Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
7.2 Legemidler finansiert av regionale ­helseforetak (H-resepter)


For enkelte legemidler er de regionale helseforetakene gitt et særskilt finansieringsansvar, selv om behandlingen skjer utenfor sykehus. Dette gjelder blant annet sykdomsmodifiserende, biologiske legemidler til behandling av revmatiske lidelser – de såkalte TNF-hemmerne, en del legemidler til behandling av multippel sklerose og visse kreftlegemidler.

I 2018 ble det omsatt legemidler på H-resept for over 4,8 mrd. kroner, en økning på 16,1 prosent fra 2017. En hovedgrunn til det er inklusjon av legemidler til behandling av HIV, hepatitt B, alvorlig astma og mastocytose i ordningen. De regionale helseforetakene har besluttet at legemiddelpriser inngitt i offentlige anbud ikke lenger skal være offentlige. Fra og med 2017 har Apotekforeningen derfor ikke publisert omsetningstall for legemidler som finansieres av helseforetakene, som innebærer at enhetspriser kan beregnes.

Fra og med 1.2.2019 ble antall legemidler inkludert i H-reseptordningen økt ytterligere, fordi finansieringsansvaret for legemidler til behandling av flere sjeldne sykdommer ble overført.

Med virkning fra 1. januar 2018 beslutter Helsedirektoratet om nye legemidler som vurderes for folketrygdfinansiering eller for finansiering av de regionale helseforetakene. Etter blåreseptforskriften § 1b annet ledd yter folketrygden ikke stønad til bruk av legemidler når:

  • initiering, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i spesialisthelsetjenesten
  • inntak eller tilførsel av legemidlet krever fysisk overvåkning eller beredskap av spesialisthelsetjenesten eller
  • inntak eller tilførsel av legemidlet krever utstyr som i all hovedsak besittes av spesialisthelsetjenesten.

Legemidler som omfattes av kriteriene ovenfor blir vurdert finansiert av de regionale helseforetakene etter beslutningssystemet «Nye metoder». For legemidler som omfattes av kriteriene overfor men som allerede finansieres over blåreseptordningen har departementet varslet en gradvis overføring av finansieringsansvaret til de regionale helseforetakene. Beslutning om dette fattes av Stortinget ved behandling av Statsbudsjettet.

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring