Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
4.3 Rammevilkårsendringer i 2019


Apotekavansen endres
Kronetillegget holdes uendret på 29 kroner. Prosenttillegget, som i 2018 var 2,25 prosent av AIP, ble 2,00 prosent fra 1. januar 2019. Kjølevaretillegg beholdes på 0,5 prosent av AIP.

Tillegget for A- og B-preparater på 15 kroner er varslet økt fra 15 kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett med virkning fra 1. juli 2019. Samtidig skal avanser for legemidler på godkjenningsfritak endres.

Kutt i avansen på medisinsk forbruksmateriell for inkontinens
Medisinsk forbruksmateriell for inkontinenspasienter har hatt en avansesats på 37 prosent. For bleiebukser, bleieholdere og sengekladder ble avansen redusert til 25 prosent med virkning fra 1. januar 2019. Det ble også gjort kutt i avansen på materiell til lungesyke og seks små refusjonsområder.

Overføring av mange legemidler til H-resept
Finansieringsansvaret for legemidler til behandling av en rekke sjeldne sykdommer og veksthormonforstyrrelser overføres til de regionale helseforetakene fra 1. februar 2019.

Bidragsordningen for legemidler
Den generelle bidragsordningen for legemidler ble avviklet for nye pasienter fra 2018. Avviklingen gjelder ikke bidrag til prevensjonsmidler eller legemidler til behandling av infertilitet. Bidragsordningen for prevensjonsmidler utvides fra å gjelde kvinner i alderen 16 til 21 år til i 2019 å gjelde aldersgruppen 16 til 22 år. Bidragssatsen prisjusteres fra 116 til 118 kroner (for tre måneders bruk).

Egenandeler blåresept
Egenandelstak 1 økes fra 2 258 til 2 369 kroner. Egenandelen på 39 prosent beholdes uendret, og det samme gjelder den maksimale egenandelen på 520 kroner.

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring