Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
6.2 Økonomi i primærapotek


Det er store variasjoner i størrelse på primærapotek. Enkelte primærapotek er apotek som er døgnåpne og ligger ved trafikknutepunkt som gjør at de har svært høy omsetning, mens andre apotek har få ansatte og liten omsetning. Primærapotek er derfor ikke en homogen gruppe apotek.

Samlet omsetning for primærapotekene økte med 4,0 prosent i forhold til 2017. Fra 2017 til 2018 økte omsetningen for alle legemidler samlet med 3,7 prosent. I samme periode har andre varer, hovedsakelig handelsvarer, økt med 4,8 prosent. Omsetning fordelt på utleveringskategori er gitt i tabell 6.2.1 og figur 6.2.2. Som figur 6.2.2 viser har handelsvarer fram til 2013 fått en stadig større andel av omsetningen, men denne utviklingen har snudd og flatet ut de siste årene. I 2018 var 73,5 prosent av all omsetning i primærapotek salg av legemidler.

Primærapotekenes bruttofortjeneste
Tabell 6.2.3 viser primærapotekenes andel av omsetning fordelt på ulike resepttyper, samt gjennomsnittlig bruttofortjeneste per pakning.

Som det ble vist til ovenfor er legemiddelsalgets andel av primærapotekenes omsetning på 73,5 prosent. Hvis vi ser på primærapotekenes bruttofortjeneste er legemiddelsalgets andel 59,1 prosent.

64,2 prosent av primærapotekenes samlede omsetning stammer fra salg av reseptpliktige legemidler, jf. figur 6.2.2. Reseptpliktige legemidler bidrar med 40,7 prosent av apotekenes samlede bruttofortjeneste, jf. figur 6.2.4. Dette betyr at apotekenes fortjeneste i større grad hentes fra reseptfrie legemidler og andre apotekvarer, enn fra reseptpliktige legemidler.

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring