Gå til innholdet
Nyhet

Har antibiotikabruken nådd toppen?

I fjor brukte vi fire prosent mindre antibiotika enn i toppåret 2012.


29.03.2016

35,2 millioner døgndoser antibiotika ble brukt i 2015, viser tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk. Det tilsvarer at hver nordmann i gjennomsnitt skulle ha brukt en antibiotikakur i en uke. Sammenlignes disse tallene med tall fra Reseptregisteret fra tidligere år, ser vi at i underkant av 1,2 millioner nordmenn brukte antibiotika i fjor. 

 

Utviklingen i bruken av antibiotika 2010 til 2015 - Definerte døgndoser (DDD)

 

 

Regjeringen la i juni 2015 fram en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens. I strategien er det uttalt mål om riktigere bruk av antibiotika og at antibiotikabruken i befolkningen skal reduseres med 30 prosent. Riktigere bruk av antibiotika innebærer blant annet at man bruker smalspektrede antibiotika når det er mulighet for det. 

- Helseministeren har en viktig og ambisiøs plan om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2020. Våre tall viser at Norge er på rett vei, men det kreves kraftfulle tiltak for å nå målet innen fristen. Nedgangen fra 2014 til i fjor var svært beskjeden, sier adm. dir. Per T. Lund i Apotekforeningen.

- Apotekenes bidrag til redusert antibiotikabruk vil være å legge enda større vekt på viktigheten av å fullføre antibiotikakuren man er satt på, eller kontakte legen hvis man ikke blir bedre. Avsluttes kuren for tidlig, risikerer man ny oppblomstring av bakterier og behov for en ny kur, forteller Lund. Det er også aktuelt for apotekene å stille opp på informasjonskampanjer i regi av myndighetene, legger han til.
 

Les mer:
Fra 2010 til 2014 har forbruket av antibiotika per innbygger i Norge økt med mindre enn en prosent.


Østfold på topp

Tallene for 2015 viser at befolkningen i Østfold bruker mest antibiotika. Her brukes det 18 prosent mer enn landsgjennomsnittet, og 32 prosent mer enn i Akershus, der det brukes minst antibiotika pr innbygger.

 

Også i Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Nordland brukes det mer enn 10 prosent mer antibiotika enn i Norge sett under ett.

 

- Fylkesvise forskjeller i antibiotikabruken kan nok til en viss grad forklares med forskjeller i alderssammensetning og generell helsetilstand i befolkningen, men dette forklarer nok ikke alt, tror Per T. Lund. Geografiske forskjeller i legenes forskrivningspraksis kan også være en del av forklaringen, tror han.

 

Antibiotikabruk pr fylke. Indeks Hele landet=100

 

  


TILBAKE

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring