Gå til innholdet

Apotekforeningen

Høringer

Høringsuttalelser og -innspill

Apotekforeningen deltar i politiske prosesser og gir høringsuttalelser i en rekke saker der apotek- og legemiddelmyndighetene, bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet, Legemiddelverket, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet, ønsker synspunkter fra aktørene i markedet.

22. september 2023
Høringsuttalelse – Rapporten «Gjennomgang av allmennlegetjenesten»
Apotekbransjen har en rekke innspill til hvordan apotekene kan bidra til å sikre en allmennlegetjeneste med tilstrekkelig kapasitet og fortsatt høy kvalitet. Bedre arbeidsdelingen mellom de ulike delene av helsetjenesten er et viktig stikkord. 
Les hele innspillet her.

20. juni 2023 
Høringssvar på Kort høring - forlenget rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere 
Apotekforeningen støtter Folkehelseinstituttets og departementets vurdering av at forlenget rekvireringsrett for apotekfarmasøyter vil kunne bidra til at det er tilstrekkelig kapasitet blant helsepersonell til å rekvirere vaksinen til enkeltpasient. Rekvireringsrett for farmasøyter er også en forutsetning for at helsepersonell i apotek skal kunne administrere vaksine på en effektiv måte.
Les hele innspillet her.

15. mai 2023
Høringsinnspill – NOU 2023:2 Fremtidens apotek
Apoteklovutvalget peker på flere tiltak som kan styrke apotektilbudet, som Apotekforeningen er positive til. Men utvalget drøfter i for liten grad de mulige negative konsekvensene av helheten i forslagene de fremmer. De går vi nærmere inn på i høringssvaret vårt. Apotekforeningen støtter mange av apoteklovutvalgets forslag til tiltak, blant annet at nettapotek ikke trenger et fysisk utsalgssted og tiltak for å styrke den teknologiske utviklingen i apotek. 
Les hele innspillet her.  

2. mai 2023
Høringssvar –Helsepersonellkommisjonens NOU 2023: 4 Tid for handling
Apotekforeningen har utarbeidet fem konstruktive innspill til hva helsepersonell i apotekene kan gjøre for å sikre gode og trygge helsetjenester når befolkningen eldes og presset på leger, sykepleiere og helsefagarbeidere øker. I tillegg spilte foreningen inn at det bør etableres et deltidsstudium i farmasi. Det er politisk viktig at apotekene, særlig i distriktene, sikres tilgang til farmasøyter. Vi tror at muligheten til å kombinere arbeid i apotek med farmasistudiet vil være interessant for mange.
Les hele innspillet her. 

14. februar 2023
Høringsinnspill – legemiddelgrunndata, analyse av behov og omfang
Apotekforeningen er enige i at informasjon som skal tilbys som legemiddelgrunndata må tilfredsstille prinsippene for innhold og at en viktig forutsetning er at det etableres felles og entydige identifikatorer (for eksempel: ID fra SPOR, varenummer eller produktkode). Apotekforeningen mener at behovene for strukturert og versjonert legemiddel-informasjon bør prioriteres høyt i det videre arbeidet da det kan gi rask nytteverdi.
Les hele innspillet her.

23. januar 2023
Høringssvar - gjennomføring av forordning om EUDAMED
lnnføringen av IT-systemet EUDAMED, som omhandler medisinsk utstyr, er utsatt. Apotekforeningen mener forsinkelsen må få en konsekvens for kravet som stilles til sampling og til sporing av UDI. Foreningen trekker også frem at apotekbransjen har blitt og vil bli påført en rekke kostnader som følge av det nye regelverket, og legger til grunn av innføringen av EUDAMED ikke vil påføre distributører og apotek kostnader for å benytte databasen når den er ferdig utviklet og implementert. 
Les hele innspillet her. 

19. januar 2023
Høringsinnspill - Styringsdokument felles kommunal journal
Apotekforeningen synes styringsdokumentet er utfyllende og beskriver godt behovet, mål, konseptet og rammebetingelsene og støtter foreslått gjennomføringsstrategi. Apotekforeningen har, gjennom sitt datterselskap Difa AS, utviklet og levert en felles samhandlingsplattform for tilgjengeliggjøring og deling av pasientinformasjon i apotek. Våre innspill baserer seg på erfaring fra dette arbeidet.
Les hele innspillet her.  

5. januar 2023
Høringssvar - legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten
Apotekforeningen støtter at det etableres en varig ordning for beredskapslager av legemidler for å sikre forsyningen av kritiske legemidler i Norge, og er positive til at dagens ordninger samles til én ny ordning for primærhelsetjenesten. Foreningen mener videre at det etableres en kompensasjons-ordning som gir grossistene insentiver til lagerfylling og betaling og at apotekene kompenseres for økt kassasjon. 
Les hele innspillet her.

Høringsuttalelser og -innspill i 2022

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2022.

Høringsuttalelser og -innspill i 2021

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2021.

Høringsuttalelser og -innspill i 2020

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2020.

Arkiv 2014 - 2019

Vi har arkiv over Apotekforeningens høringsuttalelser fra 2014 tom 2019 liggende ute på nettsidene våre. Er du på utkikk etter høringsuttalelser eldre enn 2014? Ta kontakt med apotekforeningen@apotek.no

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring