Gå til innholdet
Helsepolitikk

Fem på Tinget om apotekenes nye oppgaver

Sentrale Høyre- og FrP-politikere mener at influensavaksinering i apotek er et viktig tiltak. Venstres fremste helsepolitiker mener farmasøyter bør ha et større ansvar for legemiddelgjennomganger. Ap’s mann vil gi apotekene flere veiledningsoppgaver, mens Sp mener apotekene kan gjøre mer for å kvalitetssikre legemiddelbruken.


Jostein Soldal
3. juli 2019

Stortinget

Vis Skjul bildetekst

Les hva fem helsepolitikerne tenker om apotekpolitikk nå rett før kommunestyre- og fylkestingsvalget. Her er spørsmålene de svarte på:

1) Hvordan og på hvilke områder mener du helsepersonellressursene i apotekene kan mobiliseres til pasientenes og samfunnets beste?

2) Feil legemiddelbruk er av mange sett på som en stor helseutfordring. Hva vil være viktige tiltak for å sikre at pasientene får en riktigere legemiddelbruk?

3) Hvilke tiltak er nødvendig for at vi i Norge skal nærme oss målsetningen om at 75% av befolkningen i risikogruppene tar influensavaksine?


TELLEF INGE MØRLAND,
medlem i Helse- og omsorgskomiteen fra Arbeiderpartiet

"Jeg tror at å gi apotekene veiledningsoppgaver på noen områder er et klokt grep, for å avlaste fastlegene."

1) Et tiltak som man i noen grad allerede har prøvd ut, er å gi apotekene veiledningsoppgaver for riktig bruk av medisiner. Jeg tror dette på noen områder er et klokt grep, for å avlaste fastlegene.

2) God veiledning både hos lege og i apotek, er avgjørende for å få en riktigere legemiddelbruk. I tillegg er Arbeiderpartiet bekymret for at de økende tilfellene av legemiddelmangel medfører at pasientene ikke får tilgang på de legemidlene som passer best for deres helsesituasjon. Økt legemiddelmangel kan i verste fall føre til en økning i antall tilfeller med bivirkninger. Derfor fremmet vi 10 tiltak i Stortinget nå før sommeren, som dessverre ble nedstemt av regjeringspartiene.

3) For det første må man ta tak i den vaksinemotstanden man ser i enkelte miljøer. Det må gjøres et grundig informasjonsarbeid, der man klarer å vise hvordan vaksiner bidrar til å redde liv, i dette tilfellet influensavaksiner. Arbeiderpartiet er også åpne for at kommuner kan inngå avtaler med apotekene om at influensavaksinering kan skje der. Det kan bidra til å gjøre tilgangen til vaksinering enklere, og dermed øke vaksineringsgraden.

 

ÅSHILD BRUUN-GUNDERSEN,
helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet

"Det er viktig at pasienten får opplæring i bruk og dosering, og at pårørende involveres der dette er naturlig. Apotekene spiller en viktig rolle i denne prosessen."

1) Noe av det viktigste vi kan gjøre for folkehelsen, er å utnytte kompetansen til helsepersonell i apotekene for å bedre vaksinedekningen. Fremskrittspartiet har i regjeringen vært pådriver i denne prosessen. Det er nå flere apotek som tilbyr influensavaksine, og det er jeg veldig glad for. FrP vil fortsette å jobbe for at dette blir så enkelt og ubyråkratisk for apotekene som mulig, samt jobbe for at apotekene kan og vil tilby flere typer vaksiner.

2) Dette er en sammensatt problemstilling, men kompetanse hos helsepersonell, og veiledning av brukerne er helt sentralt. Brukerne må få korrekt informasjon på apotekene, og god oppfølgning av førstelinjetjenesten i helse- og omsorgsapparatet for øvrig. Det er også viktig at pasienten får opplæring i bruk og dosering, og at pårørende involveres der dette er naturlig. Apotekene spiller en viktig rolle i denne prosessen.  

3) Å øke vaksinedekningen er en viktig og prioritert sak for Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet vil at det skal være et krav om at alt helsepersonell som et minimum skal ha alle vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Dessverre finnes det i dag unntak. Det er rett og slett ikke akseptabelt at helsepersonell utsetter pasienter for en smitterisiko for alvorlige sykdommer. Når det gjelder influensavaksinen er det viktigste lett tilgjengelighet for befolkningen. Noe av det viktigste vi kan gjøre er derfor å legge til rette for at influensavaksine utføres av helsepersonell på apotekene våre.  

 

SVEINUNG STENSLAND,
andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen fra Høyre

"Økt bruk av vaksinering i apotek er et viktig tiltak."

1) Apotekansatte kan bidra mer i oppfølgingen av legemiddelbruk i den kommunale helsetjenesten, altfor få eldre får legemiddelgjennomganger. Der kan apotekene bidra mer. Apotek bør være mer frempå overfor kommunene og by på sin kompetanse. I tillegg mener jeg man har stort potensiale for økt bruk av medisinstart, legemiddelgjennomganger og inhalasjonsveiledning, her kan apotek bidra enda mer. 

2) Bedre informasjon, legemiddelgjennomganger og bevisstgjøring av pasienter og øvrig helsepersonell. Det er for lett å tro at jobben er gjort når legemidler er forskrevet. Helsepersonell må forsikre seg om at pasientene skjønner hvordan de skal brukes. Her har apotek og farmasøyter en viktig oppgave.

3) Økt bruk av vaksinering i apotek er et viktig tiltak. Helsedepartementet må «få fingeren ut» og sørge for at man kan få vaksine utlevert på apotek uten å gå veien om resept fra lege. 

 

KJERSTI TOPPE,
første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen fra Senterpartiet

"Farmasøyter kan sammen med fastleger og allmennleger være med på å kvalitetssikre legemiddelbruken, til pasient og samfunnets beste."

1) Helsepersonell i apotek kan særlig brukes til å sikre pasientveiledning og opplæring i rett bruk av legemidler som er forskrevet, og hindre uheldig bruk. Farmasøyt kan for eksempel også være knyttet til sykehjemstjenesten, der beboere har mange diagnoser og stort legemiddelbruk - og stor fare for overforbruk og feilbruk. Slik kan man sammen med fastleger og allmennleger være med på å kvalitetssikre legemiddelbruken, til pasient og samfunnets beste. 

2) Den som ordinerer reseptbelagte legemiddel har det største ansvaret, men det er også viktig med et system rundt forskrivning som gjør at risikoen for feil legemiddelbruk reduseres. Det gjelder alt fra gode IT- løsninger til god muntlig og skriftlig informasjon, og kontroll- gjenganger av legemiddellister. Å sikre god veiledning og informasjon om mulig feilbruk gjelder også ved utlevering av medikament fra apotek - og dette gjelder også reseptfrie legemidler.

3) Flere tiltak er nødvendige for å oppnå dette. Pasienter i risikogruppen må bli informert og tilbydd vaksine på en god og lettvint måte. Bedre informasjon fra myndighetene er et tiltak. Både sykehus, fastleger og hjemmesykepleie har et opplagt og særlig ansvar for at pasienter i risikogruppene får tilbud og blir oppmuntret til å ta vaksine. Men vi må også se på apotekenes rolle for å oppnå høyere vaksinedekning. 

 

CARL-ERIK GRIMSTAD,
medlem i Helse- og omsorgskomiteen fra Venstre

"Farmasøyter er den gruppen som kan mest om legemidler og deres virkninger. De bør kunne ha et større ansvar for legemiddelgjennomganger i samarbeid med pasientens behandler."

1) Venstre mener vi må ta i bruk ny teknologi og flere faggrupper for å løse fremtidens helse- og omsorgsoppgaver. Vi må gjennomgå alle oppgaver for å se hvilke oppgaver som kan utføres av og evt. delegeres til andre faggrupper gitt at det er faglig forsvarlig. Et eksempel på det er at helsesykepleiere nå kan forskrive prevensjon og sette inn spiraler mm. I apotekene kan farmasøyter spille en sentral rolle for å redusere feil legemiddelbruk, og er en ressurs vi bør kunne utnytte bedre.

2) Det har heldigvis vært mye oppmerksomhet på riktig legemiddelbruk de siste årene. Det er et viktig arbeid. Jeg mener svært viktige tiltak er systematiske legemiddelgjennomganger av alle eldre og kronisk syke, både hjemmeboende og sykehjemsbeboere. Vi må også ha en nøyaktig og fullstendig elektronisk legemiddelmiddelliste over alle legemidlene pasienten bruker og som er tilgjengelig hele behandlingskjeden til pasienten, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Generelt må vi sikre en bedre elektronisk samhandling mellom alle nivåer.

Så er det helt vesentlig at de som håndterere legemidlene har den kompetansen som trengs. Farmasøyter er den gruppen som kan mest om legemidler og deres virkninger. De bør kunne ha et større ansvar for legemiddelgjennomganger i samarbeid med pasientens behandler. Et tiltak i så måte kan være å gi farmasøyter skrivetilgang i kjernejournal slik at feil kan varsles der på en effektiv og trygg måte.

3) Det må være enkelt og lett tilgjengelig for alle å vaksinere seg. Siden en slik vaksine bør tas av mange over samme tidspunkt for å ha god effekt må mange kunne gi vaksinen. Denne vaksine skiller seg også vesentlig fra andre vaksiner siden ny vaksine må tas hvert år. Derfor har Venstre fulgt prøveprosjektene med at apotekene vaksinerer med stor interesse. En slik løsning kan være et viktig tiltak for å nå målet om at 75% vaksinerer seg, så lenge løsningene er faglig forsvarlige.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring