Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
8.1 Omsetning og forbruk av legemidler – hovedtall


8.1.1 Omsetning av legemidler fordelt på varekategorier
Det ble i 2017 totalt omsatt legemidler for over 27,1 mrd. kroner i apotek, en økning på 7,2 prosent i forhold til 2016. Årsaken til denne økningen er først og fremst at valutakursen påvirker legemiddelprisene gjennom maksimalprisrevisjonene, samt at det er kommet flere nye og svært dyre legemidler. Omsetningen er fordelt på markedsførte reseptpliktige legemidler, reseptpliktige legemidler med godkjennings­fritak og reseptfrie legemidler.

Totaltallene sier ikke noe om forskjellene mellom primær- og sykehusapotek. Med unntak for 2016 har omsetningsveksten i mange år vært høyere i sykehusapotek enn i primærapotek. Dette skyldes primært at det i liten grad introduseres nye legemidler som brukes i primær­helsetjenesten, mens det innen spesialisthelsetjenesten i større grad er tatt i bruk nye, ofte kostbare legemidler. Det har vært en sterk økning i omsetningen de fire siste årene. Det siste året har omsetningen økt med henholdsvis 8,8 prosent for sykehusapotekene og 6,8 prosent for primærapotekene.

For legemidler til human bruk, økte omsetningen av definerte døgndoser med 2,4 prosent, mens omsetningen målt i kroner økte med 7,3 prosent.

8.1.2 Omsetning av legemidler i henhold til ATC-klassifikasjoner
ATC-klassifikasjonssystemet er et internasjonalt klassifikasjonssystem for legemidler, anbefalt av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Systemet er hierarkisk, og legemidlene er klassifisert ned til virkestoffnivå.

Tallene omfatter ATC-klassifiserte legemidler til humant bruk, både reseptpliktige og reseptfrie. Reseptpliktige legemidler på godkjenningsfritak er inkludert i tallene som presenteres videre i dette kapitlet. Legemidler til bruk hos dyr, naturlegemidler, homøopatiske og antroposofiske legemidler mv., er ikke inkludert.

Den største hovedgruppen, målt i omsetning, er ATC-gruppe L Antineoplastiske og immunmodulerende midler, med en omsetning på 6,3 mrd. kroner. Denne gruppen hadde også størst omsetningsvekst fra 2016 til 2017 med 12,9 prosent. Deretter følger ATC-gruppe N Nervesystemet med 4,3 mrd. kroner, og ATC-gruppe A Fordøyelsesorganer og stoffskifte med 3,0 mrd. kroner. Til sammen har disse tre gruppene 51,2 prosent av legemiddelomsetningen og 34,0 prosent av forbruket.

De regionale helseforetakene har besluttet at legemiddelpriser inngitt i offentlige anbud ikke lenger skal være offentlige. Fra og med 2017 vil derfor Apotekforeningen ikke lenger publisere omsetningstall for legemidler som finansieres av helseforetakene, som innebærer at enhetspriser kan beregnes.

Apotekforeningen har tidligere publisert liste over de mest omsatte virkestoffene etter omsetning. For 2017 er 13 av de 25 mest omsatte virkestoffene i Norge hovedsakelig finansiert av helseforetakene. I stedet for å publisere statistikk på virkestoffnivå er derfor de 50 mest omsatte legemidlene på ATC-fjerdenivå inntatt i tabell 8.1.4.

L04AB (TNF-hemmere) var den mest omsatte ATC-4. nivå gruppen i 2017. Dette er kostbare legemidler som i hovedsak brukes ved alvorlig revmatisme, når man ikke oppnår behandlingsmålene med andre legemidler. Økende bruk av biotilsvarende legemidler med lavere priser har redusert kostandene per DDD.

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring