Gå til innholdet

Apotekforeningen

Høringer 2021

Høringsuttalelser og -innspill i 2021

20. desember 2021
Høringssvar - Forslag til endringer i kjernejournalforskriften
Departementet foreslår at det presiseres at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante helseopplysninger i Kjernejournal, herunder pasientens legemiddelliste, for å sikre en forsvarlig legemiddelbehandling av pasienten. Tilgang skal kunne gis uten pasientens samtykke. Apotekforeningen støtter forslaget fra departementet.
Les høringssvaret her

1. desember 2021
Høringssvar - Forslag om å forlenge sykepleiere og farmasøyters midlertidige rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram for covid-19
Apotekforeningen støtter departementets forslag om å forlenge sykepleiere og farmasøyters rekvireringsrett for covid-19-vaksiner. Rekvirering og administrering av vaksiner i apotek kan være et nyttig supplement til kommunens vaksinetjenester også etter 1. januar 2022, særlig i lys av behovet for rask gjennomføring av vaksinering med 3. dose i løpet av vinteren 2022.
Les høringssvaret her

30.november 2021
Høringssvar - Mal for personvernkonsekvensvurdering (DPIA) med veiledning til utfylling.
Det overordnede målet med veilederen er å gjøre prosessen knyttet til personvernkonsekvensvurdering lettere for både erfarne og mindre erfarne dataansvarlige i helse- og omsorgssektoren. Apotekforeningen er særlig positiv til at malen i større grad kan legge til rette for gjenbruk og deling av personvernkonsekvenser internt og mellom virksomheter. Apotekforeningen mener utformingen av malen og formatet er hensiktsmessig, men har noen tilbakemeldinger.
Les høringssvaret her

15.november 2021
Høringssvar - forslag om forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 
Apotekforeningen viser til våre høringsinnspill av hhv. 7. desember 2020 og 21. mai 2021. De synspunkter vi der gjorde gjeldende er i stor grad fremdeles gyldig. Foreningen savner blant annet en redegjørelse i høringsnotatet om i hvilket omfang gjeldende bestemmelser er benyttet. Apotekforeningen savner også en beskrivelse av hvordan apotek skal kompenseres for de kostnader de påføres gjennom forslaget. 
Les høringssvaret her

15.oktober 2021
Høringssvar - stønad til legemidler til behandling av covid-19
Apotekforeningen støtter at den ordinære blåreseptordningen benyttes for å gi økonomisk støtte til legemiddelbehandling. Høringsnotatet omtaler ikke hvilke faglige anbefalinger for bruk det kan være aktuelt å fastsette. Det kan ikke legges til grunn at apotek skal kontrollere at anbefalingene er fulgt. Foreningen har hatt dialog med Helsedirektoratet om midlertidig ordning for utlevering av statlig eide legemidler i en overgangsordning. Foreningen savner omtale i høringsnotatet om dette. 
Les høringssvaret her

4.oktober 2021
Høringssvar - endringer i Trinnprismodellen
Høringsnotatet inneholder ingen vurdering av hvilke konsekvenser forslaget har for apotek. Apotekforeningen reagerer på at myndighetene har valgt en prosess med manglende utredning, og forutsetter at tiltaket ikke er endelig besluttet før høring er gjennomført. Apotekforeningen mener det ikke er grunnlag for å fjerne første priskutt i trinnprismodellen. Dersom dette fjernes må det gjennomføres tiltak som kompenserer apotekenes inntektsbortfall.
Les høringssvaret her

4.oktober 2021
Høringssvar - endringer i Pasientjournalloven
Apotekforeningen støtter departementets forslag som legger til rette for å gi forskrifter om nasjonal datainfrastruktur for effektiv digital samhandling. Foreningen merker seg at departementet vurderer apotekenes bransjeløsning, Eik, som del av de nasjonale samhandlingsløsningene. Det er viktig at myndigheten også legger til rette for verktøy som kan sikre gode dialogtjenester mellom aktørene som bruker de nasjonale samhandlingsløsningene for eksempel utleverer og rekvirent.
Les høringssvaret her

30.september 2021
Høringssvar - nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)
Apotekforeningen har ingen kommentarer til de rent medisinske/behandlingsfaglige anbefalingene i veilederen. Det bør gis mye tydeligere anbefalinger om å ta i bruk inhalasjonsveiledning i apotek som et tiltak for å bedre effekten av inhalasjonsbehandling. Gjennom inhalasjonsveiledning bidrar farmasøytene til å sikre at legens igangsatte legemiddelbehandling gir ønsket resultat.
Les høringssvaret her

1.september 2021
Høringssvar - Revidert nasjonal retningslinje om behandling legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 
Apotekforeningen har ingen kommentarer til de rent medisinske/behandlingsfaglige anbefalingene i veilederen. Foreningens forståelse er at veilederen ikke har som formål å utdype forhold knyttet til utlevering av legemidler i LAR. Apotekforeningen velger likevel å kommentere noen momenter i veilederen som berører apotekenes oppgaver og utlevererrolle i LAR.
Les høringssvaret her

17.august 2021
Høringssvar - Forslag til utleveringsbestemmelse for fenfluramin 
Legemiddelverket angir i høringsnotatet at apotek skal kunne håndtere/kontrollere kravene i utleveringsbestemmelser. Det er flere forhold i den foreslåtte utleveringsbestemmelsen apotek ikke kan kontrollere blant annet gyldig sykehusavdeling og legenavn (konsulert lege) oppført på resepten. Apotekforeningen kan ikke se at det er grunnlag for å pålegge apotekene mer omfattede kontrolloppgaver ved utlevering av fenfluramin enn det som gjelder for sentralstimulerende legemidler.
Les høringssvaret her

4.august 2021
Høringssvar - Endringer i pasientjournalloven mv. Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere 
Apotekforeningen støtter lovforslagets formål om å styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å bidra til gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Foreningen kan imidlertid ikke se at departementet har foretatt vesentlige endringen i reguleringen av plikter for de private aktørene eller at forslaget er utredet nærmere. Apotekforeningen står derfor fast ved våre tidligere innvendinger mot forslaget som fremgår av høringssvar av 14. januar 2020. 
Les høringssvaret her

18. juni 2021
Høringssvar - forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata
Apotekforeningen støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forenkle tilgang til data fra helseregistre, gjennom å etablere en nasjonal organisatorisk og teknisk løsning for sammenstilling og tilgjengeliggjøring av helsedata fra helseregistre, Folkeregisteret og andre offentlige registre. Apotekforeningen støtter videre departementets forslag om at ansvar for løsningen legges til Direktoratet for e-helse.
Les høringssvaret her

7. juni 2021
Høringssvar - Myndighetenes håndtering av koronapandemien
Koronakommisjonens rapport peker på at diffus ansvarsplassering har vært en utfordring under pandemien. Apotekforeningen er enig i at det er viktig å ha en klar og entydig ansvarsplassering både for planlegging og beredskapsarbeid, og for gjennomføring av tiltak under en pågående krise. Foreningen ønsker dialog med myndighetene for å planlegge for fremtidige pandemier eller andre kriser, slik at apotekbransjen kan avlaste offentlig helsetjeneste og bidra best mulig. 
Les høringssvaret her

11. mai 2021
Høringsnotat - endring av legemiddelforskriften og blåreseptforskriften
Apotekforeningen er positiv til at legemiddelforskriften endres slik at biologiske legemidler på byttelista kan trinnprises. Foreningen er også enig i at de høyere utviklings- og produksjons-kostnader for biotilsvarende legemidler gjør at kuttsatsene generelt må ligge lavere enn for tradisjonelle legemidler. I en innledende fase er det dog viktig å stimulere leverandørene til å levere legemidler til det norske markedet. Foreningen mener derfor at det nå ikke bør forskriftsfestes høyere kuttsatser enn det budsjettvedtaket bygger på.
Les høringssvaret her

10. mai 2021
Høringsnotat - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr
Overtredelsesgebyr er innført for å sanksjonere apotek som unnlater å oppfylle meldeplikten til Statens legemiddelverk ved midlertidige endringer av driftskonsesjonær.  Apotekforeningen slutter seg til Legemiddelverkets vurdering. Det er ikke hensiktsmessig å fastsette faste satser for overtredelsesgebyr. Foreningen har ingen innvendinger mot de foreslåtte satsene, og er enig i at gebyrrammene anses vide nok til å ramme de mest alvorlige overtredelsene, samtidig som de tar hensyn til at betalingsevnen vil variere.
Les høringssvaret her

9. april 2021
Høringssvar - Forslag til ny forskrift om medisinsk utstyr
EUs forordning om medisinsk utstyr trer i kraft 26. Mai 2021. I den forbindelse er det gjennomført en høring på forslag til forskrift om medisinsk utstyr. Foreningen fokuserte i sitt høringssvar på utfordringer som vil oppstå dersom en streng fortolkning av forordningen legges til grunn og apotekene etter ikrafttredelse ikke lenger gis anledning til å gjøre anbrudd på CE-merket medisinsk utstyr. Spesielt vil dette skape utfordringer innen skipsmedisin.
Les høringssvaret her

25. februar 2021
Høringssvar – rekvireringsrett for farmasøyter for vaksiner mot covid-19
Det er svært positivt at departementet åpner for å gi farmasøyter rekvireringsrett for covid-19-vaksine. Rekvireringsrett vil gi kommuner og apotek mulighet til å etablere samarbeids-ordninger før de større volumene av Covid-19-vaksiner kommer. Det foreslås at rekvireringsrett for farmasøyter ansatt i kommunal virksomhet trer i kraft straks. Apotekforeningen mener rekvireringsrett for apotekfarmasøyter også bør tre i kraft straks.
Les hele høringssvaret her

9. januar 2021
Høringssvar – Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner
Apotekforeningen støtter de «retningsendringene» departementet foreslår, men for helsepersonell som skal finne frem i forskriften, er god oppbygging og dekkende kapittel-titler av vesentlig betydning. Foreningens vurdering er at restruktureringen ikke gjør det noe lettere å finne frem. Det er ønskelig at departementet gjør en ny vurdering av disse forholdene. Apotekforeningen ser også behov for en veileder til forskriften. 
Les hele høringssvaret her

5. januar 2021
Høring – Vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper
Apotekforeningen støtter den faglige begrunnelsen for opprettelse av vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper. Vaksinasjonsprogrammet bør utformes med høy tilgjengelighet, slik at det blir enkelt å vaksinere seg og oppslutningen blir høy. Noen hovedprinsipper bør være at vaksinasjon må være frivillig og det må være enkel tilgang til vaksiner / vaksinasjonssteder. Vaksinasjon i apotek må være en del av løsningen. Ordningen bør være ubyråkratisk og vaksinasjon bør være gratis. 
Les hele høringssvaret her

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring