Gå til innholdet
Portrett

Forlater en styrket og samlet apotekbransje

— Det har vært en fantastisk reise der jeg har fått muligheten til å kombinere fag, kommunikasjon og myndighetsarbeid, sier Per Kristian Faksvåg. Nå blir fagdirektøren i Apotekforeningen pensjonist


28. mai 2020

Fagdirektør Per Kristian Faksvåg går av med pensjon. Han har fortsatt det samme rådet å gi som da han startet i jobben for åtte år siden: Det handler om å by på seg selv.

Fagdirektør Per Kristian Faksvåg går av med pensjon. Han har fortsatt det samme rådet å gi som da han startet i jobben for åtte år siden: Det handler om å by på seg selv.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

Som fagdirektør i Apotekforeningen har han vært sterkt opptatt av hvordan kundene blir møtt i apotekene. Helt siden starten i 2012 har han oppfordret apotekansatte til å by på seg selv.

— Apotekansatte må by på seg selv og gi av sin kunnskap slik at apotekene i publikums øyne blir en viktig del både av behandlingskjeden og helsevesenet, der man får oppfølging og gode råd om produktene og bruken av dem, sier han.

Faksvåg har heller ikke vært redd for å by på seg selv.

— Det har vært viktig for meg å få myndighetene til å forstå hvilken betydning apotekpersonalet har for riktig bruk av legemidler, og at det gis rammebetingelser slik at det kan satses enda mer på kjernevirksomheten i apoteket, til beste for pasientene, sier han.

— Men min jobb hadde ikke hadde vært mulig uten flinke medarbeidere og kolleger, og et nært samarbeidet med Apokus.

«Det har vært viktig for meg å få myndighetene til å forstå hvilken betydning apotekpersonalet har for riktig bruk av legemidler.»

Viktig å dokumentere, synliggjøre og ha tillit
Da Faksvåg startet i jobben som fagdirektør i Apotekforeningen i 2012, ble han spurt om hva han ville vektlegge i stillingen. Da trakk han særlig frem følgende:

  • Å dokumentere arbeidsoppgavene i apotek og synliggjøre disse for myndigheter og andre.
  • Fortsatt satse på høy kvalitet, at apotekene har høy tillit i befolkningen og at de er en synlig og integrert del av helsevesenet.
  • Bruke kompetansen i apotek ved å satse på tjenester knyttet til riktig bruk av legemidler og å gi pasientene / kundene en merverdi ut over reseptekspederingen.


— Bransjen har nå innført pasientrettede og faglige tjenester, og vi har dokumentert tidsbruk og innholdet i apotekhverdagen inkludert håndtering av legemiddelmangel. Vi har også satset på å dokumentere de tjenestene som vi ønsker innført og vi samarbeider godt med både Apokus og utdanningsstedene om kompetanseutvikling, sier Faksvåg.

Han forteller at det også er innført både bransjestandarder og kvalitetsindikatorer for å understøtte en høy kvalitet på arbeidet i apotek.

— Møter med myndighetene bekrefter at apotekene i Norge er høyt verdsatt, at de har en høy legemiddelfaglig kompetanse og er en naturlig og viktig del av helsevesenet. Dette er et ansvar apotekene må forvalte på en god måte. Og myndighetene ønsker å bruke kompetansen enda mer, og de er imponert over kvaliteten på og implementeringen av felles tjenester i apotekene, sier han.

«Å samarbeide godt er avgjørende for at bransjen løfter seg sammen.»

Godt samarbeidsklima i apotekbransjen
Faksvåg er veldig imponert over hvor godt aktørene i apotekbransjen samarbeider. Via Fagutvalget, der alle medlemsgrupperingene er representert, diskuteres felles problemstillinger og her planlegges nye felles tjenester.

— Å samarbeide godt om felles tjenester og andre faglige problemstillinger i apotek, er avgjørende for at bransjen løfter seg samlet, sier han, og trekker frem et ferskt eksempel: håndteringen av utfordringer knyttet til koronapandemien.

— Apotekforeningen koordinerte alle innspill i bransjen og har hatt hyppige møter både bransjen og med helsemyndighetene som responderte med raske svar. Disse ble formidlet til bransjen og lagt ut på intranettet ApotekInfo. I løpet av kort tid svarte vi ut i underkant av 50 ulike problemstillinger og det ble laget felles smittevernråd for apotek.

Stolt av Inhalasjonsveiledning, Medisinstart og vaksinering i apotek
Faksvåg ønsker spesielt å trekke frem Legemiddelmeldingen «Riktig bruk – bedre helse» som en oppløftende milepæl i hans periode som fagdirektør.

— I forkant ga vi mange innspill til meldingen, som ble lyttet til. Apoteket ble definert som en del av helsetjenesten og apotekenes rolle som lavterskel helsetjeneste ble slått ettertrykkelig fast. Farmasøyten ble omtalt som en ressurs innen legemidler og bruken av dem, en kompetanse som måtte utnyttes bedre.

Legemiddelmeldingen var også starten på utviklingen av tjenestene Inhalasjonsveiledning og Medisinstart, begge tjenester betalt av det offentlige.

«Medisinstart og Inhalasjons-veiledning har vært en suksess.» 

— Det har vært en suksess. Mer enn 230.000 pasienter med astma og KOLS har mottatt tjenesten Inhalasjonsveiledning, og undersøkelser har vist at det ble avdekket at hele 7 av 10 pasienter i utgangspunktet brukte inhalatoren feil. Ca. 20.000 pasienter som har startet opp med behandling med hjerte- og karlegemidler har til nå mottatt tjenesten Medisinstart. Evaluering av tjenestene har vist at de har blitt meget godt mottatt både blant pasienter og farmasøytene, forteller Faksvåg.

I de siste årene har Apotekforeningen arbeidet for innføring av ordningen «Reseptfritt med veiledning», og ikke minst en felles bransjestandard med tilhørende opplæringsprogram for vaksinasjon i apotek.

—  Vi har hatt en positiv dialog med helsemyndighetene om innføring av «ordinering av influensavaksine etter nasjonal prosedyre». Ordningen skal bli innført til høsten. Da regner jeg med at vi vil se at mange flere velger å ta vaksinen i apotek, sier fagdirektøren.

«Det er et sterkt ønske fra bransjen om å fortsette å utvikle flere tjenester.»

Tid for flere tjenester
Faksvåg opplever i dag at det er et sterkt ønske i bransjen om å fortsette å gå i retning av å utvikle flere tjenester. Også helseminister Bent Høie peker på apotekene som en nyttig arena i arbeidet for bedre legemiddelinformasjon, og han er opptatt av å bruke kompetansen der den er til beste for pasienten.

— Landets apotek har mer enn 50 millioner kunder hvert år. Det gir en enorm mulighet til å nå mange med god informasjon. De ansatte i landets apotek ønsker å bidra for å oppnå myndighetenes målsetning om pasientens helsetjeneste. Dette er ikke et spørsmål om hva det vil koste, men hva samfunnet kan spare og pasientene oppnå, sier Faksvåg.

I arbeidet med å utvikle tjenester og dokumentere innholdet i apotekarbeidet, har Faksvåg vært opptatt av å være synlig.

— I tillegg til svært mange møter med offentlig myndigheter, pasientorganisasjoner og andre interessenter, har vi fått mange oppslag i media og holdt en rekke foredrag for myndigheter, politikere, pasientorganisasjoner og andre interessenter. Jeg har også presentert utviklingen i norsk apotekfarmasi i både europeisk og internasjonal sammenheng. Presidenten i Community Pharmacy i verdens farmasøytorganisasjon (FIP) har uttalt at «Norge er på verdenskartet innen utvikling av tjenester i apotek».

«Vi må utnytte alle tilgjengelige ressurser og bruke kompetansen der den er.» 

Samarbeid mer og bedre i fremtiden
Faksvåg mener at noe som blir viktig fremover er å skape en modell for bedre samhandling mellom lege og farmasøyt, som gjør at de kan utfylle hverandre med sin kompetanse. Samtidig må modellen ha pasientens perspektiv, og sikre at han eller hun får en helhetlig medisinskfaglig oppfølging.

— Man må utnytte alle tilgjengelige ressurser og bruke kompetansen der den er. Jeg mener at apotek og bruken av farmasøytisk kompetanse på apotek, må ha en sterkere forankring i samhandlingskjeden om pasientenes legemiddelbehandling. Et godt samspill i hele behandlingskjeden basert på gode og positive holdninger, gjensidig tillit og respekt, informasjonsutveksling, kunnskap og god kontakt, er viktig for resultatet. Det dreier seg om god samhandling for å oppnå helsepolitiske mål og god pasientomsorg, sier Faksvåg.

I denne sammenhengen vil han også trekke frem innføring av Pasientens Legemiddelliste.

— I tillegg til å gi den oversikten over den enkeltes legemiddelbruk som vi mangler i dag, vil den gi apotekene bedre grunnlag for samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomgang for eldre som bruker mange legemidler. Vi registrerer fra utlandet at apotekene får en stadig større rolle som en viktig del av helsetjenesten med mange nye oppgaver, en utvikling jeg både håper og regner med at myndighetene også ønsker i Norge.

«Det handler om å by på seg selv.»

Fortsett å by på deg selv
Nå som Faksvåg går av med pensjon, har han fortsatt det samme rådet å gi som da han startet. Det handler om å by på seg selv.

— Det handler om å vise interesse, å hjelpe og begeistre kunden. Det er et bransjeansvar, et lederansvar og ikke minst et ansvar den enkelte må forvalte, sier Faksvåg.

Nå kommer han til å følge nøye med på den videre utviklingen av tjenester i apotek, selv om det blir fra sidelinjen.

— Vi lykkes med tjenester som Inhalasjonsveiledning og Medisinstart. Vi får ikke flere sjanser hvis vi feiler nå – og alle må bidra. Det dreier seg om å gripe muligheten og å gjøre sitt beste, sier han.

Helt til slutt forteller fagdirektøren at han har gjennomført alle de 84  e-læringskursene som Apokus har laget.

— Jeg har ligget litt bakpå og hatt dårlig samvittighet i de siste årene, så jeg bestemte meg for å gjennomføre alle kursene før jeg nå slutter. De er nå fullført og jeg kan anbefale alle, avslutter Per Kristian Faksvåg med et smil.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring