Gå til innholdet
Høringsuttalelser


Apotekforeningen avgir høringsuttalelser i en rekke saker der apotek- og legemiddelmyndighetene, bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet og Legemiddelverket, ber om synspunkter fra aktørene i markedet. I tillegg sender Apotekforeningen inn en rekke andre innspill. 

Høringsuttalelser og innspill i 2017

18. september 2017
Høringssvar til pasientens legemiddelliste
Apotekforeningen støtter at det gjøres forskriftsendringer for å etablere pasientens legemiddelliste (PLL) for å få en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkeltes legemiddelbehandling. Vi mener likevel at dette bare må være første trinn på veien mot en enda bedre og mer funksjonell løsning som gir bedre sikkerhet for pasienten.
Les hele høringen

14. august 2017
Høringssvar - Legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering i apotek - Farmasøytutlevering
Overordnet har Apotekforeningen hatt forventninger om at myndighetene skulle ta en mer aktiv rolle og legge tydeligere føringer for
hvilke legemidler som skulle tas opp i ordningen. Med Legemiddelverkets forslag blir myndighetenes rolle å forholde seg reaktivt til markedets interesser og initiativ.
Les hele høringen

05. juli 2017
Høringsuttalelse - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften
Apotekforeningen ser endringsforslagene som en naturlig følge av prioriteringsdebatten som har vært og de vedtak som ble gjort i behandlingen av Prioriteringsmeldingen. Det er en klar svakhet ved høringsnotatet at konsekvenser for private aktører, som apotek, legemiddelgrossister og generikaleverandører så å si ikke er omtalt, selv om konsekvensene kan være betydelige. 
Les hele høringen

20. juni 2017
Høring om planlagt innføring av utleveringsbestemmelse for viktige humane antibiotikapreparater for å hindre uønsket bruk til dyr
Legemiddelverket foreslår å knytte en utleveringsbestemmelse «Skal kun utleveres til bruk på mennesker» til legemidler med visse virkestoffer. For apotekene er det viktig at utleveringsbestemmelsen knyttes til den enkelte legemiddelpakningen som omfattes av bestemmelsen. Dette fordrer knytning til varenummer. 
Les hele høringen

20. juni 2017
Høringssvar - En vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten
Helsedirektoratet foreslår å forenkle innrapporteringen i ulike meldeordninger ved å etablere et felles elektronisk meldesystem. Apotekansatte er omfattet av meldeordningene som gjelder legemidler, kosttilskudd, kosmetikk og medisinsk utstyr. Apotekforeningen anser at en samordning, som foreslått, vil bety at apotekene får en vesentlig forenklet tilgang til meldeordningene. 
Les hele høringen

   13. juni 2017
   Brev - Apotekets plikter knyttet til kontroll av Reseptformidler ved farmasøytkontroll

    Legemiddelverket mener at det å sjekke hvilke andre resepter som ligger i Reseptformidleren ved farmasøytkontroll av en elektronisk
    resept inngår i farmasøytkontrollen, og at kontroll av Reseptformidleren er en del av farmasøytkontrollen. Apotekforeningen mener at
    dersom apotekfarmasøytene skal sjekke Reseptformidleren for denne typen feil, vil det være en ny oppgave og et nytt ansvar som det
    pr d.d. ikke finnes finansiering for.
   Les hele brevet

16. mars 2017
Innspill til Legemiddelverkets utredning om farmasøytutlevering

Apotekforeningen mener at de foreslåtte premissene for farmasøytutlevering mangler en tydelig helsepolitisk innretning. Vi velger likevel å se positivt på etableringen av en slik ny gruppe legemidler fordi befolkningen vil oppleve enklere tilgang til legemidler gjennom apotekkanalen.
Les hele innspillet

   10. mars 2017
   Høring - Plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos de regionale helseforetakene fom. 01.05.2017

   Apotekforeningen har i sitt høringssvar pekt på at den foreslåtte løsningen gjør det umulig for apotek å håndtere indikasjonspatent på    
   imatinib. Foreningen poengterte også at finansieringsansvaret for legemidler med generisk konkurranse ikke bør flyttes og at produkter ikke
   må kunne trinnprises og foretaksfinansieres samtidig.
   Les hele høringssvaret

15. februar 2017
Apotekforeningens innspill til Meld. St. 13 (2016-2017)

For å sikre at ikke befolkningen blir sykere av å bruke medisinene sine feil, mener vi at en kvalitetsmelding må inneholde flere nasjonale indikatorer på legemiddelområdet. 
Les hele notatet

   30. januar 2017   
   Høring - Over grensen: Rapport med forslag til endringer i regelverket for privatimport ved forsendelse av legemidler til eget bruk

   
   Apotekforeningen bifaller forslag om utvidelse av hjemmel til beslagleggelse og destruksjon av ulovlig importerte legemidler.
   Apotekforeningen er mer skeptisk til forslaget om å oppheve kravet om norsk markedsføringstillatelse, norsk pakning og norsk
   pakningsvedlegg ved privatimport av reseptfrie legemidler.

   Les høringsuttalelsen


Høringsuttalelser i 2016

   5. desember 2016
   Høring - Diverse endringer i helsepersonelloven

   Apotekforeningen støtter prinsippet om at autorisasjon som provisorfarmasøyt bør være tilstrekkelig grunnlag for tildeling av driftskonsesjon.
   Det bør forutsettes at provisorfarmasøytens utdanning er jevngod med norsk cand.pharm./master i farmasi.

   Les høringsuttalelsen

   30. november 2016
   Høring - Nye rutiner for behandling av enhetspriser på legemidler

   Apotekforeningen ønsker at forslagene i høringsnotatet avvises, og det utarbeides et nytt beslutningsgrunnlag, med langt grundigere
   drøfting av helt sentrale spørsmål.  

   Les høringsuttalelsen

   28. november 2016
   Høring - Plassering av finansieringsansvar for legemidler til behandling av PAH hos de regionale helseforetakene

   Apotekforeningen mener at begrepet legemidler og hvordan individuell refusjon skal behandles i fremtiden bør presiseres bedre. Det bør
   nedfelles i forskrift at varenumre i H-reseptordningen ikke kan trinnprises.

   Les høringsuttalelsen

20. oktober 2016
Høring - Registerordning for homøopatiske legemidler

HOD foreslår å tillate dansk, svensk og engelsk merking. Apotekforeningen mener engelsk ikke bør godtas. I tillegg mener
Apotekforeningen at tilleggsmerking må være produsentens ansvar, ikke apotekets.

   Les høringsuttalelsen

   
   20. september 2016

   Høring - forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

   Apotekforeningen støtter innføring av egen forskrift for legemiddelgjennomgang i sykehjem. Gjennomføring av dette vil innebære
   en viktig kvalitetssikring av beboernes legemiddelbruk og vil kunne ha betydelig positiveffekt på beboernes helse.

   Les høringsuttalelsen

   30. august 2016
   Innspill til høring om selvdeklareringsordning for mobile applikasjoner

   Vi mener at det offentlige i større grad bør legge til rette for åpne data som kan kobles mot private tjenester og mobile
   helseapplikasjoner, forutsatt at pasient- og informasjonssikkerheten er ivaretatt. Disse områdene må nødvendigvis
   være underlagt strengere regulering enn andre; alle integrasjoner mot offentlige kilder bør spesifiseres i styrte dokumenter
   og grensesnittene verifiseres før disse kan tas i bruk.

   Les høringsuttalelsen

   
   12. august 2016
   
   Høring - forslag om endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA) 

   
   Legemiddelverket foreslår dikofenak gel 11,6 mg og 23,2 mg tas inn i ordninger med legemidler som kan selges utenom
    apotek (LUA-ordningen). Apotekforeningen etterspør den faglige dokumentasjonen for de vurderinger som er gjort.

    Les høringsuttalelsen

12. august 2016
Høringsinnspill: Forslag til gjennomføring av forordning (EU) nr. 2016/161 om sikkerhetsanordninger på legemiddelemballasje

Apotekforeningen og Legemiddelgrossistforeningen ser frem til å ta i bruk sikkerhetsanordninger på legemidler, men er bekymret for tidspunktet for anvendelsen av EU-forordningen er for kort. Kompleksiteten av en felles europeisk løsning er høy, med mange systemer og register som skal utvikles og med nye rutiner som skal tas i bruk. Vi ønsker derfor en løpende dialog med myndighetene om fremdrift og håndtering av eventuelle forsinkelser utover februar 2019.

Les høringsuttalelsen

   
   
1. juli 2016
   Høringssvar – endringer i Kjernejournal og Reseptformidlerforskriften

   Vi er positive til at lagringstiden for resepter i reseptformidler utvides. Den foreslåtte endringen er viktig for å sikre at aktuelt helsepersonell
   mottar opplysninger om hvilke legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler som er utlevert. Vi støtter tilføyelsen som er gjort
   ved forslått nytt andre ledd i § 6-1. Endringen er imidlertid ikke tilstrekkelig.

   Les høringsuttalelsen

13. mai 2016
Forslag til endring i legemiddelforskriften § 14-14
Apotekforeningen støtter forslaget om å oppheve legemiddelforskriften § 14-14 første ledd bokstav a (rusavhengighet) og bokstav d (erektil dysfunksjon), stiller seg undrende til departementets argumentasjonen for å beholde bokstav b, som står i veien for å refundere legemidler mot nikotinavhengighet.

Les høringsuttalelsen

   
    11. januar 2016

    Høringsuttalelse - Forslag til endringer i legemiddelloven §6 
    Departementet ønsker å opprettholde forbudet med etterskuddsvise rabatter for andre enn offentlig myndighet. Apotekforeningen mener
    departementets argumenter ikke er holdbare og ber om at rabattforbudet oppheves også for private aktører. 

    Les høringsuttalelsen 

 


 

Høringsuttalelser i 2015

Høring - Muntlig høring vedrørende Legemiddelmeldingen - 08.12.2015

Høring - forsendelse og salg av legemidler over Internett - 16.11.2015

Notat til Helse- og omsorgskomiteens høring om Statsbudsjettet for 2016 - 21.10.2015

Innspill til høring om Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet - 15.09.2015

Høring - Forslag om endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA) - 03.09.2015
 
Høring - Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker - 30.06.2015

Høring - Beredskapslagring av legemidler for primærhelsetjenesten - 16.06.2015

Høring - Oppheving av legemiddelforskriften § 13-4 - 16.06.2015

Høring - Endring i apotekforskriften §27 - 27.04.2015

Høring om å ta legemiddel (latanoprost øyedråper) ut av byttelista - 21.04.2015
  
Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler) - 18.03.2015

Høring om NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten - 20.02.2015
 
Høring om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS - 26.01.2015

 

Høringsuttalelser i 2014

Forslag til endring i legemiddelforskriften - 17.11.2014

Ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver - 15.10.2014

Forslag om å oppheve legemiddelforskriften §13-12 - 31.09.2014

Regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse - 30.09.2014

Forslag til veiledning knyttet til legemiddelforskriften §13-1 andre ledd bokstav C - 30.09.2014

Forslag til endring i blåreseptforskriften, Hepatitt C - 03.09.2014

Forslag om endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA) - 28.08.2014

Innspill til Rådslaget - 23.05.2014

Høring Norsk Helsenett - Strategi 2020 - 20.05.2014

Nasjonal veileder IS-2077 av opioder ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter - 10/04-2014
   
Revisjon av legemiddelhåndteringsforskriften - 08/04-2014

Høringsbrev - Endring blåreseptforskriften - 15/01-2014

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse