Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
3.5 Apotekbarometeret


Undersøkelsen «Apotekbarometeret» gjennomføres av Kantar TNS to ganger i året på oppdrag fra Apotekforeningen. Formålet med undersøkelsen er å følge norske forbrukeres holdninger, interesser og atferdsmønster i apotekmarkedet. Målingen har vært gjennomført siden 2002.

Tillit til apotekene
Apotekbarometeret for høsten 2018 viser at 69 prosent av respondentene har stor eller svært stor tillit til apotekene i Norge. Tilliten til norske apotek har vært stabilt høy helt siden 2002. Høsten 2018 fikk apotekene 78 poeng av 100 mulige poeng på en tillitsindeks. Denne tillitsindeksen benyttes til å sammenligne tilliten mellom aktører i helsesektoren, og apotekene kommer ut med klart høyest tillit i befolkningen. Legene har stor eller svært stor tillit hos 57 prosent, og får 71 poeng på tillitsskåren. Tilliten til sykehusene er litt høyere, og har vært stabil på 74 poeng de siste årene.

Tilfredshet med apoteket man bruker mest
Nær tre fjerdedeler av forbrukerne er fornøyde eller svært fornøyde med det apoteket de benytter mest. Det er svært få som uttrykker misnøye. Kvinner er mer fornøyde enn menn og de over 60 er mer fornøyde enn de yngre. Beliggenhet, service og åpningstider er de tre faktorene apotekkunden legger størst vekt på ved valg av apotek, mens service, god informasjon og kort ventetid er viktigst når de er på apoteket.

Uoppfordret informasjon
Tre fjerdedeler oppgir at de får informasjon på apoteket om hvordan de skal bruke legemidlene. Et fåtall opplever at de kun får råd dersom de ber om det. Flere kvinner enn menn opplever at de får råd uoppfordret, mens flere menn enn kvinner oppgir at de får råd når de ber om det. Kun 1 prosent oppgir at de aldri får slik informasjon. 85 % av de som får råd opplever at denne informasjonen er nyttig og at den hjelper dem til å bruke legemidlene riktig. 45 % tror at de apotekansatte gir råd som er til det beste for kunden. 7 % tror at de får råd som vil gi apotekene best mulig inntjening. 39 % tror det er begge deler.

Leveringsproblemer
Blant de som handlet reseptpliktig oppgir 91 % at de fikk det legemidlet de skulle ha. 2 % svarer at de ikke fikk noe av det de skulle ha. De resterende svarer at de kun fikk noe av det de skulle ha. Halvparten av de som ikke fikk legemidlet svarer at apoteket ikke hadde legemidlet på lager. Andre årsaker var at legemidlet var bestillingsvare og leveringsproblemer. Over 40 % svarer at apoteket bestilte medisinen.

Reseptfrie legemidler
Når det gjelder kjøp av reseptfrie legemidler mener 6 av 10 at det viktigste er at legemidlene er lette å få tak i når de trenger dem. 1 av 10 oppgir at de er opptatt av å få hjelp av de apotekansatte til å finne det legemidlet som dekker mitt behov.

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring