Gå til innholdet
Høringsuttalelser


Apotekforeningen avgir høringsuttalelser i en rekke saker der apotek- og legemiddelmyndighetene, blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Legemiddelverket, ber om synspunkter fra aktørene i markedet. I tillegg sender Apotekforeningen inn en rekke andre innspill. 

Høringsuttalelser og innspill i 2020

3. august 2020
Høringssvar - forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter 
​Apotekforeningen støtter departementets forslag om å gi apotekfarmasøyter rett til å rekvirere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa. Tiltaket vil gi et betydelig bidrag til økt vaksinedekning mot influensa, både i befolkningen generelt og i de særskilte målgruppene. Apotekforeningen har noen forslag til presiseringen i den foreslåtte forskriftsendringen. 
Les hele høringssvaret her 

18. mai 2020
Høringssvar - Utleveringsbestemmelse for esketamin nesespray​
​Apotekforeningen kan ikke støtte forslaget til utleveringsbestemmelse for Spravato. Apotekforeningen vil sterkt fraråde at det tillates å rekvirere dette legemidlet på resept. Det er kun bestilling ved bruk av rekvisisjon og levering direkte fra apotek til behandlingssted som vil kunne fungere godt i praksis. Legemidlet er trolig ikke egnet for bruk i allmennlegepraksis. Behandlingsted må defineres nærmere. Apotekforeningen anbefaler Legemiddelverket å se hen til hvordan Läkemedelsverket foreslår å regulere rekvirering og utlevering av Spravato, og deretter komme tilbake med et revidert forslag til utleveringsbestemmelse.
Les hele høringssvaret her 

15. mai 2020
Høringssvar - anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien 
Apotekforeningen viser til Helsedirektoratets høring av 5. mai 2020 om anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien, og tar opp noen områder der direktoratet kan vurdere om anbefalingen bør presiseres.
Les hele høringssvaret her 

4. mai 2020
Høringssvar - Medbrakt kompetanse - lisens til helsepersonell​
Apotekforeningens vurdering er at de forslåtte endringene i helsepersonelloven § 49, generelt sett, kan gjøre det lettere å utnytte kompetansen til helsepersonell med utdanning og yrkeserfaring fra andre land.
Les hele høringssvaret her 

4. mai 2020
Høringssvar - Varslingsplikt Statens undersøkelseskommisjon​
Apotekforeningens vurdering er at det er svært lite sannsynlig med denne type hendelser i apotek, men at apotekene likevel må gjøres kjent med sin varslingsplikt.
Les hele høringssvaret her 

28. april 2020
Høringssvar - Midlertidige endringer i helseberedskapsloven - endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19​ 
Apotekforeningen har ingen merknader til de konkrete lovforslagene. Vi merker oss imidlertid at departementet erkjenner at forslagene innebærer økte kostnader for apotek.
Les hele innspillet her 

24. mars 2020
Høringssvar – endring i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler – legemidler omfattet av beredskapsplikt​ 
Forslaget går ut på at legemidler i ATC-gruppene J05AF og J05AR tas ut av vedlegget til forskriften, slik at disse ikke lenger omfattes av legemiddelgrossistenes beredskapsplikt, jf. grossistforskriften § 5. Legemidlene i disse ATC-gruppene brukes primært til behandling av HIV.
Les hele høringssvaret her 

12. mars 2020
Høring - Autorisasjon og lisens til helsepersonell
Apotekforeningen støtter departementets forslag til presiseringer i regelverk for autorisasjon og lisens til helsepersonell.
Les her.

14. januar 2020
Innspill til høringsnotat om nye-helselov og endringer i IKT-standardforskriften 
​Departementet foreslår i høringsnotatet at apotekene får en plikt til å betale for e-resept. Apotekbransjen er sammen med bandasjistene de eneste aktørene som skal dekke kostnader uten finansiering av staten. Apotekforeningen er sterkt uenig i at apotek skal betale for offentlige løsninger som e-resept, som bransjen er pålagt å bruke. Apotekbransjen er den eneste av aktørene foreslått inn i teknisk beregningsutvalg som ikke også deltar i nasjonal styringsmodell. Vi mener at Apotekforeningen må få en plass i nasjonal styringsmodell.
Les hele innspillet her 

 


Høringsuttalelser og innspill i 2019

20. desember 2019 
Høringssvar – Tiltak for å styrke legemiddelberedskapen
Apotekforeningen har forståelse for at departementet ønsker seg sterkere virkemidler for å motvirke legemiddelmangel. For å sikre at departementets lovforslag skal få den ønskede effekt og minst mulig uheldige sideeffekter, må tiltakene utelukkende anvendes når det er strengt nødvendig. Forslagene er imidlertid formulert slik at tiltakene etter Apotekforeningens oppfatning kan være unødvendig inngripende, og ha skadevirkninger som høringsnotatet ikke belyser. Det er derfor vår oppfatning at det er nødvendig å stramme inn forslagene, og praktisere dem i nær dialog med de aktørene som berøres direkte av dem: Apotek og legemiddelgrossister. 
Les høringssvaret her

30. august 2019
Høringssvar – endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv.
Apotekforeningen er godt fornøyd med at departementet nå foreslår endringer som sikrer fremtidig finansiering av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) samtidig som tilskuddet for helsepersonell i apotek blir redusert. I høringssvaret har Apotekforeningen skrevet at departementet ikke går langt nok i å senke tilskuddssatsen ut fra apotekansattes statistiske risiko for å forvolde skader og skadeomfanget. Det bør heller ikke være en overgangsperiode på ti år der dagens skjevheter gradvis reduseres. 
Les hele høringssvaret her. 

22. august 2019
Høringssvar – Ny lov og forskrift om medisinsk utstyr
Apotekforeningen har ingen merknader til departementets forslag til gjennomføring av forordningene (EU) 2017/745 og (EU) 2017/746 i norsk rett. Foreningen ønsker imidlertid å gjøre departementet oppmerksom på at det kan være utfordrende både for helsepersonell og pasienter å forstå skille mellom medisinsk utstyr.
Les hele høringssvaret her. 

13. august 2019
Høringssvar – Endring i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister, forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer og forskrift om allmennfaglige smittsomme sykdommer
Apotekforeningen er enig i at det er nødvendig å gjøre endringer i SYSVAK-forskriften for å bidra til at alle vaksinasjoner meldes til vaksinasjonsregisteret. Uten nær komplette data vil SYSVAK-registeret i for liten grad oppfylle sitt formål. Foreningen større derfor departementets forslag om meldeplikt for alle vaksineringer uten samtykkekrav eller reservasjonsrett for pasient. Apotekforeningen støtter også forslaget om registrering av indikasjon for influensavaksinering. Les hele høringssvaret her. 

13. august 2019
Høringssvar – endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek
Det er en generell oppfatning at legemidler som tas inn i LUA-ordningen er mindre farlige enn andre legemidler som bare kan kjøpe på apotek. Apotekforeningen savner at Legemiddelverket belyser hvordan foreslåtte endringer i LUA-ordningen, i et større perspektiv, kan få konsekvenser for legemiddelbruk og helse når sortimentet utvides. Et eksempel som nevnes er Naproksen 250 mg 20 tabletter. Apotekforeningen savner at Legemiddelverket analyserer helheten i LUA-ordningen når det foreslås å ta nye legemidler inn i ordningen. Les høringssvaret her

26. juni 2019
Høringssvar – overføring av finansieringsansvaret for legemidler til de regionale helseforetakene i perioden 2020 til 2022 
Regjeringen har tidligere varslet nye legemiddelgrupper som er aktuelle for overføring fra blåresept til h-resept. Som en oppfølging av dette har direktoratet sendt ut et forslag. Forslaget innebærer overføring av 68 nye ATC-koder, og målt i antall resepter vil ordningen om lag dobles. I takt med at h-reseptordningen stadig utvides opplever Apotekforeningen at det oppstår nye problemstillinger som gir store og små utfordringer for apotek. Et eksempel på dette er at apotek har fått avkortning på h-reseptoppgjør når det er registrert arbeidspris på resepten. Apotekforeningen ber derfor om at direktoratet ikke gjennomføre de foreslåtte overføringene uten å involvere RHF og Apotekforeningen i forkant. Les hele høringssvaret her. 

26. juni 2019
Legemiddelmangel - kunnskapsgrunnlag fra Helsedirektoratet og Apotekforeningen 
Helsedirektoratet la 21. juni frem sin «Rapport IS-2837 Nasjonal legemiddelberedskap Vurderinger og anbefalinger» . Helsedirektoratet fortjener ros for en grundig rapport. De treffer bra på problembeskrivelsene, og kommer opp med en rekke tiltak. Apotekforeningen vil med dette brevet knytte noen kommentarer til noen av tiltakene. 
Les brevet her

20. februar 2019
Høringssvar – Nasjonal faglig retningslinje for farmasøytutdanningene
Apotekforeningen mener bl.a. at kompetansen er mangelfull innen e-helse og teknologi og dokumentasjon av helsehjelp. Når det gjelder praksis mener Apotekforeningen at det må legges med press på utdanningsinstitusjonene slik at kandidatenes utøvende sluttkompetanse innen kommunikasjon, klinisk forståelse og yrkesetikk tilfredsstiller et minstekrav.
Les høringsinnspillet

4. januar 2019
Høringssvar – Nye bestemmelser om sikkerhetsanordninger på legemiddelpakninger
Apotekforeningen har i samarbeid med Legemiddelgrossistforeningen levert høringssvar. De støtter bestemmelsene, men mener at Legemiddelverket bør presisere om krav om kontroll og verifisering ved mottak hos grossist skal gjennomføres på en pakke per batch eller alle. Når det gjelder avvikshåndtering mener de at Legemiddelverket må definere hva som er en forfalskning og hvordan det da skal håndteres.
Les høringsinnspillet

4. januar 2019
Høringsinnspill - legemiddelforskriften kapittel 13 og CPC-forordningen
Apotekforeningen støtter revisjonen av legemiddelforskriftens kapittel 13, men har noen innspill til Legemiddelverkets høringsnotat. Informasjon om apotekpreparatene bør sikres og Apotekteknikere bør få tilgang til legemiddelreklame.
Les høringsinnspillet

 


Høringsuttalelser og innspill i 2018

17. september 2018
Høringsinnspill - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet
Apotekforeningen ber om at det presiseres i forslaget til ny § 5-5 at det ikke er til hinder for egenbetaling dersom pasienten motsetter seg bytte av legemiddel etter apotekloven § 6-6 annet ledd. Apotekforeningen har ingen merknader til de øvrige deler av høringsnotatet.
Les høringsinnspillet

12. september 2018
Høringsinnspill - forslag om endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA) 
Apotekforeningen støtter Legemiddelverkets faglige vurderinger knyttet til Nafazolin øyedråper og Acetylsalisylsyre 500 mg tabletter. Disse legemidlene passer ikke inn i LUA-ordningen.
Les høringsinnspillet

25. juni 2018
Høringsinnspill - Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetakene 2019
Apotekforeningen hadde ikke innspill om utvalget av produkter direktoratet foreslår foretaksfinansiert, men mente at høringsnotatet underkommuniserer det økonomiske omfanget av endringene.
Les høringsinnspillet

17. juni 2018
Høringsinnspill til rapporten Utviklingstrekk 2018 e-helse
Apotekforeningen mener at rapporten kun gir en oversikt over de offentlige aktørenes satsninger og at den ikke legger tilstrekkelig vekt på legemidlenes betydning i pasientforløpet. Fremtidige versjoner av rapporten bør ha større fokus på å sette nøkkeltallene opp mot politiske målsetninger, og med større vekt på samhandling mellom helseaktørene. I tillegg mener Apotekforeningen at rapporten bør være mer opptatt av måltall for pasientbehandlingen og mindre opptatt av aktivitetsnivået i en organisasjon.
Les høringsinnspillet

11. juni 2018
Høringsinnspill - endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.
Apotekforeningen har gitt innspill til forhold som er spesielt viktige i tilknytning til apotekbransjens modernisering av apoteksystem.
Les høringsinnspillet

6. juni 2018
Høringsinnspill - forslag til ny forskrift om pasientjournal
Apotekforeningen støtter at forskriften gjøres gjeldende for apotek. Apotekforeningen mener at forslaget representerer et godt og viktig arbeid for å modernisere pasientjournalforskriften og er enig i vurderingen av at det er naturlig at de samme reglene som gjelder for helsepersonell i andre virksomheter også må gjelde for helsepersonell som yter helsehjelp i apotek. 
Les høringsinnspillet

24. mai 2018
Høringsinnspill til forslag til forskriftsendringer - gebyr og sektoravgifter på legemiddelområdet
Vi er positive til at departementet nå har gjennomgått og foreslått en opprydning i forskriftsbestemmelsene om gebyrer og sektoravgifter på legemiddelområdet. Apotekforeningen forutsetter at satsene jevnlig gjennomgås og eventuelt justeres, i tråd med retningslinjene til Finansdepartementet.
Les høringsinnspillet

15. mai 2018
Høringsinnspill - rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon
Vi vil innledningsvis uttrykke at Apotekforeningen er tilhenger av åpenhet og transparens når det gjelder legemiddelpriser, og mener det er klokt å unngå hemmelighold hvis det er mulig. Vi er ikke enig i den beslutningen de regionale helseforetakene har tatt om at enhetspriser i forbindelse med helseforetakenes kjøp av legemidler, skal være unntatt offentlighet. Vi aksepterer likevel selvsagt den beslutningen som er tatt, og som har vært premiss for arbeidsgruppens rapport. På denne bakgrunn slutter Apotekforeningen seg til arbeidsgruppens vurderinger og forslag til rutiner. 
Les høringsinnspillet

14. mai 2018
Høringssvar - Nasjonalt kommunikasjonsrammeverk for meldingsutveksling mellom EPJ og nasjonal løsning - utredning av protokoller
Apotekforeningen har blant annet gitt innspill til våre viktigste ønsker, behov og funksjonelle krav til kommunikasjonsrammeverk for meldingsutveksling mot sentraliserte tjenester. 
Les høringssvaret

09. april 2018
Kommentar til Høring av NOU 2017:17 På ein søndag?
Apotekforeningen ønsker ikke en generell liberalisering av adgangen til å holde butikker søndagsåpne. Apotek er kompetansebedrifter. Nærmere halvparten av de ansatte i apotek har høyere utdanning i farmasi. Farmasøyter er attraktive på arbeidsmarkedet og det er allerede i dag mangel på farmasøyter i Norge. Dersom markedsforholdene gjør at apotek må holde søndagsåpent, vil apotek fremstå som en mindre attraktiv arbeidsplass og det vil bli mer krevende for apotek å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Samtidig stiller staten som krav at visse oppgaver må utføres av farmasøyt og at farmasøyt må være tilstede i apoteket til enhver tid innenfor åpningstiden. Tre fjerdedeler av apotekets omsetning skjer etter resept fra lege og prisene på disse legemidlene og andre produkter på blå resept er regulert av myndighetene. Søndagsåpne apotek vil derfor ikke føre til økt salgsvolum og apotek kan heller ikke øke prisene for å kompensere for høyere utgifter.

04. april 2018
Høringssvar - forslag til endring av postloven
Apotekforeningen viser til Samferdselsdepartementets høringsnotat av 9. januar 2018 om kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden med forslag til endring av postloven. Apotek driver utstrakt forsendelse av legemidler til pasienter og andre sluttbrukere av legemidler (leger, institusjoner etc.). En del av denne forsendelsen skjer via nettapotek, men det foregår også mye forsendelse fra tradisjonelle apotek, særlig i distriktene. Departementets forslag vil føre til at pasienter må vente lenger før de får legemidlene sine.
Les høringssvaret
 

02. mars 2018
Innspill til standard for kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon
Apotekforeningen støtter standarden for kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon. Videre mener Apotekforeningen at «banken» bør forvaltes som en myndighetsdrevet og -finansiert kilde til legemiddelinformasjon for både innbyggere og helsepersonell.
Les innspillet

21. februar 2018
Høring - Opptak på byttelisten - inhalasjonslegemidler
Legemiddelverket foreslår å gjøre nærmere angitte inhalasjonslegemidler byttbare med hverandre gjennom opptak på byttelista. Apotekforeningen stiller seg bak forslaget. Apotekforeningen har gjennomført en forskningsstudie for å se på effekten av Inhalasjonsveiledning. Resultatene viser svært god effekt av inhalasjonsveiledning.
Les høringsuttalelsenHøringsuttalelser og innspill i 2017

18. september 2017
Høringssvar til pasientens legemiddelliste
Apotekforeningen støtter at det gjøres forskriftsendringer for å etablere pasientens legemiddelliste (PLL) for å få en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkeltes legemiddelbehandling. Vi mener likevel at dette bare må være første trinn på veien mot en enda bedre og mer funksjonell løsning som gir bedre sikkerhet for pasienten.
Les hele høringen

14. august 2017
Høringssvar - Legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering i apotek - Farmasøytutlevering
Overordnet har Apotekforeningen hatt forventninger om at myndighetene skulle ta en mer aktiv rolle og legge tydeligere føringer for
hvilke legemidler som skulle tas opp i ordningen. Med Legemiddelverkets forslag blir myndighetenes rolle å forholde seg reaktivt til markedets interesser og initiativ.
Les hele høringen

05. juli 2017
Høringsuttalelse - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften
Apotekforeningen ser endringsforslagene som en naturlig følge av prioriteringsdebatten som har vært og de vedtak som ble gjort i behandlingen av Prioriteringsmeldingen. Det er en klar svakhet ved høringsnotatet at konsekvenser for private aktører, som apotek, legemiddelgrossister og generikaleverandører så å si ikke er omtalt, selv om konsekvensene kan være betydelige. 
Les hele høringen

20. juni 2017
Høring om planlagt innføring av utleveringsbestemmelse for viktige humane antibiotikapreparater for å hindre uønsket bruk til dyr
Legemiddelverket foreslår å knytte en utleveringsbestemmelse «Skal kun utleveres til bruk på mennesker» til legemidler med visse virkestoffer. For apotekene er det viktig at utleveringsbestemmelsen knyttes til den enkelte legemiddelpakningen som omfattes av bestemmelsen. Dette fordrer knytning til varenummer. 
Les hele høringen

20. juni 2017
Høringssvar - En vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten
Helsedirektoratet foreslår å forenkle innrapporteringen i ulike meldeordninger ved å etablere et felles elektronisk meldesystem. Apotekansatte er omfattet av meldeordningene som gjelder legemidler, kosttilskudd, kosmetikk og medisinsk utstyr. Apotekforeningen anser at en samordning, som foreslått, vil bety at apotekene får en vesentlig forenklet tilgang til meldeordningene. 
Les hele høringen

   13. juni 2017
   Brev - Apotekets plikter knyttet til kontroll av Reseptformidler ved farmasøytkontroll

    Legemiddelverket mener at det å sjekke hvilke andre resepter som ligger i Reseptformidleren ved farmasøytkontroll av en elektronisk
    resept inngår i farmasøytkontrollen, og at kontroll av Reseptformidleren er en del av farmasøytkontrollen. Apotekforeningen mener at
    dersom apotekfarmasøytene skal sjekke Reseptformidleren for denne typen feil, vil det være en ny oppgave og et nytt ansvar som det
    pr d.d. ikke finnes finansiering for.
   Les hele brevet

16. mars 2017
Innspill til Legemiddelverkets utredning om farmasøytutlevering

Apotekforeningen mener at de foreslåtte premissene for farmasøytutlevering mangler en tydelig helsepolitisk innretning. Vi velger likevel å se positivt på etableringen av en slik ny gruppe legemidler fordi befolkningen vil oppleve enklere tilgang til legemidler gjennom apotekkanalen.
Les hele innspillet

   10. mars 2017
   Høring - Plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos de regionale helseforetakene fom. 01.05.2017

   Apotekforeningen har i sitt høringssvar pekt på at den foreslåtte løsningen gjør det umulig for apotek å håndtere indikasjonspatent på    
   imatinib. Foreningen poengterte også at finansieringsansvaret for legemidler med generisk konkurranse ikke bør flyttes og at produkter ikke
   må kunne trinnprises og foretaksfinansieres samtidig.
   Les hele høringssvaret

15. februar 2017
Apotekforeningens innspill til Meld. St. 13 (2016-2017)

For å sikre at ikke befolkningen blir sykere av å bruke medisinene sine feil, mener vi at en kvalitetsmelding må inneholde flere nasjonale indikatorer på legemiddelområdet. 
Les hele notatet

   30. januar 2017   
   Høring - Over grensen: Rapport med forslag til endringer i regelverket for privatimport ved forsendelse av legemidler til eget bruk

   
   Apotekforeningen bifaller forslag om utvidelse av hjemmel til beslagleggelse og destruksjon av ulovlig importerte legemidler.
   Apotekforeningen er mer skeptisk til forslaget om å oppheve kravet om norsk markedsføringstillatelse, norsk pakning og norsk
   pakningsvedlegg ved privatimport av reseptfrie legemidler.

   Les høringsuttalelsen


Høringsuttalelser i 2016

   5. desember 2016
   Høring - Diverse endringer i helsepersonelloven

   Apotekforeningen støtter prinsippet om at autorisasjon som provisorfarmasøyt bør være tilstrekkelig grunnlag for tildeling av driftskonsesjon.
   Det bør forutsettes at provisorfarmasøytens utdanning er jevngod med norsk cand.pharm./master i farmasi.

   Les høringsuttalelsen

   30. november 2016
   Høring - Nye rutiner for behandling av enhetspriser på legemidler

   Apotekforeningen ønsker at forslagene i høringsnotatet avvises, og det utarbeides et nytt beslutningsgrunnlag, med langt grundigere
   drøfting av helt sentrale spørsmål.  

   Les høringsuttalelsen

   28. november 2016
   Høring - Plassering av finansieringsansvar for legemidler til behandling av PAH hos de regionale helseforetakene

   Apotekforeningen mener at begrepet legemidler og hvordan individuell refusjon skal behandles i fremtiden bør presiseres bedre. Det bør
   nedfelles i forskrift at varenumre i H-reseptordningen ikke kan trinnprises.

   Les høringsuttalelsen

20. oktober 2016
Høring - Registerordning for homøopatiske legemidler

HOD foreslår å tillate dansk, svensk og engelsk merking. Apotekforeningen mener engelsk ikke bør godtas. I tillegg mener
Apotekforeningen at tilleggsmerking må være produsentens ansvar, ikke apotekets.

   Les høringsuttalelsen

   
   20. september 2016

   Høring - forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

   Apotekforeningen støtter innføring av egen forskrift for legemiddelgjennomgang i sykehjem. Gjennomføring av dette vil innebære
   en viktig kvalitetssikring av beboernes legemiddelbruk og vil kunne ha betydelig positiveffekt på beboernes helse.

   Les høringsuttalelsen

   30. august 2016
   Innspill til høring om selvdeklareringsordning for mobile applikasjoner

   Vi mener at det offentlige i større grad bør legge til rette for åpne data som kan kobles mot private tjenester og mobile
   helseapplikasjoner, forutsatt at pasient- og informasjonssikkerheten er ivaretatt. Disse områdene må nødvendigvis
   være underlagt strengere regulering enn andre; alle integrasjoner mot offentlige kilder bør spesifiseres i styrte dokumenter
   og grensesnittene verifiseres før disse kan tas i bruk.

   Les høringsuttalelsen

   
   12. august 2016
   
   Høring - forslag om endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA) 

   
   Legemiddelverket foreslår dikofenak gel 11,6 mg og 23,2 mg tas inn i ordninger med legemidler som kan selges utenom
    apotek (LUA-ordningen). Apotekforeningen etterspør den faglige dokumentasjonen for de vurderinger som er gjort.

    Les høringsuttalelsen

12. august 2016
Høringsinnspill: Forslag til gjennomføring av forordning (EU) nr. 2016/161 om sikkerhetsanordninger på legemiddelemballasje

Apotekforeningen og Legemiddelgrossistforeningen ser frem til å ta i bruk sikkerhetsanordninger på legemidler, men er bekymret for tidspunktet for anvendelsen av EU-forordningen er for kort. Kompleksiteten av en felles europeisk løsning er høy, med mange systemer og register som skal utvikles og med nye rutiner som skal tas i bruk. Vi ønsker derfor en løpende dialog med myndighetene om fremdrift og håndtering av eventuelle forsinkelser utover februar 2019.

Les høringsuttalelsen

   
   
1. juli 2016
   Høringssvar – endringer i Kjernejournal og Reseptformidlerforskriften

   Vi er positive til at lagringstiden for resepter i reseptformidler utvides. Den foreslåtte endringen er viktig for å sikre at aktuelt helsepersonell
   mottar opplysninger om hvilke legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler som er utlevert. Vi støtter tilføyelsen som er gjort
   ved forslått nytt andre ledd i § 6-1. Endringen er imidlertid ikke tilstrekkelig.

   Les høringsuttalelsen

13. mai 2016
Forslag til endring i legemiddelforskriften § 14-14
Apotekforeningen støtter forslaget om å oppheve legemiddelforskriften § 14-14 første ledd bokstav a (rusavhengighet) og bokstav d (erektil dysfunksjon), stiller seg undrende til departementets argumentasjonen for å beholde bokstav b, som står i veien for å refundere legemidler mot nikotinavhengighet.

Les høringsuttalelsen

   
    11. januar 2016

    Høringsuttalelse - Forslag til endringer i legemiddelloven §6 
    Departementet ønsker å opprettholde forbudet med etterskuddsvise rabatter for andre enn offentlig myndighet. Apotekforeningen mener
    departementets argumenter ikke er holdbare og ber om at rabattforbudet oppheves også for private aktører. 

    Les høringsuttalelsen 

 


 

Høringsuttalelser i 2015

Høring - Muntlig høring vedrørende Legemiddelmeldingen - 08.12.2015

Høring - forsendelse og salg av legemidler over Internett - 16.11.2015

Notat til Helse- og omsorgskomiteens høring om Statsbudsjettet for 2016 - 21.10.2015

Innspill til høring om Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet - 15.09.2015

Høring - Forslag om endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA) - 03.09.2015
 
Høring - Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker - 30.06.2015

Høring - Beredskapslagring av legemidler for primærhelsetjenesten - 16.06.2015

Høring - Oppheving av legemiddelforskriften § 13-4 - 16.06.2015

Høring - Endring i apotekforskriften §27 - 27.04.2015

Høring om å ta legemiddel (latanoprost øyedråper) ut av byttelista - 21.04.2015
  
Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler) - 18.03.2015

Høring om NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten - 20.02.2015
 
Høring om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS - 26.01.2015

 

Høringsuttalelser i 2014

Forslag til endring i legemiddelforskriften - 17.11.2014

Ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver - 15.10.2014

Forslag om å oppheve legemiddelforskriften §13-12 - 31.09.2014

Regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse - 30.09.2014

Forslag til veiledning knyttet til legemiddelforskriften §13-1 andre ledd bokstav C - 30.09.2014

Forslag til endring i blåreseptforskriften, Hepatitt C - 03.09.2014

Forslag om endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA) - 28.08.2014

Innspill til Rådslaget - 23.05.2014

Høring Norsk Helsenett - Strategi 2020 - 20.05.2014

Nasjonal veileder IS-2077 av opioder ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter - 10/04-2014
   
Revisjon av legemiddelhåndteringsforskriften - 08/04-2014

Høringsbrev - Endring blåreseptforskriften - 15/01-2014

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring