Gå til innholdet

E-helse i apotek

E-helse blir ofte trukket frem som et av de viktigste virkemidlene man har for å kunne levere gode helsetjenester i fremtiden. Ny teknologi vil endre måten helsetjenesten behandler pasienter på og hvordan de følges opp i etterkant av behandling. Det vil også påvirke apotekene.

Dette betyr e-helse for apotekLegemiddelhåndtering er en av apotekets viktigste oppgaver. E-helse skal bidra til å gi bedre pasientsikkerhet,  øke kvaliteten i legemiddelhåndteringen og tilrettelegge for samhandling med øvrig helsetjeneste.

E-helse i apotek skal bidra til å:

  • øke pasientsikkerheten ved å bidra til at pasientene bruker legemidlene riktig
  • tilrettelegge for standardisering av prosesser i og mellom apotekene
  • tilrettelegge for effektiv samhandling mellom apotek og øvrige aktører i helsetjenesten
  • tilrettelegge for digital innovasjon og spesialisering hos de ulike apotekaktørene
  • etterleve gjeldende lover og regelverk, herunder dokumentasjonskrav, personvern og informasjonssikkerhet 

Hva gjør Apotekforeningen?

Apotekforeningen arbeider for å fremme apotekenes interesser innen teknologi og e-helse. En forutsetning for å få nå målene er et godt samarbeid mellom apotekene, Apotekforeningen og nasjonale e-helsemyndigheter.

Apotekforeningen deltar i viktige utvalg som Prioriteringsutvalget (NUIT) og i Fagutvalget (NUFA) i den nasjonale styringsmodellen for e-helsefeltet. Denne styringsmodellen består også av Nasjonalt e-helsestyre. Apotekforeningen deltar i programstyre for legemiddelprogrammet og prosjektstyret for multidose i e-resept. 

Nyheter om e-helse på apotek.no

Felles bransjeløsning for apoteksektoren

Apotekforeningen utvikler en ny felles IT-løsning, kalt Eik, på vegne av alle landets apotek. Les mer om Eik her

Hva er e-helse?E-helse er digitalisering av helse- og omsorgssektoren, for å forbedre pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet. 

En person som skriver på et tastatur til en datamaskin. Foto.

Hva er Pasientens legemiddelliste?Pasientens legemiddelliste (PLL) er under utvikling, og skal bli en oversikt som viser aktuelle legemidler og legemiddelreaksjoner for en pasient. Det er legen som har ansvaret for å lage og oppdatere PLL. Helsepersonell som har tjenstlig behov, skal få tilgang til PLL fra Reseptformidleren.

Les mer

Hva er kjernejournal?Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen til alle innbyggere i Norge. Alle kan se sin kjernejournal ved å logge inn på helsenorge.no. På helsenorge.no skal det også komme frem hvilke vaksiner man har tatt, for eksempel influensavaksine satt i apotek.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse