Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi må tenke apotek i fremtiden!

Hovedutfordringen for helsetjenesten er å gi et godt helsetilbud til alle sammen. Med en eldre befolkning vil legemiddelbruken i samfunnet øke. Det fører til økt behov for informasjon og veiledning om riktig L E G E M I D D E L B R U K.

H E L S E P E R S O N E L L R A P P O R T E N  ble lagt frem våren 2023. Den pekte på at helsetjenestens utfordringer må løses på andre måter enn gjennom økt bemanning. Vi i Apotekforeningen har i 2023 vist hva apotekene kan gjøre for å sikre gode helsetjenester, når presset på leger, sykepleiere og helsefagarbeidere øker.

A P O T E K L O V U T V A L G E T ble nedsatt i 2022. Mandatet deres var å «utrede hvordan framtidens apotek skal innrettes, samtidig som de legemiddelpolitiske målsettingene ivaretas». Utvalget skulle også «vurdere regelverk knyttet til apotekvirksomhet generelt», og «spesielt vurdere behovet for reguleringer som legger til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger».

Både Apotekforeningen og Apoteklovutvalget la ned mye arbeid i å innhente informasjon om apotekbransjen og brukte mye ressurser på rapporten. Vi hadde derfor store forventninger til detendelige resultatet. Dessverre ga rapporten få svar på hvordan H E L S E P E R S O N E L L i apotek kan bidra mer.

Et flertall i utvalget pekte på at apotek bør benyttes mer aktivt for å øke vaksinasjonsgraden i befolkningen, men de sa ikke hvordan. Apotekforeningen mener at utvalget forspilte en god mulighet til å vise hvordan fremtidens apotek skal utformes. 

I mai leverte Apotekforeningen inn et  H Ø R I N G S I N N S P I L L til utvalgets rapport. Vi kommenterte utvalgets forslag og presenterte konkrete tiltak som ikke var drøftet av utvalget, men som vi mente departementet burde ta med seg i det videre arbeidet.

I forlengelsen av disse konkrete tiltakene, vedtok styret i Apotekforeningen høsten 2023 hvilke P O L I T I S K E  M Å L vi skal sette oss de nærmeste årene.  Vi vil at apotekene skal tilby flere helsetjenester, som skal gi den enkelte legemiddelbruker bedre helse. Et eksempel er å bruke apotek som vaksinasjonssted. I 2023 vaksinerte farmasøyter og apotekteknikere flere nordmenn enn noen gang.

Fjoråret var nok et år preget av  L E G E M I D D E L M A N G E L. Apotekansatte har slåss som løver for å løse mangelsituasjoner. I starten av 2024 vil Apotekforeningen gjennomføre sin tredje kartleggingsstudie av legemiddelmangel. Vi ser frem til resultatene av denne.

I tillegg skal Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Legemiddelverket) ha sin gjennomgang av  A P O T E K E N E S   A V A N S E i 2024. Der skal vi være tydelige på hva som kan skje med apotektilbudet dersom avansen ikke justeres i tråd med prisøkningen.

Per T. Lund
Administrerende direktør i Apotekforeningen

PS: Vi har i 2023 formelt endret navn. Nå er det ikke lenger noe som heter Norges Apotekerforening, bare Apotekforeningen.

Bilde av Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring