Gå til innholdet

Apotekforeningen

Høringer

Høringsuttalelser og -innspill

Apotekforeningen deltar i politiske prosesser og gir høringsuttalelser i en rekke saker der apotek- og legemiddelmyndighetene, bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet, Legemiddelverket, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet, ønsker synspunkter fra aktørene i markedet.

21. mai 2024
Høringsinnspill - Revidert nasjonalbudsjett 2024 
I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er det foreslått tiltak som skal redusere Folketrygdens utgifter til legemidlet Ozempic. Forslaget er forhastet og med feil innretning mener Apotekforeningen. 
Les hele høringsinnspillet her

3. mai 2024
Høreingssvar - farmasøyters rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram 
Apotekforeningen støtter forslaget om å gjøre farmasøyters rekvireringsrett permanent. Vår vurdering er at farmasøyters rekvireringsrett for vaksine mot covid-19 bør gjelde både i og utenfor program, ikke kun innenfor vaksinasjonsprogram slik departementet foreslår i denne høringen. 
Les hele høringsinnspillet her

2. april 2024
Høringssvar - Kikhostevaksinasjon av gravide i apotek
Apotekforeningen støtter forskriftendringene slik de foreslås i høringsnotatet. Det synes hensiktsmessig å legge ansvaret for kikhostevaksinasjon av gravide til helsestasjonen. Av dette følger det at det er naturlig å gi jordmødre rett til å rekvirere vaksinen. Dersom kommunen skulle ønske å benytte apotekenes vaksinasjonskapasitet, vil dette kunne avtales lokalt mellom kommunen og apoteket.
Les hele høringsinnspillet her

11. mars 2024
Høringsinnspill - folketrygdens finansiering av medisinsk forbruksmateriell mv.
Konsekvensene kan blir store for pasientene når departementet foreslår å endre reglene for finansieringen medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. Det er problematisk når departementet sender på høring et forslag om å overføre finansieringsansvaret fra folketrygden til helseforetakene, uten at det er klart hvilke positive effekter man forventer.
Les hele høringsinnspillet her

12. februar 2024
Høringsinnspill - meldingssystem for smittsomme sykdommer, Nasjonalt vaksinasjonsregister mv.  
Apotekforeningen støtter den foreslåtte endringen som gjelder utlevering av helseopplysninger til behandlende helsepersonell i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften). En slik endring vil ha stor nytteverdi for apotek. 
Les hele høringsinnspillet her

3. januar 2024
Høringsinnspill - Stortingshøring om helseberedskapsmeldingen
Apotekforeningen henviser til de gode erfaringene med apotek som en del av helseberedskapen under pandemien, og mener det er en mangel ved stortingsmeldingen at den ikke drøfter hvilken rolle apotekene kan ha i helseberedskapen. Apotekene har en viktig rolle ved legemiddelmangel. De kan bidra med vaksinering, og de bør invelveres i de kommunale og nasjonale beredskapsplanene. 
Les hele høringsinnspillet her


Høringsuttalelser 2023

8. desember 2023
Høringssvar – Informasjonsside om PLL i praksis
Direktoratet for e-helse har sendt på høring et utkast til en informasjonsside om PLL i praksis. Formålet med siden er å gi en overordnet beskrivelse av pasientene legemiddelliste med praktiske råd og anbefalinger om bruk av PLL. Høringen ber aktørene svare på spesifikke spørsmål, som for eksempel: om man kan sende en tom PLL, om man burde ta en pasient av PLL og om det bør være mulig å sende en kommentar per oppføring i PLL. Apotekforeningen tror svarene på disse spørsmålene vil påvirke apotek, men fordi de juridiske avklaringene gjenstår er apotekenes bruk av PLL fortsatt ikke avklart.

5. desember 2023
Høringssvar – Forslag til endringer i regelverket for trinnprislegemidler
Apotekforeningen reagerer sterkt på at departementet sender forslag på høring som ikke tilfredsstiller de krav forvaltningslov og utredningsinstruks stiller til statlige tiltak. Høringen belyser ikke hvilke økonomiske konsekvenser tiltaket får for apotek, og det er ikke vurdert hvilke konsekvenser for apotekdriften kuttene vil kunne få. 
Les hele innspillet her.

1. november 2023
Høringssvar - Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal
Apotekforeningen støtter forslag til endringer i kjernejournalforskriften for å åpne for lagring av laboratorie- og prøvesvar i nasjonal kjernejournal. Apotekforeningen støtter ikke forslaget om å overføre dataansvaret for nasjonal kjernejournal og reseptformidler fra Norsk helsenett SF til Helsedirektoratet. Foreningen mener dagens organisering synes å fungere godt og at det er stor grad av overlapp mellom de oppgavene som gjøres i en organisasjon som driver med produktutvikling og de pliktene en slik virksomhet har som dataansvarlig. 
Les hele innspillet her.

31. oktober 2023
Høringssvar - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger
Apotekforeningen støtter foreslåtte endringer i betalingen for e-resept, herunder: at apotek ikke skal betale for FM/SFM og at også Helfo og Statens legemiddelverk skal betale.  Apotekforeningen forutsetter samtidig at man justerer beløpet apotekene skal betale for e-resept, slik at kostnadene til test og godkjenning av SFM faktisk tas som del av denne komponenten og ikke som del av det beløpet apotekene skal betale. 
Les hele innspillet her.

16. oktober 2023
Høringssvar – Evaluering av pandemihåndteringen - rapport fra Koronautvalget
Apotekforeningen støtter kommisjonens konklusjon med at myndighetenes håndtering av covid-19- pandemien samlet sett var god, men mener apotekenes innsats for å sikre legemiddelforsyningen og unngå alvorlige mangelsituasjoner for legemidler under pandemien burde vært omtalt i rapporten. Rapporten har heller ikke omtalt apotekenes rolle i pandemien og deres bidrag i vaksinasjonsarbeidet.
Les hele innspillet her.

13. oktober 2023
Høringssvar – NOU "Nå er det alvor" Totalberedskapskommisjonen
Apotekforeningen støtter kommisjonens vurdering om å innlemme næringslivet i nasjonal beredskap. Apotekbransjens har tidligere spilt inn at apotek bør inkluderes i kommunenes beredskapsplanlegging. Apotekbransjen mener det er behov for avklaring av ansvarsforhold knyttet til legemiddelberedskapen i Norge. Dersom det etableres et Nasjonalt legemiddel-beredskapsråd, må rådet få et tydelig mandat,  definerte arbeidsoppgaver og fullmakter.
Les hele innspillet her.

22. september 2023
Høringsuttalelse – Rapporten «Gjennomgang av allmennlegetjenesten»
Apotekbransjen har en rekke innspill til hvordan apotekene kan bidra til å sikre en allmennlegetjeneste med tilstrekkelig kapasitet og fortsatt høy kvalitet. Bedre arbeidsdelingen mellom de ulike delene av helsetjenesten er et viktig stikkord. 
Les hele innspillet her.

6. september 2023
Høringsuttalelse – Forslag til endringer i helselovgivningen
Apotekforeningen har ingen sterke meninger om de organisatoriske endringene som foreslås, men er bekymret for at omorganisasjon i seg selv er ressurskrevende. Vi opplever at Legemiddelverket i dag ikke har ressurser til å utføre sine kjerneoppgaver på en tilfredsstillende måte, bl.a. håndtering av legemiddelmangel. Direktoratet for medisinske produkter får et større ansvar for kjøp av legemidler og medisinsk utstyr, i tillegg til en forsterket rolle for nasjonale innkjøp. Dersom etaten som bestemmer maksimalpriser og refusjonspriser også er kjøper, åpner det for rollekonflikter. Slik rolleblanding må unngås.

1. september 2023
Høringsuttalelse – apper for helse og velvære  
Apotekforeningen mener at veilederen for kvalitetssikring av ikke-medisinske apper er et godt utgangspunkt og på et tilstrekkelig overordnet nivå, og at kravene er tydelige og dekkende. Apotekforeningen mener dette er relevante veiledere for Apotekforeningens medlemmer å kjenne til og bruke ved behov, og har derfor gjort medlemmene oppmerksomme disse anbefalingene.
Les hele innspillet her.

1. september 2023
Høringsuttalelse – Nasjonal informasjonsmodell for overfølsomhetsreaksjoner
 Apotekforeningen mener det er behov for nasjonale teknologiuavhengige informasjonsmodeller for å motvirke uønsket variasjon og legge til rette for enklere datadeling. Informasjonsmodeller bør være lett tilgjengelig, samlet på et område og være oppdatert.  Apotekforeningen mener det er en inkonsekvent bruk av begrepene allergi, intoleranse og overfølsomhetsreaksjon i overskrifter, tekst og tabeller og mener dette bør gjennomgås for å hindre misforståelser.
Les hele innspillet her.

6. juli 2023
Høringsuttalelse – Kvinnehelseutvalgets NOU - Den store forskjellen
Apotekforeningen skriver i sitt høringssvar at av de 58 mill. kundene som besøker apoteket årlig, er flertallet kvinner. Apotekene ønsker å utvikle tjenester som kommer kvinner til gode. Et eksempel er Medisinstart for pasienter med Diabetes type 2, som er et samarbeid med Diabetesforbundet. Samtalene kan gjennomføres på andre språk enn norsk og vil komme kvinner med minoritets-bakgrunn spesielt til gode. 
Les hele innspillet her.

20. juni 2023 
Høringssvar på Kort høring - forlenget rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere 
Apotekforeningen støtter Folkehelseinstituttets og departementets vurdering av at forlenget rekvireringsrett for apotekfarmasøyter vil kunne bidra til at det er tilstrekkelig kapasitet blant helsepersonell til å rekvirere vaksinen til enkeltpasient. Rekvireringsrett for farmasøyter er også en forutsetning for at helsepersonell i apotek skal kunne administrere vaksine på en effektiv måte.
Les hele innspillet her.

15. mai 2023
Høringsinnspill – NOU 2023:2 Fremtidens apotek
Apoteklovutvalget peker på flere tiltak som kan styrke apotektilbudet, som Apotekforeningen er positive til. Men utvalget drøfter i for liten grad de mulige negative konsekvensene av helheten i forslagene de fremmer. De går vi nærmere inn på i høringssvaret vårt. Apotekforeningen støtter mange av apoteklovutvalgets forslag til tiltak, blant annet at nettapotek ikke trenger et fysisk utsalgssted og tiltak for å styrke den teknologiske utviklingen i apotek. 
Les hele innspillet her.  

2. mai 2023
Høringssvar –Helsepersonellkommisjonens NOU 2023: 4 Tid for handling
Apotekforeningen har utarbeidet fem konstruktive innspill til hva helsepersonell i apotekene kan gjøre for å sikre gode og trygge helsetjenester når befolkningen eldes og presset på leger, sykepleiere og helsefagarbeidere øker. I tillegg spilte foreningen inn at det bør etableres et deltidsstudium i farmasi. Det er politisk viktig at apotekene, særlig i distriktene, sikres tilgang til farmasøyter. Vi tror at muligheten til å kombinere arbeid i apotek med farmasistudiet vil være interessant for mange.
Les hele innspillet her. 

14. februar 2023
Høringsinnspill – legemiddelgrunndata, analyse av behov og omfang
Apotekforeningen er enige i at informasjon som skal tilbys som legemiddelgrunndata må tilfredsstille prinsippene for innhold og at en viktig forutsetning er at det etableres felles og entydige identifikatorer (for eksempel: ID fra SPOR, varenummer eller produktkode). Apotekforeningen mener at behovene for strukturert og versjonert legemiddel-informasjon bør prioriteres høyt i det videre arbeidet da det kan gi rask nytteverdi.
Les hele innspillet her.

23. januar 2023
Høringssvar - gjennomføring av forordning om EUDAMED
lnnføringen av IT-systemet EUDAMED, som omhandler medisinsk utstyr, er utsatt. Apotekforeningen mener forsinkelsen må få en konsekvens for kravet som stilles til sampling og til sporing av UDI. Foreningen trekker også frem at apotekbransjen har blitt og vil bli påført en rekke kostnader som følge av det nye regelverket, og legger til grunn av innføringen av EUDAMED ikke vil påføre distributører og apotek kostnader for å benytte databasen når den er ferdig utviklet og implementert. 
Les hele innspillet her. 

19. januar 2023
Høringsinnspill - Styringsdokument felles kommunal journal
Apotekforeningen synes styringsdokumentet er utfyllende og beskriver godt behovet, mål, konseptet og rammebetingelsene og støtter foreslått gjennomføringsstrategi. Apotekforeningen har, gjennom sitt datterselskap Difa AS, utviklet og levert en felles samhandlingsplattform for tilgjengeliggjøring og deling av pasientinformasjon i apotek. Våre innspill baserer seg på erfaring fra dette arbeidet.
Les hele innspillet her.  

5. januar 2023
Høringssvar - legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten
Apotekforeningen støtter at det etableres en varig ordning for beredskapslager av legemidler for å sikre forsyningen av kritiske legemidler i Norge, og er positive til at dagens ordninger samles til én ny ordning for primærhelsetjenesten. Foreningen mener videre at det etableres en kompensasjons-ordning som gir grossistene insentiver til lagerfylling og betaling og at apotekene kompenseres for økt kassasjon. 
Les hele innspillet her.

Høringsuttalelser og -innspill i 2022

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2022.

Høringsuttalelser og -innspill i 2021

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2021.

Høringsuttalelser og -innspill i 2020

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2020.

Arkiv 2014 - 2019

Vi har arkiv over Apotekforeningens høringsuttalelser fra 2014 tom 2019 liggende ute på nettsidene våre. Er du på utkikk etter høringsuttalelser eldre enn 2014? Ta kontakt med apotekforeningen@apotek.no

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring