Gå til innholdet

Apotekforeningen

Da vi gikk inn i 2021 var vi fulle av håp


De første koronavaksinene var satt, og forventningene var høye. 2021 skulle bli et bedre år enn 2020. Pandemien skulle slås tilbake, og hverdagen skulle gjenerobres. På mange måter fikk vi rett, selv om koronapandemien fortsatt preget store deler av året også for Apotekforeningen og apotekbransjen.

For vår del hadde vi fire hovedmålsetninger som styrte mye av aktivitetene våre i 2021: 

Vi skulle videreutvikle V A K S I N E T I L B U D E T i apotekene, fordi vi mener befolkningen trenger enklere tilgang til vaksiner. ​Vi skulle befeste vår posisjon som en viktig aktør på e-helseområdet, fordi apotekene spiller en viktig rolle i flere av de nasjonale e-helseprosjektene som er under arbeid. Vi skulle sørge for at apotekenes nye digitale samhandlingsplattform Eik ble ferdigutviklet og klar til bruk i apotekene. Og vi skulle arbeide videre for at apotekene får tilfredsstillende rammevilkår, fordi apotekkundene trenger et enda bedre apotektilbud.

"Status ved utgangen av året er at vi har sikret apotekfarmasøytene rett til å rekvirere koronavaksiner."

Status ved utgangen av året, er at vi har sikret apotekfarmasøytene rett til å rekvirere koronavaksiner, og at et positivt samarbeid med Oslo kommune ble gjennomført. Det ble lagt ned betydelige ressurser både i Apotekforeningen og hos medlemmene for å få til en avtale og klargjøre apotekene for oppgaven.

Antallet vaksinasjoner ble lavere enn forventet og ønsket, men avtalen la grunnlaget for at vi på tampen av året fikk på plass en rammeavtale for koronavaksinering i en rekke andre kommuner. At det i tillegg ble satt 150 000 influensavaksiner i apotekene, er resultat av langsiktig arbeid i både foreningen og hos medlemmene.

Gjennom året har apotekene fått en tydeligere stemme overfor myndighetene. Apotekforeningen deltar nå i både i Nasjonal styringsmodell for E - H E L S E  og i styringsgrupper for relevante nasjonale e-helseprosjekter. Apotekforeningen har vært synlig i flere av de store diskusjonene om digitalisering i helsetjenesten, og myndighetene erkjenner at apotekene må involveres i planleggingen fremover.

Apotekforeningens datterselskap Difa sørget for å lande Eik-prosjektet på en god måte, og  E I K  ble godkjent og tatt i bruk i pilot-apotek i løpet av året. Eik er navnet på en ny felles IT-løsning som skal ta seg av resepthåndtering, refusjon, dokumentasjon, journalføring, rapportering og statistikk. Apotekforeningen utvikler Eik på vegne av alle landets apotek, gjennom sitt datterselskap Difa as.

"Langt på vei mener jeg vi har lykkes i arbeidet, selv om mange av målene er langsiktige og ikke kan oppnås i løpet av et enkelt kalenderår."

Arbeidet med å sikre tilfredsstillende myndighetsstyrte R A M M E V I L K Å R er Apotekforeningens kjerneoppgave. Det er i sin natur langsiktig og uten en start og en slutt. I 2021 skjedde det ingen større endringer i de økonomiske ramme-vilkårene, og apotekenes inntekter på reseptlegemidler er fortsatt sårbare og vanskelige å leve av. Et av de viktigste målene, å videreføre trinnprissystemet for å sikre lave priser på legemidler, er langt på vei oppnådd.

Høsten 2021 nedsatte regjeringen Apotekutvalget, som skal utrede både regulatoriske og økonomiske rammevilkår for apoteksektoren. Apotekforeningen bidrar aktivt i dette arbeidet. Vi ser frem til at en NOU blir presentert mot slutten av 2022 og deretter fulgt opp med en god og aktiv apotekpolitikk fra regjeringen.

Per T. Lund
Administrerende direktør i Apotekforeningen

Versjon i PDF

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring