Gå til innholdet

Apotekforeningen

Apotekene og helsetjenesten i dag

I apotekene arbeider det 8 000 helsepersonell. Halvparten er høyt utdannede farmasøyter som er spesialister på legemidler og legemiddelbruk.

Apotek sikrer at pasienter får de legemidlene de skal ha

Apotekene skal, i tråd med apotekloven og annet regelverk, sørge for at pasientene får de legemidlene de skal ha, hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig, og hjelpe kundene med å ta vare på egen helse.

 

Apotek gir pasienter veiledning

Ved reseptekspedering gir apoteket råd og veiledning med sikte på at pasienten forstår formålet med behandlingen og hvordan legemidlene skal brukes og oppbevares. Apotekansatte kan forklare pasienten hvordan han vil oppleve effekt, og hjelpe han til å forstå andre effekter eller bivirkninger av behandlingen.

Apotek fremmer riktig legemiddelbruk i befolkningen

Apotekene tilbyr farmasøytiske tjenester til aktuelle pasientgrupper. Eksempler på slike tjenester er Inhalasjonsveiledning til astma- og kolspasienter som bruker inhalasjonsmedisin, og oppstartsveiledning til pasienter som skal starte en langvarig behandling med hjerte-/karlegemidler (Medisinstart). Apotekene yter også tjenester til personer under legemiddelassistert rehabilitering (LAR), bl.a. med oppfølging av legemiddelbehandlingen. 

Apotek løser problemer med legemiddelmangel

Ved legemiddelmangel er det oftest på apoteket pasientene først blir gjort oppmerksom på en mangelsituasjon. Apotekansatte gjør derfor en viktig jobb i å forklare situasjonen, trygge pasienten og forsøke å løse problemet på best mulig måte for pasienten. Det kan være snakk om å finne likeverdige alternativer, andre pakningsstørrelser eller styrker enn det som står på resepten. God logistikk i apoteket er også en forutsetning for å kunne hjelpe pasientene best mulig.

Apotek hjelper med egenomsorg

Apotekene er et lavterskeltilbud i helsetjenesten der pasienten får hjelp av kvalifisert helsepersonell. Det er kun i apotek pasient kan få råd ved kjøp av reseptfrie legemidler. Med utgangspunkt i pasientens behov, anbefaler apotekene egenomsorg eller henviser til lege eller annet helsepersonell. Apotekenes rådgivning er basert på faglig standarder og tar hensyn til pasientens forutsetninger. Slik bidrar apotek til at pasienten er i stand til å ta egne valg for å ivareta egen helse.

Apotek snakker med annet helsepersonell om pasientene

Apotekene er daglig i kontakt med legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, sykehjem, sykehus og andre aktører i helsetjenesten. De leverer legemidler og handelsvarer etter rekvisisjon og tilbyr ulike tjenester til helsetjenesten. Eksempler på tjenester er multidose, kurs i legemiddelhåndtering, tilvirkning av legemidler og legemiddelgjennomgang i sykehjem.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring