetning på nær 1,9 mrd. kroner. Dette utgjør 53,2 prosent av sykehusapotekenes ordreomsetning, samtidig som forbruket målt i DDD kun utgjør en andel på 10,2 prosent. Størst forbruk er det av gruppe N (nervesystemet) med 13,8 mill. DDD.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring