Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
Om statistikken


Apotekenes bransjestatistikk er det nærmeste du kommer en komplett oversikt over apotekmarkedet og legemiddelforbruket i Norge i 2018.

Her finner du blant annet oversikter over de mest omsatte og mest brukte legemidlene, legemiddelbruken etter fylke, hvem som betaler for legemidlene, og mer om utviklingen i apotekmarkedet. Vi skriver om apotekansatte og apotek i Norge, og om rammevilkårene. Siden her oppdateres med nye tall og innhold en gang i året. Siste oppdatering er februar 2019.

© Apotekforeningen
Det må gjerne kopieres og siteres fra Apotek og legemidler dersom kilden oppgis.

KONTAKT

For pressen: 
Jostein Soldal
Pressekontakt og kommunikasjonssjef
911 98 662 eller e-post 

For spørsmål om Apotekenes bransjestatistikk: 
Oddbjørn Tysnes
Direktør næringspolitikk
408 72 580 eller e-post 

 

Grunnlaget for statistikken

Det statistiske grunnlaget statistikken for 2018 er Apotekenes bransjestatistikk (BS), hvis ikke annet er angitt. Statistikkgrunnlaget i BS er alle salg registrert i apotekenes ekspedisjonssystem FarmaPro, innrapportert fra 99,9 prosent av landets apotek. Tallene på siden er basert på tall fra apotek for 2018. 

Informasjonen i BS er det nærmeste vi kommer en samlet oversikt over legemiddelforbruket i Norge. BS er kilde til en rekke viktige nøkkeltall for apotekbransjen, også utover salget av reseptpliktige legemidler. Alle innrapporterte om­setningstall gjelder reelle utsalgspriser i apotek (AUP), inklusive merverdiavgiften på salgstidspunktet.

Det følgende er en kort beskrivelse av data­grunnlaget i BS, og hva som skiller dette fra annen tilgjengelig statistikk på apotek- og legemiddelområdet.

Fra 1. september 2013 tok Apotekforeningen i bruk en ny statistikkløsning. I forbindelse med implementering av løsningen ble det innhentet datafiler på alle apotek tilbake til 2010. 

Salg av legemidler fra apotek i Norge

Bransjestatistikken omfatter alt legemiddelsalg fra apotek. Totaltallene omfatter reseptplik­tige legemidler, reseptfrie legemidler og legemidler som selges med god­kjenningsfritak. All omsetning kan brytes ned på fylkesnivå, men ikke på kommuner eller enkeltapotek.

Statistikken i BS inkluderer ikke:

  • salg av reseptfrie legemidler fra andre salgskanaler enn apotek (LUA-ordningen)
  • direkteleveranser av legemidler (humane og veterinære) fra grossister og produsenter (til sykehus/sykehjem og den enkelte bonde mv). Dette gjelder i hovedsak infusjonsvæsker, enkelte blodprodukter og enkelte vaksiner
  • direkteimport av legemidler til personlig bruk, samt
  • salg av vaksiner via Folkehelseinstituttet

Dette antas imidlertid vanligvis å utgjøre en liten andel av det totale legemiddelsalget.

Reseptpliktige legemidler
Bransjestatistikken omfatter alt salg fra apotek av alle reseptpliktige legemidler. Resepten inneholder en del data som registreres i apoteket og overføres anonymisert til BS, slik at verken pasient eller rekvirent kan identifiseres. Hver resept registreres enkeltvis, slik at det heller ikke er mulig å sammenstille opplysninger om den enkelte kunde/pasient. Statistikken inneholder bl.a. fød­selsår og kjønn som angitt på resepten. For blåresepter og andre resepter som refunderes av folketrygden, inneholder statistikken refusjonshjemmel og kundens egenbetaling.

Reseptfrie legemidler
Det er fri prisfastsettelse på reseptfrie legemidler. Det er utsalgsprisen fra apotek (AUP) på salgstidspunktet som rapporteres til BS.

Refusjonsberettiget medisinsk utstyr og næringsmidler til spesielle medisinske formål
For medisinsk utstyr og næringsmidler som omfattes av Helfos lister over refusjonsberettiget materiell, vil opplysningen være tilsvarende som for blåresepter, i dette tilfellet angivelse av refusjonshjemmel i blåreseptforskriften. Statistikken i BS inkluderer kun salg i apotek, ikke salg av refusjonsberettiget medisinsk utstyr fra bandasjister.

Handelsvarer
BS omfatter også omsetning av andre helsepleieartikler og varer som selges i apotek. Det er foreløpig ikke noe felles klassifiseringssystem i apotekbransjen for handelsvarene, og tallene vises derfor samlet uten inndeling i undergrupper.

Annen legemiddelstatistikk i Norge
Reseptregisteret ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt er et pseudonymisert helseregister som inneholder detaljert informasjon om legemiddelbruk på individnivå.  Databasen omfatter salg etter resept til individer samt legemidler utlevert etter rekvisisjon til sykehjem/sykehus. Registeret har et eget nettsted med et utvalg av opplysninger. Dette nettstedet oppdateres årlig og har kun opplysninger om legemidler utlevert på resept. Det utgis hvert år også en rapport som inneholder data fra siste 5-års periode (bl.a. antall som har fått utlevert legemidler fra apotek fordelt på aldersgrupper og kjønn).

Statistikken i ”Legemiddelforbruket i Norge” utgitt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI), og ”Tall og fakta” utgitt av Legemiddelindustri­foreningen (LMI) er basert på innrapportert salg fra grossist til apotek. For reseptfrie legemidler er priser i disse publikasjonene estimert ut fra innrapportert apotek innkjøpspris (AIP) og en standard faktor. For reseptpliktige legemidler er AUP beregnet ut fra AIP og fastsatt avanse. Omsetningstall er følgelig ikke direkte sam­menlignbare. Avvik gjelder spesielt legemidler med lav om­setning, hvor bl.a. lageroppbygging/-nedbygging kan forklare forskjellene.

Oslo, februar 2019

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring