Gå til innholdet

Apotekforeningen

Høring - 3. mai 2024

Høringssvar om farmasøyters rekvireringsrett

Å sikre verdens befolkning god tilgang til vaksiner regnes av WHO som det nest viktigste folkehelsetiltaket, bare overgått av tiltak for å sikre tilgang til rent drikkevann. Departementets forslag, om å gjøre farmasøyters og sykepleieres rekvireringsrett for visse vaksiner permanent, er et skritt i riktig retning for å bedre vaksinasjonsdekningen og forebygge sykdom.

Farmasøyters rekvireringsrett for covid-19-vaksine bør gjelde både i og utenfor program 

Apotekforeningens støtter forslaget om å gjøre farmasøyters rekvireringsrett permanent. Vår vurdering er at farmasøyters rekvireringsrett for vaksine mot covid-19 bør gjelde både i og utenfor program, ikke kun innenfor vaksinasjonsprogram slik departementet foreslår i denne høringen.

Departementets forslag innebærer at farmasøyters rekvireringsrett for vaksiner mot covid-19 begrenses til vaksinering i henhold til vaksinasjonsprogram. Denne begrensningen i rekvireringsretten er hverken begrunnet eller drøftet i høringsnotatet. En tilsvarende begrensning gjelder ikke for farmasøyters rekvireringsrett for influensavaksine, der farmasøytene kan rekvirerer vaksine både i og utenfor program. Folkehelseinstituttet vurderer det som sannsynlig at årlig vaksinering mot covid-19 vil være anbefalt i årene fremover, på samme måte som anbefalinger om vaksinering mot sesonginfluensa. Det er vanskelig å forstå hvorfor det er behov for å begrense befolkningens generelle tilgang til covid-19-vaksine, slik departementet foreslår.

Farmasøyter med mer enn 10 % eierandel i apoteket bør kunne rekvirere vaksine mot covid-19 

Apotekforeningen mener at farmasøyter som eier apotek må gis rekvireringsrett for covid-19-vaksine, og også influensavaksine, på lik linje med andre apotekfarmasøyter.

Vi kan ikke se noen reelle uheldige konsekvenser av å tillate farmasøyter med apotekeierskap å bidra i vaksinasjonsarbeidet. Vi viser til tidligere innspill til departementet, bl.a. vårt høringssvar av 3. august 2020 (vår ref. 20/118) til høringen om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter. Gjeldende regler innebærer at 55 apotek ikke kan tilby en fullstendig vaksinasjonstjeneste i hele åpningstiden, og blant disse 55 er det et 20-talls apotek som ikke kan tilby rekvirering av vaksiner med bakgrunn i at farmasøytene som jobber på apotekene har eierinteresser i apotekene. Vi ber departementet utrede hvordan regelverket bør endres for å legge til rette for en likeverdig vaksinasjonstjeneste for innbyggerne i alle landets apotek.

For innbyggerne er dagens begrensning svært uheldig. Regelverget begrenser tilgangen til vaksiner når kun enkelte av apotekets farmasøyter kan rekvirere vaksiner. Det vil f.eks. si at i noen apotek kan innbyggere få rekvirert vaksiner kun på utvalgte lørdager og på enkelte tidspunkt i åpningstiden.

Regelverket oppleves også konkurransevridende da apotek hvor farmasøytene har eierinteresser må henvise innbyggere som ønsker å få rekvirert vaksiner til naboapotek med annet eierskap. For innbyggerne er det vanskelig å forstå at enkelte farmasøyter kan rekvirere mens andre farmasøyter i samme apotek ikke får rekvirere. Begrensningen rammer apotek i ulike deler av landet, men spesielt i mindre kommuner der lokale farmasøyter har etablert egne apotek som f.eks. i Hemsedal er dette en reell utfordring. Utfordringen har noen steder blitt løst med at kunde bestiller resept fra en av de tilgjengelige kommersielle nettlegeløsningene, men dette påfører pasienten ekstra unødvendige kostnader og tidsforsinkelse. Vi registrerer også at tilsvarende begrensning som gjelder i Norge ikke er innført i andre land.

Profesjonsnøytral takst for vaksinasjon når kommunen har finansieringsansvaret 

Apotekforeningen foreslår at det etableres profesjonsnøytrale vaksinasjonstakster for vaksiner i program når kommunen har finansieringsansvaret.

God nok tilgang til vaksiner forutsetter at vaksiner er tilgjengelig i flere ulike kanaler. Prisen for vaksinering bør være så lik som mulig hos de ulike tilbyderne for vaksiner i vaksinasjonsprogram. Med lik pris i ulike kanaler vil vaksinasjonstilbudet fremstå som et enhetlig folkehelsetiltak fra myndighetenes side, og ikke som en kommersiell og konkurranseutsatt satsing fra aktørene.

Profesjonsnøytrale vaksinasjonstakster vil gjøre det enklere enn i dag for kommunene å inngå samarbeid med og utnytte kapasiteten hos flere ulike lokale ressurser som fastleger, reiseklinikker, apotek osv. ved at prisforhandlinger og anbudsrunder unngås. For kommunene vil altså profesjonsnøytrale takster innebære en betydelig forenkling og vil senke terskelen for å benytte flere lokale aktører. Med flere samarbeidspartnere innen vaksinasjon vil kommunen kunne redusere belastningen på primærhelsetjenesten som i mange kommuner er hardt presset.

For innbyggerne/pasientene vil det være udelt positivt å kunne velge et vaksinasjonssted som passer ihht. egen situasjon, som arbeidstid, bosted, arbeidsstedets lokalisering, uten å måtte vurdere eller hensynta eventuelle prisulikheter.

Oppgjørsløsningen via Helfo bør reetableres 

Apotekforeningen anbefaler at oppgjørsløsningen for vaksinasjon, som ble etablert under pandemien, reetableres slik at den kan brukes av apotek og andre som samarbeider med kommunene om programvaksinering.

Oppgjørsløsningen via Helfo fungerte etter vår vurdering problemfritt for alle involverte parter i hele perioden den var i bruk. Den fungerte utmerket da sentrale myndigheter tok hele vaksinasjonskostnaden, og også i perioden deretter da vaksinasjonskostnadene skulle dekkes via rammeoverføringene til kommunene.

Oppgjør for fastlegenes covid-19-vaksineringer håndteres fortsatt via Helfo til kommunene, og vi ser ingen rasjonell grunn til å avvikle oppgjørsløsningen mellom kommunene og andre helseaktører, herunder apotek. Gjeninnføring av oppgjørsløsningen vil sikre at kommunene får enhetlige oppgjørskrav fra alle samarbeidspartnere. En elektronisk oppgjørsløsning via Helfo vil også være en god løsning mht. ivaretakelse av GDPR-krav.

I sitt svar til departementet på oppdrag TTB2023-13 Justert strategi- og beredskapsplan for covid-19 skriver Helsedirektoratet om konsekvenser for forvaltningen, og konkluderer blant annet: Heller ikke viderefakturering til kommunene medfører betydelige ressurskostnader i Helfo.

Oppgjørsløsning har altså ikke representert noen vesentlig arbeid/kostnad for Helfo. Vår forståelse er at funksjonaliteten for oppgjørsløsningen enkelt kan «skrus på» igjen ved behov. Vi mener at reetablering av oppgjørsløsningen via Helfo vil tjene både kommunene og apotekene, og det vil gi bedre håndtering av personsensitive opplysninger.

Sykepleieres rekvireringsrett bør begrenses til rekvirering til bruk i praksis 

Apotekforeningen mener at sykepleieres rekvireringsrett for influensa- og korona- vaksiner bør begrenses til bruk i praksis, og slik ha samme begrensning som rekvireringsretten for hhv. helsesykepleiere og farmasøyter i apotek.

Slik forslaget til forskriftsteksten er formulert er rekvireringsretten for sykepleiere ikke knyttet til bruk praksis, noe som innebærer at sykepleierne vil kunne utstede resepter på hhv. Influensa- og koronavaksiner. Dette er neppe hensiktsmessig da sykepleiere generelt ikke har tilgang til journal med e-reseptfunksjonalitet. Sykepleieres rekvireringsrett bør innrammes, på samme måte som rekvireringsrett for helsesyklepleiere og farmasøyter i apotek, til å gjelde vaksiner til bruk i praksis.

For Apotekforeningen

Hanne Andresen                                                                                        Tore Reinholdt 
Fagdirektør                                                                                                 Seniorrådgiver

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring