Gå til innholdet

Apotekforeningen

Rapporter og faktanotater

 

Nyttige dokumenter på apotek- og legemiddel-området

Apotekforeningen gjennomfører egne prosjekter og bestiller utredninger fra eksterne miljøer, og rapportene fra noen av disse prosjektene er samlet under. I tillegg samler vi våre posisjonsdokumenter, og korte faktanotater og analyser som vi utarbeider for aktuelle saker og temaer vi er opptatt av.

November 2023
RAPPORT OM GENERIKA: Stabil forsyning, sterk konkurranse
Generiske og biotilsvarende legemidler utgjør en svært stor del av de legemidler som benyttes i primær­helsetjenesten og finansieres gjennom blåreseptordningen. Rapporten definerer ni sentrale tiltak som vi mener myndighetene må gjennomføre for å sikre at generiske og biotilsvarende legemidler i fremtiden skal spille en viktig rolle i legemiddelforsyningen i Norge pasientene.
Les mer


 

September 2023
RAPPORT: Apotekforeningens posisjonsdokument - Vi vil
Apotekforeningen vil videreutvikle apotekpolitikken, med mål om at apotekene kan tilby innbyggerne flere og bedre helsetjenester. Tjenestetilbudet skal primært rettes mot legemiddelbrukere, og skal gi den enkelte bedre helse og øke apotekenes samfunnsnytte.
Les mer


 

Juni 2022
NOTAT: beregning og regulering av priser for private helseaktører som mottar offentlig finansiering
Notatet oppsummerer rammene for forhandling og justering av offentlig finansiering for utvalgte private
aktører i helsesektoren. Det er variasjon mellom de ulike aktørene med hensyn til muligheten for forhandling og i
hvilken grad det er utarbeidet mekanismer for oppdatering og prisjustering av satser. Dette notatet er et informasjonsunderlag utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Apotekforeningen.
Les notatet


 

April 2022
RAPPORT: Kartlegging av legemiddelmangel i apotek 2022
Kartlegging av legemiddelmangel i apotek 2022 er en gjentakelse fra kartlegging i 2019, der formålet var å undersøke omfanget av og tidsforbruket ved håndtering av legemiddelmangel i primærapotek og publikumsavdelingen i sykehusapotek. Med kartleggingen i år kan vi nå følge opp og si noe om legemiddelmangelutviklingen fra 2019.
Les rapporten


 

November 2021 (Oppdatert)
POSISJONSDOKUMENT FOR APOTEK: Apotekene som del av løsningen på fremtidens helseutfordringer
Apotekene og helsepersonellet som arbeider der, kan bidra til å løse noen av fremtidens helseutfordringer. For å komme dit må både politikere, helsemyndigheter og apotekbransjen fatte beslutninger og gjennomføre tiltak som endrer og utvider apotekenes samfunnsoppdrag. Dette dokumentet beskriver hvorfor og hvordan.
Les dokumentet 


 

Oktober 2021
Er markedet for generiske og biotilsvarende legemidler bærekraftig?
En rapport om medisinbytte innenfor primærhelsetjenesten. Rapporten gir bl.a. svar på hvordan vi kan sikre et sunt og bærekraftig marked i Norge for generiske og biotilsvarende legemidler, og hvilke regulatoriske tiltak som må til. 
Les rapporten


 

Mars 2021
FAKTANOTAT: Utvikling i salg av legemidler i blåreseptordningen 2019 – 2020​
Utgiftene til blåreseptlegemidler økte med over 900 millioner kroner fra 2019 til 2020. En stor andel av økningen forklares av at migrenepasienter og personer med risiko for blodpropp har fått dekket utgiftene til moderne og effektive legemidler. Halvparten av de økte legemiddelutgiftene skyldes mer bruk av blåreseptmedisiner.
Les faktanotatet


 

Oktober 2020
POSISJONSDOKUMENT E-HELSE: Apotekforeningens arbeid med e-helse
Posisjonsdokumentet er utarbeidet av Apotekforeningen i tett samarbeid med foreningens medlemmer, samtidig er det hentet inn innspill fra myndigheter og interesseorganisasjoner. Hensikten med dokumentet er å angi strategisk posisjon og mål for e-helsearbeidet til Apotekforeningen, og hvordan e-helse skal understøtte arbeidet med å sikre pasientorienterte apotek i fremtiden. 
Les dokumentet 


 

September 2020
RAPPORT: Apotekenes avanse på reseptlegemidler: Formål, fakta og utvikling
Apotekenes avanse på reseptlegemidler har gått ned de siste årene, samtidig må apotekene gjøre flere oppgaver som de ikke får betalt for. Det går frem av en ny rapport fra Apotekforeningen, som analyserer utviklingen av apotekavansen og fremmer forslag til nødvendige forbedringer av avansesystemet. 
Les rapporten


 

Juni 2019
RAPPORT: Kartlegging av legemiddelmangel i apotek
Formålet med kartleggingen var å undersøke omfanget av og tidsforbruket ved håndtering av legemiddelmangel i primærapotek og publikumsavdelingen i sykehusapotek. Resultatene kan også fungere som et utgangspunkt for senere kartlegginger og for å kunne sammenligne utvikling over tid.
Les rapporten


 

Mai 2019
LEGEMIDDELANALYSE: Bytte og innføring av trinnpris for inhalasjonspulver
Om hvilke konsekvenser innføring av bytte for Symbicort og Seretide i 2018 har fått på priser og utgifter, reservasjoner mot bytte, generikaandel, forbruksendringer etc.
Les legemiddelanalysen


 

Mars 2019
FAKTANOTAT: Legemiddelmangel - stort, alvorlig og økende problem
Legemiddelmangel er et stort, alvorlig og økende problem. Fra flere hold tas det til orde for at det legges frem planer for hva som kan gjøres for bedre å sikre at norske pasienter får tilgang til de legemidlene de bruker. For å lage en slik plan, er det nødvendig med gode fakta og analyser av legemiddelmangel. En slik analyse finnes ikke i dag.
Les faktanotatet


 

Januar 2019
FAKTANOTAT: Legemiddelmangel i Norge
Legemiddelmangel er ikke et særnorsk problem, men en global utfordring. Den mest vanlige årsaken er produksjonsproblemer. Legemiddelindustrien samler produksjonen av legemidler på færre steder. Med færre produksjonssteder, får svikt i produksjonen større konsekvenser enn tidligere. Samtidig er det stadig strengere kvalitetskrav til produksjonen. Dette bidrar til at mangel på legemidler blir et økende problem.
Les faktanotatet


 

Juni 2018
Vil legemiddelutgifter i Norge gå opp eller ned hvis vi bruker andre lands priser?
Det er en generell oppfatning blant aktører på legemiddelområdet at prisnivået på reseptpliktige legemidler i Norge er lavt.  En serie med prisundersøkelser som ble gjennomført i Norge i perioden 2008 til 2015 dokumenterte dette. Apotekforeningens formål med denne undersøkelsen er å se om norske legemiddelutgifter ville stige eller synke med svenske priser på reseptpliktige legemidler i Norge. 
Les rapporten


 

Desember 2016
Rapport:  Kartlegging av apotektjenester - intervensjoner, veiledning og informasjon
Formålet med kartleggingen var å undersøke hvor mange og hvilke apotektjenester som utføres i forbindelse med reseptekspedisjon, samt tidsbruken knyttet til dette. I tillegg ble det undersøkt hvor ofte det henvises til lege, og hvor ofte apotekansatte gir egenomsorgsråd i selvvalget som vurderes å spare kundene for unødvendige legebesøk. 
Les rapporten


 

Juni 2015
Priser på reseptpliktige legemidler i Norge og Sverige for 2013-2014 (2015)
Rapporten sammenligner priser på reseptpliktige legemidler i Norge og Sverige for perioden 2013 og 2014. Med utgangspunkt i registerdata på apoteknivå med detaljert salgsinformasjon per produkt fra både Norge og Sverige, beregnes en rekke prisindekser basert på (volumveide) gjennomsnittpriser på virkestoffnivå.
Les rapporten


 

Juni 2014
Farmasøyttjenester
Pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter. En oversikt over status internasjonalt 
På bakgrunn av Helse- og omsorgsdepartementets bestilling til Helsedirektoratet («Utredninger om farmasøyttjenester og etterlevelse av behandling med legemidler») har Apokus, på oppdrag fra Apotekforeningen, utarbeidet en rapport om pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter internasjonalt.
Les rapporten


 

September 2014
Informasjon i apotek for trygg bruk av nye antikoagulantia
En samlet norsk apotekbransje iverksatte informasjonskampanjen «Nye Blodfortynnende 2013» for å forhindre alvorlige hendelser knyttet til økt bruk av, og overgang til, de nye antikoagulasjonsmidlene Pradaxa® (dabigatran), Xarelto® (rivaroksaban) og Eliquis® (apixaban). Denne studien ble gjennomført for å evaluere utbyttet av kampanjen.
Les rapporten


 

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring