Gå til innholdet

Apotekforeningen

Høringer 2022

Høringer 2022

30. november 2022
Høringssvar - nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata
Apotekforeningen støtter formålet om å legge til rette for enklere og raskere tilgang til helsedata for databrukere. Foreningen støtter forslaget om at også beredskapsregistre omfattes av løsningen og at Direktoratet for e-helse skal ha vedtaksmyndighet slik at søknadsprosessen blir enklere. Foreningen mener det er positivt at det legges til grunn at lik bruk av tjenestene innebærer lik betaling uavhengig av hvem som benytter tjenesten. 
Les hele innspillet her.

24. oktober 2022
Høringsinnspill - Stortingsmelding om helseberedskap
Helse- og legemiddelkompetansen i landets apotek utgjør en betydelig ressurs som kan yte viktige bidrag under helse-/legemiddelkriser. Ved å benytte farmasøytkompetansen bedre, i samarbeid og samhandling med lege og sykepleiere i kommunal helsetjeneste, i tider uten krise, vil effekten av apotekenes innsatser kunne økes ytterligere når kriser inntrer. Apotekene bør også involveres i kommunenes beredskapsplanlegging. 
Les hele innspillet her.

24. oktober 2022
Høringssvar - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger
Departementet opprettnholder at apotek skal betale 11 % av kostnadene til drift og forvaltning av e-resept. Apotekforeningen mener at analysene og utredningsarbeidet som er gjort ikke tilfredstiller kravene i forvaltningsloven og utredningsinstruksen. Videre mener foreningen at det er ulik behandling av apotek og andre aktører når det gjelder finansieringen. Apotekene opplever utfordringer knyttet til datakvaliteten i e-resept og må betale for moduler de ikke kan bruke (FM) og (SFM).
Les hele innspillet her.

14. september 2022
Høringssvar - nasjonal helse – og samhandlingsplan
Apotekforeningen mener farmasøytenes legemiddelkompetanse bør utnyttes bedre. Foreningen mener det burde legges bedre til rette for samhandling i kommunene, for eksempel bruk av farmasøyter i tverrfaglige legemiddelgjennomganger, koronavaksinering og røykesluttprosjekt. Foreningen trekker også frem ulike tiltak som pågår og er gode eksempler på samhandling mellom apotek og kommune. Når det gjelder digital samhandling er apotekbransjen godt i gang med å utvikle en felles samhandlingsløsning, Eik.
Les hele innspillet her. 

23. august 2022
Høringssvar – NOU 2022:5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2
Apotekforeningen har lagt vekt på departementets ønske om synspunkter på kommisjonens anbefalinger og læringspunkter, samt bransjens egne erfaringer fra pandemien. Oppsummert mener foreningen at: eksisterende arbeidsprosesser og rutiner bør benyttes, apotek bør inkluderes i kommunenes beredskapsplanlegging, nasjonal legemiddelberedskapskomite bør få en formalisert rolle for å sikre legemiddelforsyningen og at apotek kan utgjøre en betydelig ressurs i vaksinasjonsarbeidet.
Les hele innspillet her. 

22. august 2022
Høringssvar – strategi for eID i offentlig sektor
Apotekforeningen mener at en offentlig utsted eID må være en rettighet og selvfølge for innbyggerne i Norge, på lik linje med Pass for fysisk identitetskontroll. Dagens fullmaktsløsning for utlvering av legemidler og andre varer etter resept i apotek er papirbasert, og Apotekforeningen mened et er et stort behov for å få på plass en nasjonal digital fullmaktsløsning på dette området. 
Les hele innspillet her. 

16. august 2022
Høringssvar – forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
Apotekforeningen støtter at farmasøyters og sykepleieres rekvireringsrett for vaksiner mot covid-19 forlenges ut juni 2023.  Ved å forlenge den midlertidige rekvireringsretten kan de gode samarbeidsordningene mellom apotek og kommuner videreføres. Regelen som sier at farmasøyter med mer enn 10 % eierandel i apotek ikke kan rekvirere vaksine mot covid-19 virker kontraproduktivt då begrense apotekene mulighet til å bidra effektivt i vaksineringsarbeidet.
Les hele innspillet her.

18. juli 2022
Høringssvar - Forslag til ny forskrift om legemidler til dyr
Apotekforeningen støtter forslaget om å etablere en ny forskrift om legemidler til dyr og vi støtter de endringer som er foreslått i høringsnotatet.  I tilknytning til høringen minner foreningen om tidligere oppfordring til å vurdere innføring av generisk bytte på legemidler også innenfor veterinærområdet. Les hele innspillet her.

28. april 2022
Høringssvar - Innspill til Totalberedskapskommisjonen 
Apotekforeningen har gitt innspill til kommisjonen om apotekenes roller og ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap. Legemiddelmangel er et økende problem og kan bli betydelig større dersom det inntreffer hendelser nasjonalt eller internasjonalt. Cyberangrep kan også true leveringssikkerheten for legemidler. Mangel på helsepersonell i apotek, som følge av høyt sykefravær eller krav om karantene, vil også utfordre apotekenes evne til å ivareta sitt samfunnsansvar.
Les hele innspillet her

8. april 2022
Høringssvar - Innspill til folkehelsemeldingen
Apotekforeningens innspill handler om at apotekene kan gis en større rolle i folkehelsearbeidet og bidra mer til god helse. Mange innbyggere bruker allerede helsepersonellet i apotek til å få god førstelinje helsehjelp. Dette gjelder ikke minst personer som er lite i kontakt med øvrig helsetjeneste. Denne funksjonen kan styrkes gjennom etablering av flere veiledningstjenester i apotek. Ett av virkemidlene for å sikre god folkehelse, er å ha høy vaksinasjonsgrad i befolkningen. 
Les hele innspillet her

4. april 2022
Høringssvar - Nasjonal styringsmodell for e-helse
Apotekforeningen støtter behovet for en nasjonal styringsmodell, samt fortsatt behov for tre ulike utvalg, inkludert et topplederutvalg. Foreningen stiller spørsmål ved hvordan er rådgivende organ skal kunne forplikte aktører utover det dagens modell gjør. Som representant for en vesentlig aktør på e-helseområdet bør Apotekforeningen ha plass i topplederutvalget i Nasjonalt e-helseråd.
Les hele innspillet her. 

28. februar 2022
Høringssvar – Prinsipper for koblingen mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet
Høringsnotatets forslag skal sikre innbyggere flere digitale helsetjenester og enkel bevegelse mellom disse. Apotekbransjen er ikke pålagt å ta i bruk Helsenorge, men er som andre aktører i sektoren pålagt å ivareta den registrertes rettigheter gjennom ulike innbyggertjenester. Vi ser verdien av å bruke Helsenorge og mener derfor det er viktig at private aktører også kan vise sine innbyggertjenester på helsenorge.
Les hele innspillet her

18. februar 2022
Høringssvar - Endringer i vergemålsloven - taushetsplikt og digitale vergefullmakter
I høringen omtales et prosjekt hvor formålet er at vergens papirfullmakt skal erstattes av digital fullmakt og tilgjengeliggjøres gjennom FUFINN-løsningen. I apoteket er informasjon om et vergemål nødvendige opplysninger når verge skal hente ut reseptvarer på vegne av den vergen representerer. Apotekpersonalet kontrollerer at den som representerer personen har nødvendige rettigheter til å hente ut reseptvarer og motta personopplysninger, og dokumenter utleveringen i apotekløsningen.
Les hele innspillet her

10. februar 2022
Høringssvar - Forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften - anbud på folketrygdfinansierte legemidler
Apotekforeningen er ikke prinsipiell motstander av anbud, men mener dagens system fungerer og bidrar til å oppfylle de legemiddelpolitiske målene. Høringsnotatet omtaler i liten grad hvordan et anbudsregime skal praktiseres, ei heller økonomiske konsekvenser eller organisatoriske endringer. Apotekforeningen forutsetter at apotekene får kompensert eventuelle merkostnader til systemutvikling e.l. som følge av innføring av anbud.
Les høringssvaret her

2. februar 2022
Høringssvar - Ny veileder: Internasjonale standarder for legemiddelinformasjon
Apotekforeningen støtter initiativet fra direktoratet om å etablere en slik veileder. Veilederen vil være relevant for apotekbransjen å legge til grunn i framtiden ved utvikling av nye tjenester og løsninger. Foreningen mener det er viktig at myndighetsaktørene deltar i det internasjonale arbeidet med standardisering og at Direktoratet sørger for at veilederen holdes oppdatert.
Les høringssvaret her

10. januar 2022
Høringssvar - Nasjonale faglige råd om legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang
Legemiddelsamstemming (LMS) og legemiddelgjennomgang (LMG) er svært viktige verktøy i arbeidet med å fremme riktig legemiddelbruk. Apotekforeningen støtter de nasjonale faglige rådene og at de fire tidligere produktene nå er samlet. Farmasøyter i apotek besitter viktig kompetanse og ser ofte behovet for LMS og LMG. Apotekforeningen mener det bør legges bedre til rette for tverrfaglig samhandling om LMS og LMG gjennom bruk av digitale verktøy og finansieringsordninger.
Les høringssvaret her

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring