Gå til innholdet
Vi mener

10 tiltak som kan løse helsepolitiske utfordringer

Det er store forventninger til at samfunnet skal fortsette å bygge opp det offentlig finansierte helsetilbudet. Samtidig er det en økende erkjennelse av at dette vil være krevende i fremtiden.


Per T. Lund
14. september 2020

Apotekbransjen har i fellesskap kommet frem til 10 tiltak som myndighetene og apotekbransjen bør gjennomføre for å realisere at apotekene blir en del av løsningen på fremtidens helseutfordringer.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

Et klart flertall av befolkningen mener det må brukes mer penger på helsetjenester i Norge. Nesten halvparten mener at den største utfordringen vi står overfor er å løse oppgavene i helsevesenet, ifølge Kantars helsebarometer 2019. 18 prosent av de samlede offentlige utgiftene går nå til helsetjenester. Spørsmålet nå er om staten har bærekraft til å finansiere en fortsatt høy vekst i helseutgiftene.

Dette skjer samtidig som de medisinske mulighetene til å gi behandling stadig øker.  Nye behandlingsmetoder og ny teknologi gjør at flere syke kan bli friske eller leve videre med livslang behandling. Nye legemidler er ofte svært kostbare, og skaper forventninger som det kan bli vanskelig å innfri.

Fastlegeordningen er under sterkt press, med stort frafall og mangelfull nyrekruttering til yrket, samtidig som fastlegene er tildelt nye oppgaver. Dette kan resultere i at flere av fastlegens funksjoner blir dårligere ivaretatt.  Det er også en økende bekymring for sykepleiermangel, særlig i kommunehelsetjenesten. I sum bidrar mangelen på helsepersonell til å forsterke de utfordringene helsetjenesten står foran.

Apotekbransjen har i fellesskap kommet frem til 10 tiltak som myndighetene og apotekbransjen bør gjennomføre for å realisere at apotekene blir en del av løsningen på fremtidens helseutfordringer.

1: Digital dialog mellom helsepersonell
For å sikre best mulig pasientoppfølging, må det etableres en løsning for digital dialog mellom apotek og allmennleger, og med pleie- og omsorgssektoren i kommunene.

2: Tilgang til pasientens legemiddelliste
For å bli enda bedre i stand til å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet, må apotekene få tilgang til nasjonale løsninger som kjernejournal og pasientens legemiddelliste, når den er utviklet.
 
3: Flere offentlige finansierte helsetjenester
For å sikre alle pasienter lik tilgang til legemiddelrelaterte tjenester i apotek, må det etableres offentlig finansierte takster for de helsetjenestene som utføres i apotek.
 
4: Oppfølging av kroniske pasienter i apotek
For å effektivisere pasientoppfølgingen og forenkle hverdagen for pasientene, må det utredes en ordning der apotekfarmasøyter etter henvisning fra lege, følger opp kroniske pasienters legemiddelbehandling, bl.a. basert på blodprøveverdier. Blodprøvene må kunne tas i apoteket.
 
5: Legemiddelgjennomganger i apotek
For å sikre at alle pasienter som har behov for det får legemiddelgjennomgang, må det etableres en ordning der apotekfarmasøyten kan gjennomføre en legemiddelgjennomgang, og gi sine anbefalinger til pasientens allmennlege.
 
6: Rekvireringsrett for enkelte legemidler
For å gi befolkningen enklere tilgang til legemidler må apotekfarmasøyter gis rekvireringsrett for et utvalg reseptpliktige legemidler, herunder enkelte vaksiner.
 
7: Fornye et utvalg av resepter
For å effektivisere helsetjenesten og forenkle hverdagen for pasientene, må apotekfarmasøyter gis anledning til å fornye visse resepter, særlig for utvalgte legemidler mot kroniske lidelser.
 
8: Noen tjenesteapotek og noen vanlige apotek
For å sikre et effektivt apotekvesen som sikrer tilgang til legemidler over hele landet, må det åpnes for en differensiering mellom apotek, slik at noen apotek kan ha et minimums tjenestetilbud, mens andre må kunne tilby alle etablerte tjenester.
 
9: Vurdere en ordning med fastapotek
For å øke kvaliteten i pasientkontakten og kontakten mellom farmasøyt og lege, må det vurderes om enkelte tjenester skal forutsette at pasienten velger og knytter seg til ett bestemt apotek, for å kunne benytte enkelte helsetjenester i apotek.
 
10: Grunnfinansiering på plass gjennom avansen
For å sikre forsvarlig drift av apotekene, må apotekene få tilstrekkelig grunnfinansiering gjennom apotekavansen.

Alle disse tiltakene krever langsiktig arbeid, og forutsetter at politikere og myndigheter handler. Denne høsten kommer de politiske partienes programutkast for neste stortingsperioden. Hvis de 10 tiltakene for riktigere legemiddelbruk blir innarbeidet i partiprogrammene, kan vi komme et langt skritt videre for bedre folkehelse.

Så skal apotekene være klare til å gjøre sin del av jobben når politikken er på plass.

Du kan lese mer om apotekbransjens ambisjoner for fremtiden i posisjonsdokumentet vårt.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring