Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
2.2 Utdanningene


Mastergrad i farmasi
Mastergrad i farmasi kan tas ved følgende universiteter:

  • Universitetet i Oslo, ved Farmasøytisk institutt
  • Universitetet i Tromsø, ved Institutt for farmasi
  • Universitetet i Bergen, ved Senter for farmasi
  • Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Universitetene i Oslo og Bergen tilbyr et femårig integrert masterløp, mens Universitetet i Tromsø følger 3+2-modellen. NTNU tilbyr kun 2-årig masterstudium med klinisk tilnærming, basert på fullført bachelorstudium i farmasi. Praksisperioder i apotek gjennomføres som en del av studiet.

Flere opplysninger om de enkelte studier, opptaksvilkår med mer finnes på det enkelte universitets hjemmeside, og på farmasifag.no.

3+2-modell
Institutt for farmasi i Tromsø (UiT) har siden høsten 2012 tilbudt et studieprogram basert på en 3+2-modell. Etter tre år vil studenten oppnå en bachelorgrad i farmasi, og ved ytterligere to år en mastergrad i farmasi. Studentene må ha minst C i snittkarakter fra bachelorstudiet for å komme inn på toårig master.

Endringer i studieplanene vil komme fremover som en følge av Kunnskapsdepartementets pågående prosjekt Rethos (Retningslinjer for helse- og sosialfagsutdanningene). I prosjektet utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for farmasøytutdanningene, både for bachelor- og mastergrad i farmasi. Retningslinjene skal implementeres i studiene fra og med høsten 2020.

Bachelorgrad i farmasi
Bachelorstudium i farmasi kan tas ved følgende studiesteder:

  • Oslo Metropolitan University (OsloMet), Fakultet for helsevitenskap
  • Nord Universitet, Avdeling for Helsefag, Namsos

I tillegg kan bachelorutdanningen tas ved Universitetet i Tromsø

Bachelorutdanningen er et treårig studium som omfatter teoretisk undervisning og praksisperiode i apotek. Flere opplysninger om de enkelte studier, opptaksvilkår med mer finnes på de enkelte studiestedene sine hjemmesider og på farmasifag.no.

Apotektekniker
Den videregående skolen tilbyr fagutdanning som apotektekniker. Skoleløpet er VG1 helse- og oppvekstfag, VG2 helseservicefag og VG3 apotekteknikk. Det er 16 videregående skoler som har apotekteknikerlinje. I regi av Utdanningsdirektoratet er det nå satt i gang arbeid med å utvikle nye læreplaner for apotekteknikerutdanningen.

Søkning og opptak til studiene
Totalt var det 1904 kvalifiserte søkere til master- og bachelorstudiene i farmasi i 2018. Av disse hadde 620 søkere farmasi som førstevalg. Av den totale kvalifiserte søkermassen fordelte søkerne seg med 961 til masterstudiene og 943 til bachelorstudiene.

Sammenlignet med 2017 var det en nedgang i søkermassen. Dette kan trolig forklares med innføring av krav om Kjemi1 for bachelorstudentene ved OsloMet.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring