Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
8.1 Omsetning og forbruk av legemidler – hovedtall


8.1.1 Omsetning av legemidler fordelt på varekategorier
Det ble i 2018 totalt omsatt legemidler for over 28,1 mrd. kroner i apotek, en økning på 3,7 prosent i forhold til 2017. Omsetningen er fordelt på markedsførte reseptpliktige legemidler, reseptpliktige legemidler med godkjenningsfritak og reseptfrie legemidler. Siden 2010 har omsetningen av alle legemidler økt med over 10 mrd. kroner, og det er omsetning av reseptpliktige legemidler som har økt mest. Økningen var størst i perioden 2014 til 2017. Årsaken til økningen i denne perioden er først og fremst at valutakursen påvirker legemiddelprisene gjennom maksimalprisrevisjonene, samt at det er kommet flere nye og svært dyre legemidler.

For legemidler til human bruk, økte omsetningen av definerte døgndoser med 1,1 prosent, mens omsetningen målt i kroner økte med 3,6 prosent.

Med unntak for 2016 har omsetningsveksten i mange år vært høyere i sykehusapotek enn i primærapotek. Dette skyldes primært at det i liten grad introduseres nye legemidler som brukes i primærhelsetjenesten, mens det innen spesialisthelsetjenesten i større grad er tatt i bruk nye, ofte kostbare legemidler. Det siste året var det en moderat vekst både for sykehusapotek og primærapotek. Omsetningen økte med henholdsvis 3,7 prosent for sykehusapotekene og 3,5 prosent for primærapotekene.

8.1.2 FYLKESVISE FORSKJELLER PÅ OMSETNING OG FORBRUK AV LEGEMIDLER
Tabellene i dette kapitlet viser oversikt over omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler fordelt på fylker. Tallene for kroner per innbyggere og DDD per innbyggere viser variasjonene i legemiddelbruk mellom fylkene. Variasjonene kan ha sammenheng med terapitradisjoner, legetetthet, apotek- og sykehusdekning, samt alderssammensetningen i fylket. Tallene er basert på apotekets fylkestilhørighet, ikke på hvilket fylke kunden bor i. Sammenlikner vi tallene i tabell 9.1 og 9.2 med tall basert på pasientenes bostedsfylke (Reseptregisteret), vil det særlig være forskjeller i omsetningstallene for Oslo. Dette skyldes legemiddelbruk i forbindelse med behandling på sykehus i Oslo for pasienter bosatt utenfor Oslo.

8.1.3 Omsetning av legemidler i henhold til ATC-klassifikasjoner
ATC-klassifikasjonssystemet er et internasjonalt klassifikasjonssystem for legemidler, anbefalt av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Systemet er hierarkisk, og legemidlene er klassifisert ned til virkestoffnivå.

Tallene omfatter ATC-klassifiserte legemidler til humant bruk, både reseptpliktige og reseptfrie. Reseptpliktige legemidler på godkjenningsfritak er inkludert i tallene som presenteres videre i dette kapitlet. Legemidler til bruk hos dyr, naturlegemidler, homøopatiske og antroposofiske legemidler mv., er ikke inkludert.

Den største hovedgruppen, målt i omsetning, er ATC-gruppe L Antineoplastiske og immunmodulerende midler, med en omsetning på 6,8 mrd. kroner. Deretter følger ATC-gruppe N Nervesystemet med 4,2 mrd. kroner, og ATC-gruppe A Fordøyelsesorganer og stoffskifte med 3,2 mrd. kroner. Til sammen har disse tre gruppene 51,4 prosent av legemiddelomsetningen og 33,5 prosent av forbruket.

De regionale helseforetakene har besluttet at legemiddelpriser inngitt i offentlige anbud ikke lenger skal være offentlige. Fra og med 2017 har Apotekforeningen derfor ikke publisert omsetningstall for legemidler som finansieres av helseforetakene, som innebærer at enhetspriser kan beregnes.

I stedet for å publisere statistikk på virkestoffnivå er derfor de 50 mest omsatte legemidlene på ATC-fjerdenivå inntatt i tabell 8.1.6.

L04AB (TNF-hemmere) var den mest omsatte ATC-4. nivå gruppen i 2018. Dette er kostbare legemidler som i hovedsak brukes ved alvorlig revmatisme, når man ikke oppnår behandlingsmålene med andre legemidler. Økende bruk av biotilsvarende legemidler med lavere priser har redusert kostandene per DDD. Dette illustreres ved at forbruket målt i DDD er økt med over 11 prosent fra 2017 til 2018, samtidig som omsetningen er redusert med 7 prosent.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring