Gå til innholdet

Apotekforeningen

Publikasjoner


Apotekforeningens bøker og ulike publikasjoner er i dag enten digitalisert eller utgått. 


A P O T E K B O K A (digital)

Apotekboka er digitalisert. Her kan du søke etter lover, forskrifter og offentlige retningslinjer innenfor apotek- og legemiddelområdet.

A P O T E K -   O G   L E G E M I D D E L S T A T I S T I K K (digital)

Apotekforeningen ga før årlig ut en bok med statistikk over apotek- og legemiddelmarkedet - «Apotek og legemidler». Nå publiserer vi statistikken vår digitalt,  se statistikksiden vår. 

S I G N E R I N G   I   R E S E P T U R E N (pdf)

Apotekansatte kan laste ned Signering i resepturen fra Apotekinfo.

Studenter og lærersteder kan ta kontakt med apotekforeningen@apotek.no for å få Signering i resepturen tilsendt som pdf per e-post.

R A P P O R T E R  O G  F A K T A N O T A T E R (nettside)

Apotekforeningen publiserer en del rapporter og faktanotater, hovedsaklig om faglige og økonomiske tema.

H Ø R I N G S U T A L E L S E R (nettside)

Apotekforeningen deltar i politiske prosesser og gir høringsuttalelser i en rekke saker.
 U T G Å T T E   P U B L I K A S J O N E R   O G   B R O S J Y R E R

Apotekforeningen har i en årrekke gitt ut boka Reseptfritt, som inneholder oversikter over de reseptfrie legemidlene og gir en kort innføring i egenomsorgsområder som det ofte veiledes om i apotek. Vi gir dessverre ikke ut denne boka lengre. I tillegg publiserer vi ikke boka Legemider i medisinsutsalg, som ga en kortfattet oversikt over den viktigste informasjonen ved salg av reseptfrie legemidler.

Fra 1. januar 2017 utgir ikke lenger Apotekforeningen brosjyreserien «Gode råd» til småbarnsforeldre, men arbeidet til den tverrfaglige forfattergruppa videreføres ved Universitetet i Oslo ved Farmasøytisk institutt (Farmakoepidemiologi og samfunnsfarmasi). Her finner du nå foreldrebrosjyrene (UiO)

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring