Gå til innholdet

Årsrapport 2017

Tre hendelser som har vært spesielt viktige

2017 har vært et veldig godt år for oss som jobber i og for apotekbransjen. Det er særlig tre hendelser jeg vil trekke frem: Den første er Stortingets vedtak om å finansiere Medisinstart over statsbudsjettet. Den andre er igangssettelsen med å utvikle et nytt felles IT-system for apotekbransjen. Og den siste hendelsen jeg vil trekke frem er innføringen av en ny avansemodell som hensyntar jobben apotekene faktisk gjør.

I desember fikk vi endelig gjennomslag for mange års arbeid da Stortinget vedtok å finansiere Medisinstart. At pasienter som starter opp ny behandling med hjertemedisiner nå kan få tilbud om veiledningssamtale i apotek er viktig for å sikre et best mulig resultat av behandlingen. At Stortinget også la til at pasienten selv kunne be om tjenesten, styrket pasientens rettigheter.

Med nye helsetjenester i apotek, som Medisinstart, kommer også nye krav til IT-systemet. Det bringer oss over til den andre store hendelsen. I oktober signerte vårt datterselskap, DIFA, en avtale med Capgemini om utvikling av et nytt IT-system som skal erstatte viktige deler av dagens FarmaPro.

Den tredje hendelsen er knyttet til at Apotekbransjen i mange år har ønsket en avanse som i mindre grad er knyttet til prisen på legemiddelet, og i større grad tar hensyn til den jobben apoteket faktisk gjør. Med de endringene som ble vedtatt av Stortinget høsten 2017 får vi nettopp en slik modell.

Disse hendelsene har ikke betydning dersom vi mangler kunnskapsrike farmasøyter i apotekene. Behovet for farmasøyter er fortsatt stort. Derfor var det svært gledelig med en 10 % økning i antall søkere til farmasistudiene og at antall apotek økte til 899 innen utgangen av året. Enkel tilgang til høy fagkompetanse er en av apotekenes varemerker.

Takk til alle som har bidratt til at 2017 ble et veldig godt år. Nå ser jeg frem til oppstart av Medisinstart i apotek.

Per T. Lund

Administrerende direktør i Apotekforeningen

Tall og fakta om apotek i 2017

899 apotek

Det er 5 850 innbyggere per apotek

169 00 kunder hver dag

Det var over 52,3 millioner kundebesøk

Vi brukte 5 076 kr på legemidler

De over 67 år brukte 8 500 kr (i snitt)

Innføring av oppstartsveiledning vedtatt

Politikerne viser at de følger opp sin egen politikk. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018, foreslo regjeringen at apotekene skal innføre oppstartsveiledning for pasienter som starter på ny behandling med hjerte- og karmedisiner. Stortinget vedtok at pasienten selv kan be om tjenesten og at det ikke er et krav om rekvirering fra lege, som var i tråd med apotekbransjens ønske. 

Medisinstart, også kalt oppstartsveiledning, er en tjeneste som skal hjelpe pasienter med bedre etterlevelse av legemiddelbehandlingen. Pasienten får to oppfølgingssamtaler med en sertifisert tjenestefarmasøyt. Målet med samtalene er å øke motivasjonen til å følge den behandlingen legen har foreskrevet, avklare spørsmål og uklarheter og oppklare eventuelle bekymringer knyttet til bruken.

Apotekbransjen er allerede godt i gang med planlegging av Medisinstart-tjenesten, i samarbeid med Helsedirektoratet. Apotekene har fått tilsendt opplæringsmateriell som Apotekforeningen har utviklet og tjenesten skal være tilgjengelig i apotekene fra mai 2018.

 

 

Ny IT-løsning for apotekbransjen

Økende digitalisering i helsesektoren og innføring av nye tjenester stiller flere krav til apotekenes IT-system. I oktober signerte vi avtale med Capgemini om utvikling av nytt felles bransjesystem, som bl.a. skal øke samhandlingen og sikre pasientsikkerhetenDet nye IT-systemet vil også oppfylle kravene fra EUs forfalskningsdirektiv, som skal hindre falske legemidler i apotekene.

Allerede på begynnelsen av 80-tallet så apotekeierne behov for sitt eget IT-system, og ba Apotekforeningen starte utviklingen. I 1985 ble de første systemene installert, og i 1989 ble apotekbransjens eget IT-selskap, NAF-Data, etablert av Apotekforeningen. På løpende bånd utover 80-tallet og inn i 1990-årene ble skrivemaskinene skiftet ut med datamaskiner i apotekene.

FarmaPro er i dag den digitale hjernen i alle landets apotek. Den første versjonen av systemet ble lansert rundt årtusenskiftet, og har i snart 20 år bidratt til en mer effektiv apotekdrift og enklere arbeidsdag for apotekansatte. Nye krav og forventninger fra både kunder og myndigheter har resultert i en kontinuerlig videreutvikling av FarmaPro. Den største endringen kom da e-resept ble klart til bruk i 2013.

Apotekene skal nå få et helt nytt IT-system som kan legge til rette for enda bedre råd og pasientinformasjon. Eik skal sikre en mer effektiv samhandlingsmodell, reduksjon av offentlige kostnader og effektivisering av drift- og forvaltning av offentlige systemer og registre. 

Selskapet Difa AS, et heleid datterselskap av Apotekforeningen, administrerer avtalen med Capgemini som utvikler den nye IT-løsningen.

Avansemodellen – nye satser fra 1.1.2018

Etter at Statens Legemiddelverk åpnet for å endre avansereglene, kom Helse- og omsorgsdepartementet med sine oppfølginger i statsbudsjett for 2018. Endringene innebar å øke kronetillegget og redusere prosenttillegget og var i tråd med innspillene fra apotekene. Apotekforeningen ønsket å erstatte apotekavansen med en modell der apotekene også får betalt for de tjenestene de utfører.

Staten bestemmer de maksimale avansesatsene i apotek for reseptpliktige legemidler. De siste tiårene har apotekavansen blitt gjort stadig mer degressiv. Prosentpåslagene på innkjøpspris har blitt redusert, mens kronetillegg per solgt pakning har økt.

De nye satsene vil gjelde fra 1. januar 2018 og er som følger:

  • Kronetillegget i apotekavansen økes fra 25 til 29 kr
  • Prosenttillegg 1 senkes fra 7,0 til 2,25 prosent. Prosenttillegg 2 er uendret på 2,25 prosent
  • Det innføres et nytt avansetillegg for alle fryse- og kjølevarer på 0,5 prosent av AIP
  • Legemiddelomsetningsavgiften senkes fra 0,45 til 0,30 prosent av AIP
  • Gevinstdelingsmodellen fjernes

Dette mener kundene om apotek

9 av 10 har tillit

til apoteket. Det mener både de som bruker og de som ikke bruker reseptmedisin

God kundeservice

er viktigst når vi er i apoteket, etterfulgt av god rådgivning og informasjon

8 av 10 er fornøyde

med apoteket de bruker til vanlig. Og vi har vært stabilt like fornøyde med apoteket siden 2002

Beliggenhet er viktig

når vi velger apotek, deretter følger god service og lange åpningstider

77 prosent får informasjon

om riktig bruk av legemidlene de tar uten at de har bedt om det

Det liker vi

83 prosent sier de ønsker informasjon og råd om de legemidlene de bruker

Generisk bytte-kampanjen «Inni er de like»

Apotekforeningen gjennomførte i oktober en informasjonskampanje om generisk bytte i samarbeid med apotekene. Målet med kampanjen var å få flere pasienter til å bytte til et likeverdig legemiddel når de blir spurt om det i apotek. Velger pasienten det rimeligste alternativet sparer både pasienten og staten penger. Hvis alle takker ja, sparer fellesskapet mer enn to og en halv milliard kroner hvert år. 

Når legen skriver ut en resept på et medikament, er det virkningen legen er opptatt av. Samme medisin kan produseres av flere firmaer, og medisinene får ulike navn. Medisinene kan også ha ulik form og farge, men virkestoffet er det samme. Apotekets farmasøyter er eksperter på legemidler. Foreslår de et bytte, er det fordi de vet at alternativet er like bra. I tillegg garanterer Statens legemiddelverk at medisiner som er godkjent for bytte har samme virkning.

Norge bruker hvert år store summer på legemidler gjennom ordninger som blå resept og frikort.  Dersom alle takker ja til bytte sparer staten 2 500 000 000 kroner hvert år. Det er penger som kan brukes til at flere pasienter får bedre helsetjenester.

Kampanjen førte til at færre er negative til generisk bytte. I følge høstens Apotekbarometer har aldri folk vært så lite negativt innstilt til å bytte. De som sier de er negative til et slikt bytte er på et historisk lavt nivå, med bare 17 prosent. I 2015 var 22 prosent og i 2016 var 20 prosent skeptiske til generisk bytte.

Studentrekrutteringskampanje

Det er fortsatt mangel på farmasøyter i Norge og apotekene må konkurrere om de beste kandidatene. Apotekforeningen har lenge jobbet for å få unge til å velge farmasi. Apotekforeningen står bak nettstedet farmasifag.no og Facebook-siden «Farmasifag» som inngår i studentrekrutteringskampanjen der målet er å få flere søkere til farmasi. I 2017 var det endelig en gledelig økning. Ti prosent flere hadde farmasiutdanningen som førstevalg.

 

Apotekforeningen har produsert informasjonsmateriale til alle landets studieveiledere, alle apotek, og til farmasistudenter som ønsker å promotere utdanningen for elever i videregående skole. I 2017 ble det også produsert tre animasjonsfilmer som er tatt ut på Facebook – egne og kjedenes.

Apotekene kan friste med gode jobbmuligheter, god lønn og muligheten til å jobbe over hele landet. 

Årshjul 2017

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse