Gå til innholdet

Apotekforeningen

Høringer 2020

Høringsuttalelser og -innspill i 2020

23. desember 2020
Høringssvar – endringer i rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
Apotekforeningen støtter at sykepleiere gis rekvireringsrett for covid-19- vaksiner, men mener samtidig at det må legges til rette for at også farmasøyter i apotek skal kunne rekvirere vaksinen. I dag kan vaksinering gjennomføres i 900 av landets apotek. I apotekene er det 4 000 vaksinatører, og 2 000 farmasøyter har kvalifisert seg til å rekvirere vaksine mot sesonginfluensa. Farmasøytenes rekvirering denne høsten har forløpt uten kjente problemer. I løpet av noen uker ble nær 100.000 personer vaksinert mot sesonginfluensa i apotek.
Les hele høringssvaret her

22. desember 2020
Høringssvar – forslag om endringer i reglene for grossistvirksomhet i legemiddelloven og tilhørende forskrifter
Selv om høringen i første rekke berører legemiddelgrossister, vil de foreslåtte endringer delvis påvirke apotekenes rammebetingelser. Apotekforeningen har derfor kommentert forslag med betydning for apotek, som grossistenes leveringsplikt utenfor normal åpningstid, beredskapslager, mottakskontroll, legemiddeldetaljistavgiften og grossistavanse for sykehuslegemidler.
Les hele høringgsvaret her

15. desember 2020
Høringssvar – Endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram
Apotekforeningen mener at høringsnotatets omtale av rekvireringsrett for vaksiner er upresist ved at det ikke nevnes at farmasøyter har rekvireringsrett for vaksine mot sesonginfluensa. Kapasiteten til å rekvirere vaksiner mot covid-19 vil enkelt kunne økes ved å utvide farmasøytenes rett. En slik rekvireringsrett kan knyttes til nasjonale retningslinjer for rekvirering og prioritering av covid-19-vaksine. Apotekforeningen oppfordrer til å utforske nærmere hvilke muligheter og gevinster som ligger i å ta i bruk apotekenes vaksineringskapasitet.
Les hele høringssvaret her

7. desember 2020
Høringssvar - høring til forskrift om helseberedskapsloven ​
Apotekforeningen har forståelse for at myndighetene har behov for å forlenge varigheten av visse midlertidige bestemmelser for å sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under den pågående pandemien.  Men vi mener at noen av hensynene bak tiltakene som foreslås kunne blitt ivaretatt på en bedre måte med alternative virkemidler og med bedre dialog mellom myndighetene og de private aktørene. Vi savner også en beskrivelse av hvordan apotek skal kompenseres for de kostnader de påføres gjennom forslaget. 
Les hele høringssvaret her

24. november 2020
Høringssvar - endringer i SYSVAK-registreringsforskriften

Apotekforeningen støtter innføring av krav om elektronisk innmelding av vaksinasjoner. Videre støtter vi krav om registrering av indikasjon for covid-19-vaksinering, at vaksinasjonsstatus gjøres tilgjengelig i kjernejournal og at vaksinasjon skal meldes elektronisk umiddelbart etter at den er gjennomført. Av praktiske grunner mener Apotekforeningen at umiddelbart må kunne forstås som daglig innmelding. For apotekene er det viktig at apotekteknikere, i tillegg til farmasøyter, kan gjøre oppslag og melde inn vaksinasjoner.
Les hele høringssvaret her 

13. november 2020
Høringssvar - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven – innføring av krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester
Apotekforeningen støtter forslaget, men poengterer at Helseforetakene og kommunene alltid må involvere de aktører som berøres av tjenestene som planlegges/utvikles. Ikke alle tjenesteytere er en del av spesialist- eller kommunehelsetjenesten, og perspektivene til eksterne ressurser som apotek, tannlege, fysioterapeut mv. bør ivaretas i planlegging og tjenesteutvikling der det er relevant. Bare slik kan det sikres at tjenestene bli av god kvalitet for pasientene som skal motta disse.
Les hele høringssvaret her

27. oktober 2020
Høringssvar - Forslag om program for vaksinering mot covid-19
Apotekforeningen støtter departementets forslag, men hvordan vaksinering for covid-19  skal gjennomføres i praksis er ikke løst gjennom denne forskriftsendringen. Apotekforeningen mener at nasjonale helsemyndigheter må bidra til at det etableres et kommune-apotek-samarbeid som gjør det enkelt for kommunene å bruke apotekene. Det vil medføre betydelig forenkling og avlasting for fastleger og kommunal helsetjeneste. 
Les hele høringssvaret her

28. september 2020
Høringsinnspill - Forslag til endringer i apotekloven § 6-6 (bytteordning for legemidler)
Apotekforeningen støtter departementets forslag, og mener apotekbytte av biologiske legemidler kan gjennomføres på en trygg og sikker måte i apotek, og gi betydelige innsparinger for samfunnet. Apotekforeningen mener også at forslaget vil styrke forsyningssikkerheten for disse legemidlene.
Les hele høringssvaret her

25. september 2020
Høringssvar - Forslag til endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenfor apotek
Legemiddelverket foreslår at reseptfrie pakninger av nesespray tas inn i LUA-utvalget, men at det kun skal være tillatt å selge ett preparat inneholdende enten flutikason, mometason, triamcinolon eller budesonid per kunde. Apotekforeningens samlede vurdering er at disse legemidlene ikke er egnet for salg i LUA-ordningen.
Les hele høringssvaret her

18. september 2020
Høringssvar – Nasjonal veileder for vanedannende legemidler
Apotekforeningens generelle inntrykk er at veilederen gir mange gode og konkrete anbefalinger for legens ordineringspraksis, men at veilederen ikke er skrevet for de andre målgruppene, som annet helsepersonell, pasienter og befolkningen. Apotekforeningen mener at veilederen bør bidra til å tydeliggjøre forhold som kan berøre pasienter som får utlevert vanedannendelegemidler, etter resept, i apotek.
Les hele høringssvaret her

28. august 2020
Høringssvar - Forslag til endringer i apotekforskriften
Departementet foreslår at den begrensede leveringsretten utvides til å gjelde alle apotek, også de som ikke har samme apotekkonsesjonær. I tillegg åpnes det for leveranser ved fare for eller ved en etablert mangelsituasjon. Apotekforeningen har tatt opp denne begrensningen gjentatte ganger og støtter forslaget. Tiltaket gir frittstående apotek og sykehusapotek samme rettigheter som kjedeapotek.
Les hele høringssvaret her

3. august 2020
Høringssvar - forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter 
​Apotekforeningen støtter departementets forslag om å gi apotekfarmasøyter rett til å rekvirere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa. Tiltaket vil gi et betydelig bidrag til økt vaksinedekning mot influensa, både i befolkningen generelt og i de særskilte målgruppene. Apotekforeningen har noen forslag til presiseringen i den foreslåtte forskriftsendringen. 
Les hele høringssvaret her 

23. juni 2020
Høringssvar – Forslag om oppføring av Tramadol på narkotikalisten
Apotekforeningen er enig i Legemiddelverkets vurderinger og støtter at Tramadol føres opp på narkotikalisten. Apotekforeningen tror at apotekene vil kunne ivareta korrekt oppbevaring innenfor de rammene som Legemiddelverket har gitt i sin veiledning.
Les hele høringssvaret her

18. mai 2020
Høringssvar - Utleveringsbestemmelse for esketamin nesespray​
​Apotekforeningen kan ikke støtte forslaget til utleveringsbestemmelse for Spravato. Apotekforeningen vil sterkt fraråde at det tillates å rekvirere dette legemidlet på resept. Det er kun bestilling ved bruk av rekvisisjon og levering direkte fra apotek til behandlingssted som vil kunne fungere godt i praksis. Legemidlet er trolig ikke egnet for bruk i allmennlegepraksis. Behandlingsted må defineres nærmere. Apotekforeningen anbefaler Legemiddelverket å se hen til hvordan Läkemedelsverket foreslår å regulere rekvirering og utlevering av Spravato, og deretter komme tilbake med et revidert forslag til utleveringsbestemmelse.
Les hele høringssvaret her 

4. mai 2020
Høringssvar - Medbrakt kompetanse - lisens til helsepersonell​
Apotekforeningens vurdering er at de forslåtte endringene i helsepersonelloven § 49, generelt sett, kan gjøre det lettere å utnytte kompetansen til helsepersonell med utdanning og yrkeserfaring fra andre land.
Les hele høringssvaret her 

4. mai 2020
Høringssvar - Varslingsplikt Statens undersøkelseskommisjon​
Apotekforeningens vurdering er at det er svært lite sannsynlig med denne type hendelser i apotek, men at apotekene likevel må gjøres kjent med sin varslingsplikt.
Les hele høringssvaret her 

28. april 2020
Høringssvar - Midlertidige endringer i helseberedskapsloven - endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19​ 
Apotekforeningen har ingen merknader til de konkrete lovforslagene. Vi merker oss imidlertid at departementet erkjenner at forslagene innebærer økte kostnader for apotek.
Les hele innspillet her 

24. mars 2020
Høringssvar – endring i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler – legemidler omfattet av beredskapsplikt​ 
Forslaget går ut på at legemidler i ATC-gruppene J05AF og J05AR tas ut av vedlegget til forskriften, slik at disse ikke lenger omfattes av legemiddelgrossistenes beredskapsplikt, jf. grossistforskriften § 5. Legemidlene i disse ATC-gruppene brukes primært til behandling av HIV.
Les hele høringssvaret her 

12. mars 2020
Høring - Autorisasjon og lisens til helsepersonell
Apotekforeningen støtter departementets forslag til presiseringer i regelverk for autorisasjon og lisens til helsepersonell.
Les her.

14. januar 2020
Innspill til høringsnotat om nye-helselov og endringer i IKT-standardforskriften 
​Departementet foreslår i høringsnotatet at apotekene får en plikt til å betale for e-resept. Apotekbransjen er sammen med bandasjistene de eneste aktørene som skal dekke kostnader uten finansiering av staten. Apotekforeningen er sterkt uenig i at apotek skal betale for offentlige løsninger som e-resept, som bransjen er pålagt å bruke. Apotekbransjen er den eneste av aktørene foreslått inn i teknisk beregningsutvalg som ikke også deltar i nasjonal styringsmodell. Vi mener at Apotekforeningen må få en plass i nasjonal styringsmodell.
Les hele innspillet her

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring