Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
2.1 Ansatte i apotek


Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter (provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt) og apotekteknikere. Disse gruppene er autorisert helsepersonell. Gjennom helsepersonelloven er de underlagt samme grunnleggende lovverk som andre grupper av helsepersonell. Helsepersonelloven gir en rekke plikter som står i forhold til de rettigheter pasientene har etter pasientrettighetsloven. Dette lovverket gir, i kombinasjon med autorisasjonsordningen, en offentlig kvalitetssikring av yrkesutøvelsen i apotek, og bidrar til å styrke pasientsikkerheten. Sentralt i lovgivningen står krav til forsvarlig yrkesutøvelse, vedlikehold av kompetanse, regler for taushetsplikt og dokumentasjon av helsehjelp.

Farmasøyter
Det finnes to kategorier farmasøyter, provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter.

Provisorfarmasøytene har 5-årig høyere utdanning med mastergrad. Reseptarfarmasøytene har 3-årig høyere utdanning med bachelorgrad. Mastergraden i farmasi kan også oppnås ved påbygging av bachelorgraden.

For å kunne ekspedere legemidler selvstendig etter resept og rekvisisjon, må man være autorisert provisorfarmasøyt eller reseptarfarmasøyt.

Apotekere
Apotekeren er apotekets faglige og administrative leder. For å bli apoteker kreves autorisasjon som provisorfarmasøyt og to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning. Apotekeren skal sørge for at apotekvirksomheten til enhver tid drives etter de lover, forskrifter og krav til faglig og forsvarlig standard som er gitt. Apotekeren må ha driftskonsesjon for apoteket, som tildeles av Legemiddelverket. Apotekeren kalles også driftskonsesjonær.

Apotekteknikere
Apotekteknikere har oppgaver i forbindelse med reseptekspedisjon, service og kundekontakt, informasjon til publikum, varebehandling og kontorarbeid. Ved reseptekspedisjon må faglig kontroll foretas av farmasøyt. Apotekteknikere har ikke rett til selvstendig å ekspedere legemidler etter resept eller rekvisisjon. Tittelen apotektekniker er beskyttet gjennom autorisasjonssystemet, og forbeholdt de som har gjennomført apotekteknikerutdanning, som er en utdanning i videregående skole.

Det finnes også apotektekniker uten fagutdanning, disse kalles apotekmedarbeider.

Annet personell
Det er også annet autorisert helsepersonell enn farmasøyter eller apotekteknikere ansatt i apotek. Det mest vanlige er sykepleiere og hjelpepleiere.

I gruppen med «annen utdanning» inngår yrkesgrupper som kontormedarbeidere, rengjøringspersonale og sjåfører.

Det er en stor overvekt av kvinner ansatt i apotek. Av totalt 6884 årsverk er 5970 årsverk kvinner. Dette representerer nesten 87 prosent av totalen. Kjønnsforskjellen er mindre for farmasøyter enn for apotekteknikere. 1473 av totalt 1991 årsverk for de med master i farmasi er kvinner. Dette utgjør 74 prosent.

Totalt antall årsverk i apotek økte betydelig i perioden 2005 til 2015. De siste tre årene har det derimot ikke vært noen økning, selv om det har vært en vekst i antall apotek.Det har i mange år vært endringer når det gjelder fordeling mellom ulike yrkesgrupper i apotek. Som figur 2.1.1c viser har andelen farmasøyter har gått opp, mens det blir stadig færre uten fagutdanning.
Tabellen under viser antall nye apotekteknikere, provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter med autorisasjon i Norge i 2018. De siste årene har ikke ferdigutdannede farmasøyter fra norske utdanningsinstitusjoner dekket behovet for farmasøyter i apotek. Det har derfor kommet mange farmasøyter med utdanning fra utlandet. I 2018 ble det gitt 363 nye autorisasjoner til provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter i Norge, hvorav 125 med utdanning fra utlandet. Figuren under viser autorisasjoner til provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter fordelt på ulike land/områder i 2016, 2017 og 2018.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring