Gå til innholdet

Apotekforeningen

Statistikk

Barn og unge bruker mer enn dobbelt så mye sovemidler som for ti år siden

Totalforbruket av sovemidler er redusert for de eldste, mens det for befolkningen under 30 år har vært en sterk vekst.


Tor Ivar kanestrøm
25. april 2022

Apotekforeningen har ved hjelp av data fra Farmaloggs legemiddelstatistikk sett på utviklingen i bruk av det sovemidler på resept i perioden 2012 til 2021.

Ifølge tall fra Reseptregisteret var det i 2020 over 456 000 brukere av sovemidler etter resept i Norge, hvorav 240 000 til personer over 60 år.

De siste ti årene har bruken av vanedannende sovemidler gått ned, mens bruken av melatonin har økt betydelig. Om lag 2/3 av salget var vanedannende legemidler (legemidler i reseptgruppe A eller B, i all hovedsak B-preparater). Tabellen under viser samlet salg av sovemidler på resept.

Forbruket var rimelig stabilt fram til 2018, og deretter har det vært en betydelig økning. Fra 2018 til 2021 økte forbruket pr innbygger med nesten 10 prosent.

For vanedannende legemidler har det vært en reduksjon i forbruket pr. innbygger på 17 prosent fra 2012 til 2021. Det er dermed bruken av andre legemidler (reseptgruppe C) som har gitt en samlet økning i forbruket av sovemidler. Melatonin1 står for 99,8 prosent av dette forbruket, både i 2012 og 2021.

Av vanedannende legemidler utgjorde zopiklon nesten 74 prosent av salget i 2021. I 2012 var andelen nesten 76 prosent. Zolpidem hadde 19 prosent av salget i 2021, mot 13 prosent i 2012. Det tredje mest solgte virkestoffet i 2021 var nitrazepam med 6 prosent andel (9 prosent i 2012).

Sterk vekst i bruken av melatonin blant barn og ungdom

Hvis man ser på bruken av alle sovemidler og sammenlikner bruken blant de yngre aldersgruppene med forbruket for befolkningen som helhet, bruker de yngre vesentlig mindre enn befolkningen som helhet. Samtidig har det vært en svært sterk vekst i bruken blant yngre. Dette gjelder særlig for de under 20 år. Samlet har forbruket av sovemidler i befolkningen økt med vel 9 prosent i perioden. For aldersgruppene 0-10 år og 10-20 år har forbruket økt med henholdsvis 175 og 156 prosent. For 10-20 åringene nærmer forbruket seg befolkningsgjennomsnittet. For personer mellom 20 og 30 år har også forbruket økt betraktelig, med 103 prosent.

I aldersgruppen 0 til 30 år utgjør melatonin mer enn 92 prosent av all bruk av sovemidler, og økningen i totalforbruk skyldes økt bruk av melatonin. For de øvrige legemidlene har det vært en nedgang i bruken i aldersgruppen.

Gutter bruker mest i alderen 10-15 år

Hvis man ser på femårs aldersintervaller innenfor aldersgruppen 0 til 30 år, og skiller mellom kjønn, finner man at gutter mellom 10 og 15 år har høyest forbruk av sovemidler i 2021 med 15 427 DDD pr. 1000 innbyggere. Gutter har høyere forbruk enn jenter i aldersgruppene 0 til 15 år, mens kvinner har høyere forbruk enn menn i gruppene 15 til 30 år. Fra 2012 til 2021 har kvinner hatt noe høyere relativ økning i forbruket enn menn i alle aldersgrupper fra 5 til 30 år. For begge kjønn har den relative økningen avtatt med stigende alder.

Eldre bruker mindre sovemidler nå enn før

Økningen i forbruket for befolkningen som helhet skyldes utelukkende økt forbruk blant de unge. For personer over 30 år har forbruket blitt redusert med 3 prosent. Samtidig har det skjedd demografiske endringer siden 2012 som innebærer at andelen eldre over 70 år har økt. I denne gruppen har forbruket sovemidler pr. innbygger blitt redusert med 12,4 prosent i perioden. I aldersgruppen 50 til 70 år er forbruket pr. innbygger redusert med 9,6 prosent.

Også for de eldste aldersgruppene der totalforbruket av sovemidler er reduser, har det vært en overgang fra bruk av vanedannende legemidler til mildere sovemidler (melatonin m.fl.).


Fotnoter, kommentarer og definisjoner

Definisjon sovemidler

I denne analysen er det benyttet samme definisjon på sovemidler som Reseptregisteret. Dette inkluderer alle legemidler i ATC-gruppe N05C - Hypnotika og sedativer

Analysen omfatter kun reseptsalget

I 2021 ble det utlevert 94,5 mill. definerte døgndoser (DDD) reseptpliktige sovemidler i Norge. Av dette totalsalget ble 96 pst. solgt etter resept til enkeltpersoner. Det resterende er solgt etter ordre, bl.a. til sykehus og sykehjem. Denne analysen omfatter kun reseptsalget, der vi har informasjon om brukerens alder og kjønn.

Hva er DDD?

DDD er en internasjonal måleenhet for antatt gjennomsnittlig døgndose av et legemiddel bruk ved preparatets hovedindikasjon for voksne. Vi bruker DDD blant annet for å sammenlikne legemiddelbruk over tid.

Fotnote

1Det finnes også kosttilskudd på markedet som inneholder melatonin i lave doser (døgndose inntil 1 mg). Dette selges både gjennom apotek og andre kanaler. Melatonin solgt som kosttilskudd, og andre reseptfrie produkter, er ikke inkludert i denne rapporten.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring