Gå til innholdet
Helsepolitikk

Flere legemidler kan bli reseptfrie med nye regler

Legemiddelverket foreslår forskriftsendringer som gjør at flere legemidler som i dag er reseptpliktige, kan bli reseptfrie. Det vil være en forutsetning at apotekpersonalet gir kunden strukturert informasjon om bruken av disse legemidlene.


Jostein Soldal
19. mai 2017

Tiltaket kan forebygge feilbruk av enkelte reseptfrie legemidler og åpne for at flere legemidler som per i dag er reseptpliktige vil være egnet for reseptfri bruk, skriver Legemiddelverket.

Tiltaket kan forebygge feilbruk av enkelte reseptfrie legemidler og åpne for at flere legemidler som per i dag er reseptpliktige vil være egnet for reseptfri bruk, skriver Legemiddelverket.

Vis Skjul bildetekst

Legemiddelverket har sendt på høring forslag til endringer i to forskrifter for å åpne for den nye ordningen, som de kaller Legemidler med risikominimeringstiltak.

I høringsnotatet beskrives ordningen slik: «Tiltaket kan forebygge feilbruk av enkelte reseptfrie legemidler og åpne for at flere legemidler som per i dag er reseptpliktige vil være egnet for reseptfri bruk. Dette vil styrke befolkningens mulighet og evne til å ivareta egen helse, herunder forebygging, egendiagnostisering og egenbehandling. Dette vil også bidra til bedre utnyttelse av helsepersonellressurser. Risikominimeringstiltak knyttet til utlevering kan også være aktuelt for etablerte reseptfrie legemidler der signaler om sikkerhetsrisiko eller mulig feilbruk indikerer behov for mer strukturert informasjon.»

Fornøyde og avventende
–  Vi er glad for at denne ordningen nå ser ut til å komme på plass. Den vil både gjøre det enklere for en del mennesker å behandle seg selv og ta vare på egen helse, og den gir en bedre utnyttelse av kompetansen til helsepersonellet i apotekene, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

–  Vi savner imidlertid fortsatt at Legemiddelverket gir seg selv en mer aktiv rolle i ordningen. Det ser ikke ut til at de vil mene noe om hvilke legemidler som er egnet for ordningen, og overlater initiativet til legemiddelprodusentene. Likevel tror jeg dette kan bli en god ordningen for publikum, sier Lund.

Bare i apotek, men ikke i selvvalg
Eksempler på risikominimeringstiltak som kan følge av at reseptpliktige legemidler blir gjort reseptfrie, kan være:

  • Utlevering forutsetter at kunde er veiledet nærmere om bestemte forsiktighetsregler og/eller særskilt bruksanvendelse
  • Legemidlet skal ikke utleveres til mindreårige
  • Utlevering skal være begrenset til bestemte mengder eller bestemte bruksområder

Det foreslås at denne typen legemidler ikke skal kunne være tilgjengelig i apotekenes selvvalgsavdelinger. Legemidlene kan heller ikke selges i medisinutsalg eller LUA-utsalg.

Det vil være det enkelte legemiddelfirmaet som har markedsføringstillatelsen, som må søke om å få omgjort status fra reseptpliktig til reseptfritt legemiddel med risikominimeringstiltak. Det skal lages en risikominimeringsplan som må godkjennes av Legemiddelverket, og apotekpersonale som skal selge legemidlene må sette seg inn i planen og kunne gi den informasjonen og gjøre de vurderingene som kreves.

Legemiddelverket mener det må vurderes for hvert enkelt legemiddel om det bare er farmasøytene, eller om også apotekteknikere skal kunne utlevere legemidler med risikominimeringstiltak.

Apotekforeningen vil avgi sin høringsuttalelse med mer detaljerte kommentarer innen høringsfristen 15. august. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse