Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
3.3 Helsetjenester i apotek

I følge WHO følger bare halvparten av pasientene som bruker legemidler for kroniske sykdommer behandlingen legen har forskrevet. Til tross for tilgjengelige og effektive legemidler, er det dermed mange pasienter som aldri når sine behandlingsmål. WHO fastslår at det å øke etterlevelsen av legemiddelbehandlingen vil ha mye større effekt på helsen i befolkningen enn forbedringer i spesifikke legemiddelbehandlinger. 

Apotekbransjen har derfor de siste årene gjennomført en rekke forsøk og prosjekter med helsetjenester i apotek. Fra mars 2016 har pasienter fått tilbud om inhalasjonsveiledning i apoteket, en offentlig finansiert tjeneste. 

Fra 1. juni 2017 gjelder en avtale mellom apotekene og de nasjonale helseforetakene om nasjonalt tilbud i apotek for LAR-pasienter. 

I mai 2018 gikk apotekene i gang med et prøveprosjekt med offentlig finansiert oppstartsveiledning (Medisinstart) for pasienter som skal starte opp med et nytt hjerte- eller karlegemiddel.  Og 260 apotek over hele landet tilbød vaksine mot 
sesonginfluensa, med resept fra lege.

3.3.1 Inhalasjonsveiledning
Riktig bruk av inhalatoren er viktig for å få fullt utbytte av inhalasjonsmedisinene. Dessverre er ikke alle klar over at de bruker inhalatoren feil. 

Inhalasjonsveiledning i apotek innebærer at pasienten viser inhalasjonsteknikken sin og får råd dersom det oppdages noe som kan forbedres. Hvis de ikke har brukt inhalatoren tidligere, starter farmasøyten med å demonstrere teknikken. Gjennom Inhalasjonsveiledning skal pasienten få vite hvordan og når de skal bruke inhalasjonsmedisinen. I 2018 mottok 55 824 pasienter inhalasjonsveiledning i apotek. Til sammen har 139 531 pasienter fått veiledning i riktig inhalasjonsteknikk siden oppstarten i mars 2016. 

Apotekfarmasøytene hjelper med å rette feil hos syv av ti pasienter som får tilbud om Inhalasjonsveiledning. De som bruker inhalasjonsmedisinen feil, kan få liten eller ingen effekt av medisinen.

Tall fra Apotekforeningen viser at kun en av tre som mottar inhalasjonsveiledning har riktig teknikk. Apotekfarmasøytene rapporterer om behov for korrigering eller oppfølging for syv av ti pasienter som får tilbud om Inhalasjonsveiledning. Korrigeringer innebærer at pasienten har vist en eller flere feil ved inhalasjonsteknikken, hatt manglende forståelse for riktig medisinbruk eller utrykt bekymring til inhalasjonsmedisinen.

3.3.2 Medisinstart
Oppstartsveiledning, også kalt Medisinstart, er en offentlig finansiert tjeneste apotek startet opp med fra mai 2018. Tjenesten er for pasienter som skal begynne med blodtrykkssenkende legemidler, perorale blodfortynnende eller kolesterolsenkende statiner. Pasienter som mottar Medisinstart får tilbud om to samtaler etter 1-3 uker og 3-5 uker. Samtalene foregår på apotekets informasjonsrom eller per telefon.

Fra mai til desember 2018 er 4 996 Medisinstart-samtaler gjennomført. Gjennomsnittsalderen er 67 år og det er et lite flertall kvinner som har mottatt tjenesten. Det er flest samtaler om legemidlene atorvastatin, amlodipine eller metoprolol.

De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og gi råd om lindring av bivirkninger.

3.3.3 Influensavaksinasjon
Skal du i dag sette en vaksine mot influensa på apoteket, må du først bestille influensavaksinen gjennom en nettside. Dagen etter er resepten klar fra legen. For å sette selve vaksinen er det ingen timebestilling. I 2018 var det over 260 apotek som hadde tilbud om influensavaksine til lokalbefolkningen.

I slutten av november gikk Sveinung Stensland i Høyre ut og oppfordret egen regjering til å la folk ta influensavaksine på apoteket uten resept fra lege. Han fikk støtte av Arbeiderpartiet. Rett før jul ble det klart at det er flertall på Stortinget for en slik ordning.

3.3.4 LAR
Apotekene i Norge har i mange år utlevert legemidler til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og utført tjenester knyttet til legemidlene. Omfanget av tjenestene har vært forskjellig i de ulike delene av landet. Fra 1. juni 2017 fikk LAR-pasienter et nasjonalt tilbud i apotek med fastlagte takster som gir mer forutsigbarhet for både pasient, apotek og de regionale helseforetakene.

Det var apotekbransjen og helseforetakene som forhandlet frem avtalen med takster for delutlevering, overvåkning av inntak og administrasjon. Avtalen ble reforhandlet i 2018.

Det er 7622 pasienter i LAR. Gjennomsnittsalderen for en LAR-pasient er 45 år. I 2017 fikk 49 prosent av disse utlevert legemidlene sine i apotek. Den andre halvparten får legemidlene gjennom spesialisthelsetjenesten (som LAR-sentre) eller gjennom den kommunale helsetjenesten. I gjennomsnitt henter en LAR-pasient medisinene sine i apotek 4,1 ganger i uken. (Kilde: Seraf rapport 3|2018)

3.3.5 Risikominimeringstiltak
Helse- og omsorgsdepartementet vedtok i 2017 at apotek skal kunne utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak, også omtalt som farmasøytutlevering.

Den nye ordningen åpner for at flere legemidler kan selges reseptfritt, som regel med utvidet informasjon fra apoteket. Det er opp til legemiddelindustrien å søke om å få legemidler inn i ordningen. Endringene er hjemlet i apotekforskriften og forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Ved utgangen av 2018 er det fortsatt ingen legemidler som er tatt inn i ordningen.

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring