Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
6.1 Omsetning i apotek


Apotekene hadde i 2017 en totalomsetning på 35,1 mrd. kroner inkl. merverdiavgift. Dette er en vekst på 6,7 prosent sammenlignet med 2016. For nærmere angivelse av omsetningens fordeling, se figur 6.1.1.

En årsak til at omsetningen har økt mer de siste årene enn tidligere er at en svak krone har ført til økte maksimalpriser gjennom de årlige maksimalprisrevisjonene. Norge har dermed importert høyere priser. Prisene vil reduseres når kronen igjen styrkes. En annen årsak er at det er kommet flere nye og svært dyre legemidler de siste årene, bl.a. legemidler mot kreft og hepatitt C.

Gjennomsnittlig omsetning per apotek var i 2017 anslagsvis 39,7 mill. kroner inkludert mva., noe som er en økning i forhold til 2016 på ca. 3 prosent. Til grunn for denne beregningen ligger gjennomsnittlig antall apotek for hvert av disse årene. At veksten i den gjennomsnittlige omsetningen per apotek ikke øker like mye som totalomsetningen øker, henger sammen med at antall apotek også har økt.

Tallene inkluderer ikke inntekter knyttet til bl.a. undervisning og opplæring. Det er spesielt sykehusapotekene som har inntekter knyttet til dette.

Inhalasjonsveiledning ble lansert i 2016 som en ny, offentlig finansiert helsetjeneste i apotek. Omsetningen av denne tjenesten er inkludert i tallene.

Legemidlenes andel av totalomsetningen i apotek har vist en nedadgående tendens etter 2004. I de siste årene har denne tendensen stoppet opp. I 2017 utgjorde legemidler 77,3 prosent av apotekenes totale omsetning. I 2004 var denne andelen 83,5 prosent. Det er imidlertid betydelige forskjeller i utviklingen mellom primærapotek og sykehusapotek.

Tabell 6.1.2 viser at det er svært store forskjeller på primærapotek og sykehusapotek, jf. at gjennomsnittlig omsetning per apotek er på henholdsvis 32,2 og 239,0 mill. kroner inkl. mva. Primærapotekene sto for 78,2 prosent av den totale omsetningen i apotek i 2017. Siden 2010 har sykehusapotekene økt sine markedsandeler med vel 2 prosentpoeng. Primærapotekene hadde i 2017 en samlet vekst på 6,2 prosent, mens gjennomsnittlig omsetning per primærapotek økte med 2,1 prosent. I samme periode er gjennomsnittlig omsetning per sykehusapotek økt med 8,2 prosent.

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring