Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

Høring om apoteklovutvalget: Det viktigste ble ikke utredet

– Vi har merket oss at utvalget mener dagens apoteksystem fungerer godt, og at det i stor grad bidrar til at apoteklovens og legemiddellovens formål er oppnådd, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.


Jostein Soldal
15. mai 2023

– Apoteklovutvalget peker på flere tiltak som kan styrke apotektilbudet, som vi selvsagt er positive til. Men de har en del forslag som kan true det velfungerende systemet vi har i dag. Utvalget drøfter i for liten grad de mulige negative konsekvensene av helheten i forslagene de fremmer.

Det sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen, som en oppsummering av foreningens høringssvar til NOU 2023:2 Fremtidens apotek.

Les hele høringssvaret fra Apotekforeningen her.

Apotekforeningen støtter mange av utvalgets forslag til tiltak, blant annet at nettapotek ikke trenger et fysisk utsalgssted og tiltak for å styrke den teknologiske utviklingen i apotek.

– Mange av tiltakene som skal styrke den teknologiske utviklingen i apotek, som pasientens legemiddelliste, helsefaglig dialogmelding og digital fullmaktsløsning, er gode forslag som vi støtter. Finansieringen av tiltakene må imidlertid utredes nærmere, sier Lund.  

Farlig forskjellsbehandling

Apotekforeningen var en pådriver for etablering av nettapotek i Norge, og vi mener nettapotekene utgjør et viktig supplement til tradisjonelle apotek. Men vi mener at flere av utvalgets forslag innebærer en forskjellsbehandling av apotekaktørene, der det legges opp til at nettapotek kan få fordeler bl.a. gjennom mulighet for etablering av grossistvirksomhet uten leveringsplikt til andre apotek.

Det mangler en analyse av hvordan tiltakene kan påvirke eller forsterke hverandre, og hvilken effekt dette vil kunne ha på publikums tilgang til apotek og apotektjenester. Apotekforeningen er bekymret for den samlede effekten av forslaget om å fjerne krav til fysisk tilgjengelig publikumslokale, i kombinasjon med endringer i regler om apoteklokaler, utkontraktering, forhandlingsplikt og forsendelsesplikt.

Utydelig om apotekenes rolle i helsetjenesten

Utvalget peker på at pasientene og helsetjenesten kan få større utbytte av apotekenes potensial som del av førstelinjen, men foreslår ingen konkrete tiltak.

– De burde brukt anledningen til å tydeliggjøre apotekenes rolle i helsetjenesten. Utvalget skulle vært mer konkrete om hvilke oppgaver helsepersonellet i apotek kan løse for å frigjøre ressurser i andre deler av helsetjenesten, sier Per T. Lund.

– Dersom disse tiltakene gjennomføres samtidig som netthandelen øker, vil det kunne svekke publikums tilgang på fysiske apotek og farmasøytisk rådgivning. Dette kan i realiteten redusere apotekenes mulighet for å styrke helsefaglige tjenester, frigjøre kapasitet i øvrig helsetjeneste og gi økt kvalitet i legemiddelbehandlingen. Resultatet kan bli det motsatte av det utvalget ønsker seg, mener Lund.

Forventninger til departementet

Apotekforeningen mener Helse- og omsorgsdepartementet i oppfølging av utredningen må gjøre en grundig vurdering av de samlede konsekvensene av tiltakene de vil gå videre med. Vi forutsetter videre at departementet vil utrede konkrete tiltak på apotekområdet som kan styrke pasientsikkerheten, forebygge sykdom og frigjøre ressurser i øvrig helsetjeneste.

– Apotekenes økonomiske rammevilkårene er svakt utredet. Vi forutsetter at departementet fremmer forslag som sikrer at apotekavansen indeksreguleres, slik at den justeres i takt med den generelle pris- og kostnadsveksten for apotekene, avslutter Lund.

– Apotekutvalget burde brukt anledningen til å tydeliggjøre apotekenes rolle i helsetjenesten, sier Per T. Lund. (Foto Kubrix)

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring